Family Wiki
Advertisement

משרד ראש הממשלה 13 דצמבר 2009

לקבוע את אזורי ויישובי העדיפות הלאומית בנגב, בגליל, בירושלים ובי"שע. באזורים אלה יינתנו מגוון הטבות ותמריצים, במגמה לסייע בקידומם, לצמצם את הפערים ברמת הפיתוח וברמת החיים בין יישובי העדיפות הלאומית לכלל יישובי המדינה, לעודד את הדור הממשיך להשתקע ביישובי העדיפות הלאומית, לעודד השתקעות של עולים חדשים ושל תושבים ותיקים ביישובי העדיפות הלאומית, תוך יישום מדיניות הממשלה בדבר חלוקה מתוכננת של האוכלוסייה על פני שטח המדינה.

• הסיוע והתמריצים לעידוד השקעות הון בתעשייה נועדו לקדם פיתוח כושר הייצור והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות הלאומית באמצעות היוזמה הפרטית, לשמש מכשיר ליצירת מקומות תעסוקה יציבים וצומחים, תוך צמצום נזקים סביבתיים ותוך ייעול השימוש בתשתיות לאומיות. בנוסף, במקום שניתן, נועד הסיוע לחזק את שיתוף הפעולה בין רשויות מקומיות באמצעות ניהול משותף של אזורי תעשייה באזורי העדיפות הלאומית.

• הסיוע והתמריצים לעידוד השקעות הון בחקלאות נועד לקדם פיתוח היצוא החקלאי, פיתוח מוצרים מחליפי ייבוא מובהקים, ניצול יעיל של תנאי טבע, יכולת כלכלית, ידע טכני וניסיון מקצועי הגלומים במגזר החקלאי, הכל תוך עידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי, בטחוני וחברתי.

• סיוע ותמריצים לעידוד השקעות הון בתיירות נועדו לפתח את התיירות כענף כלכלי מרכזי במשק המדינה, התורם לשיפור מאזן התשלומים והיוצר מקומות עבודה באזורי פריפריה.

• הסיוע בתחום החינוך נועד לשפר את רמת ההישגים של תלמידים באזורי העדיפות הלאומית במגמה לצמצם פערים וליצור מערכת חינוך איכותית ושוויונית, לאור העובדה כי רמת השכלה מהווה משתנה מוביל ביצירת מרחב הזדמנויות חברתי כלכלי.

• התמריצים וההטבות בתחום הדיור נועדו לחזק את הבסיס החברתי כלכלי של יישובי העדיפות הלאומית, להקל על הדור הממשיך, על עולים חדשים ועל ותיקים לרכוש דירה ולהשתקע ביישובי העדיפות הלאומית ולקדם את מדיניות הממשלה בדבר חלוקה מתוכננת של האוכלוסייה על פני שטח המדינה.
א. אזורי עדיפות לאומית - פיתוח התעשייה (החוק לעידוד השקעות הון):[]

1. אזורי תעשייה מרחביים באזורי פריפריה (כמפורט בנספח א' להחלטה) יוכרזו בצו כאזורי עדיפות לאומית א'.

2. שר התעשייה והמסחר מוסמך להחליט בדבר הקמת מנהלת משותפת באזור תעשייה מרחבי, ויוכל לקבוע, בתאום עם הנוגעים בדבר, כי קיום מנהלת משותפת הוא תנאי למתן עדיפות לאומית לאזור תעשייה מרחבי. התנאי האמור לא יחול על מועצה מקומית תעשייתית.

3. תחומים מוניציפליים של רשויות מקומיות בהן מתקיימים כאחד (כולם יחד) שלושת התבחינים המפורטים בסעיף זה להלן, יוכרזו כאזור עדיפות לאומית א' או ב' (בהתאמה):

א. רמה חברתית \ כלכלית נמוכה של האוכלוסייה כאמור להלן, עפ"י פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (אפיון רשויות מקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה, פברואר 2002).

ב. שיעור אבטלה גבוה עפ"י הממוצע השנתי לשנת 2001 כאמור להלן, בהתאם לפרסומי שרות התעסוקה (התפלגות דו"ע לפי יישובים – כוח עבודה ושיעור אבטלה לשנת 2001). ביישובי המועצות האזוריות לא ישוכלל שיעור האבטלה.

ג. רשויות מקומיות במחוז הצפון, נפת חיפה, מחוז הדרום, מחוז ירושלים ויש"ע (עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).


סיווג עדיפות לאומית רמה חברתית כלכלית של אוכלוסייה רמת אבטלה שנתית ממוצעת

עדיפות לאומית א' אשכול 3-1 10% ויותר

עדיפות לאומית ב' אשכול 4 8% ויותר


4. ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי/כלכלי) מוסמכת להחליט, מטעמים מיוחדים, לצרף ישובים לאזור עדיפות לאומית, גם אם לא עמדו בתבחינים האמורים בסעיף 3 לעיל, ולהטיל על השרים הנוגעים בדבר להכין צו מתאים ולהגישו לאישור ועדת הכספים של הכנסת, הכל תוך שמירה על המסגרת התקציבית המיועדת לעידוד השקעות הון.

5. מרכז ההשקעות רשאי, לתקופת מעבר בת שלוש שנים מיום קבלת החלטה זו, לאשר תכניות השקעה להקמת מפעלים חדשים בתנאי אזור עדיפות לאומית א' או ב' (בהתאמה) באזורים וביישובים אשר היו עד להחלטה זו במעמד של אזור עדיפות לאומית א' או ב' ואשר שונה מעמדם.

6. מרכז ההשקעות רשאי, לתקופת מעבר בת ארבע שנים (משך תוקף החלטה זו) לאשר תכניות השקעה להרחבת מפעלים קיימים בתנאי אזור עדיפות לאומית א' או ב' (בהתאמה) באזורים וביישובים אשר היו עד להחלטה זו במעמד של אזור עדיפות לאומית א' או ב' ואשר שונה מעמדם.

7. מרכז ההשקעות רשאי לאשר תכניות השקעה בתנאי עדיפות לאומית א' או ב' (בהתאמה) ביישובים אשר היו עד להחלטה זו במעמד של אזור עדיפות א' או ב' (בהתאמה) ואשר שונה מעמדם בהחלטה זו, אם נוכח כי יישובים אלה מצויים במצוקה חברתית כלכלית אשר יש בה כדי לגרום לעזיבת אוכלוסייה או למניעת השתקעות של אוכלוסייה חדשה בהעדר מקומות תעסוקה.


8. יישמר מעמדה של ירושלים כאזור עדיפות לאומית א' למפעלים עתירי יידע ועתירי טכנולוגיה.

9. תוקף החלטה זו ארבע שנים.

10. להטיל על שרת התעשייה והמסחר ושר האוצר להכין, בהתאם לעקרונות אלה, צו מתאים עפ"י החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 (קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק) ולהביאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת.ב. אזורי עדיפות לאומית - פיתוח החקלאות (החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות):[]

1. מפת אזורי העדיפות הלאומית לעידוד השקעות הון אשר נקבעה בהחלטת הממשלה מס' 3292 מיום 15.02.98 תמשיך ותשמש כמסגרת למתן הטבות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א - 1980.

2. לצרף את היישובים גיתה ולפידות לאזור עדיפות לאומית א' ואת המועצה האזורית נחל שורק לאזור עדיפות לאומית ב' לעידוד השקעות הון בחקלאות.


ג. אזורי עדיפות לאומית - פיתוח התיירות (החוק לעידוד השקעות הון):[]

1. להלן אזורי העדיפות הלאומית בתיירות:

מס' שם האזור הגדרת תחומי האזור מלון פאר מלון עממי אטרקציות 1 קו עימות בצפון האזור התחום בין גבול הלבנון בצפון ובין קו רדיוס של 9 ק"מ ממנו בדרום עד גבול רמת הגולן במזרח. ג' א' א' 2 ראש הנקרה ועכו מגבול שטח שיפוט עכו בדרום עד גבול הלבנון בצפון, הים במערב וכביש מס' 4 במזרח. ג' א' א' 3 גליל מערבי נפת עכו להוציא אזורים 1, 2 לעיל. ג' ג' א' 4 גולן נפת הגולן למעט אזור מס' 6 להלן. ג' א' א' 5 גליל מזרחי נפת כינרת להוציא רצועת חוף הכינרת בתחום המוגדר בתמ"א 12 וכן נפת צפת להוציא השטח הנכלל בקו העימות. ראש פינה קיבוץ לביא וצפת יהיו אזור עדיפות א' לעניין מלון עממי. ג' ב' (א') א' 6 כינרת וחמת גדר הרצועה סביב חופי הכינרת בתחום המוגדר בתמ"א 12, כולל שטח העיר טבריה וחמת-גדר. ב' (א') א' א' 7 נצרת במזרח הגבול עם נפת כינרת, בצפון קו רוחב 240, במערב קו אורך 175, בדרום קו רוחב 230. ג' ג' א' 8 עמקים נפת יזרעאל להוציא אזור 7 לעיל (נצרת). ג' א' א' 9 חיפה וכרמלים שפך נחל חדרה עד כביש מס' 2 בדרום, במזרח כביש מס' 2 עד קיבוץ נחשולים (כולל) משם בקו ישר מזרחה עד צומת אליקים משם לאורך כביש 672 עד כביש 7212 (כולל תחום שיפוט עוספיה ודלית אל כרמל) משם לאורך כביש 7212 עד צומת הקריות, הגבול הצפוני הוא גבול שטח שיפוט חיפה. ג' א' א' מס' שם האזור הגדרת תחומי האזור מלון פאר מלון עממי אטרקציות 10 מרכז הארץ האזור הכלול במחוזות הדרום, המרכז, ת"א וחיפה, למעט אזורים 13, 12, 9 (חיפה, נתניה וחוף מרכזי) עד קו רוחב 90 בדרום. תחום שיפוט מוא"ז נחל שורק יהיה אזור עדיפות א' למלון עממי עד לסך של 300 חדרים. ג' ג' (א') ג' 11 יהודה שומרון וחבל עזה תחום יהודה שומרון וחבל עזה, להוציא צפון ים-המלח, גוש עציון ותחום העיר מעלה אדומים (אזור 18 וחלק מאזור 17). ג' א' א' 12 נתניה שטח שיפוט העיר נתניה. ג' א' א' 13 חוף מרכזי הכביש בין מחלף יבנה לים בדרום. במזרח כביש מס' 4 עד מחלף גנות ומשם מערבה לאורך כביש מס' 1 עד לגבול שטח שיפוט העיר ת"א, משם בקו העובר במקביל לנתיבי איילון ובמרחק 500 מטר ממזרח להם עד כביש מס' 2 ולאורך כביש מס' 2 עד נחל חדרה להוציא שטח שיפוט נתניה (אזור 12). ג' ג'

ג' 14 אשדוד ואשקלון גבול רצועת עזה, כביש מס' 4 וכביש מס' 34 במזרח, קו רוחב 90 בדרום וגבול אזור חוף מרכזי (אזור 13) בצפון. ג' א' א' 15 נחשון במזרח קו אורך 150, בדרום קו רוחב 130, במערב גבול מחוז הדרום, בצפון כביש 443 וגבול מחוז המרכז. ג' ג' א' 16 הרי יהודה שטח שיפוט ירושלים במזרח, במערב קו אורך 160 בצפון כביש 443 וכביש 375 בדרום. ג' ג' א' 17 ירושלים שטח השיפוט ירושלים עד כפר עקב כולל גבעת זאב ונבי-סמואל, שטח שיפוט מעלה אדומים ושטח שיפוט גוש עציון. א' א' א' 18 צפון ים-המלח תחום המועצה האזורית מגילות. ג' א' א' 19 הנגב מגבול המדינה בדרום עד קו רוחב 90 , גבול ירדן במזרח וגבול מצרים , להוציא תחום מצפה רמון (אזור 20). ג' א' א' 20 מצפה רמון קו רוחב 990 בדרום, קו רוחב 050 בצפון, קו אורך 140 במזרח וקו אורך 120 במערב. ג' א' א' 21 עין גדי קו רוחב 90 בדרום, קו אורך 180 במערב וגבול המועצה האזורית תמר בצפון. ג' א' א'

3. להסמיך את שר התיירות ואת שר האוצר להכין צו מתאים עפ"י החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959 (קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק) ולהביאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

ד. אזורי עדיפות לאומית - סיוע ותמריצים בתחום חינוך:[]

1. מפת אזורי העדיפות הלאומית לעניין הטבות כל המשרדים אשר נקבעה בהחלטת הממשלה מס' 3292 מיום 15.02.98 תישאר בתוקף כמסגרת למתן סיוע ותמריצים בתחום החינוך.

2. צוות בראשות מנכ"ל משרד רה"מ בהשתתפות נציגי משרד החינוך, משרד האוצר ונציג היועץ המשפטי לממשלה יבחן את רשימת היישובים אשר היו במעמד זמני של אזור עדיפות לאומית בחינוך וכן יישובים נוספים במגמה להמליץ לממשלה, בתוך שבוע, על רשימה של ישובים אשר יכללו באזור עדיפות לאומית בתחום החינוך.

3. היישובים מזרעה, גיתה ולפידות יהיו אזור עדיפות לאומית א' בתחום החינוך.


ה. אזורי עדיפות לאומית - סיוע ותמריצים בתחום השיכון:[]

1. מפת אזורי העדיפות הלאומית לעניין הטבות כל המשרדים אשר נקבעה בהחלטת הממשלה מס' 3292 מיום 15.02.98 תישאר בתוקף לעניין הטבות בשיכון בתחומי הבניה למגורים, בניית מוסדות ציבור, פיתוח תשתיות, הנחות לרכישת קרקע ציבורית ועוד.

2. יישובים שהיו במעמד זמני בהחלטת הממשלה האמורה, ואשר תקופת מעמדם הזמני הסתיים, יהיו, מיום קבלת החלטה זו, במעמד קבוע של אזור עדיפות לאומית, ויזכו לכל ההטבות הנובעות מאזור עדיפות לאומית.

להלן רשימת הישובים: א. אזור עדיפות לאומית א': טבריה, עכו, חריש, נצרת, נצרת עילית, כרמיאל. ב. אזור עדיפות לאומית ב': בית שמש, מגדל העמק, עפולה, שפרעם.

3. היישובים מצפה גיתה, לפידות ומזרעה יצורפו לאזור עדיפות לאומית א'.דברי הסבר[]

הממשלה מעניקה מגוון של הטבות ותמריצים במגמה לקדם ולפתח את אזורי העדיפות הלאומית, לצמצם את הפערים ברמת הפיתוח וברמת החיים בין הפריפריה למרכז, לעודד את הדור הממשיך להישאר באזורים אלה, לעודד השתקעות של עולים ולעודד הגירה של ותיקים לאזורי העדיפות הלאומית.

תמריצים בתחום התעסוקה (תעשייה, תיירות וחקלאות) נועדו לעודד את פיתוח הכלכלה, להגדלת רמת ההון האנושי של תושבי האזור, להגדלת הכנסתם ולהגדלת בסיס המס של הרשויות המקומיות באזורי העדיפות הלאומית.

סיוע בתחום החינוך נועד לקיים מערכת חינוך איכותית המהווה מרכיב חשוב ביצירת הזדמנויות לקידום חברתי כלכלי של הפרט, בהנחה כי ביסודו של החוסן הכלכלי והחברתי עומדת מערכת החינוך היוצרת את ההון האנושי.

סיוע בתחום השיכון נועד לסייע בחלוקה מתוכננת של האוכלוסייה על פני שטח המדינה, ולהכנת הצע רחב ומגוון של דירות במחירים סבירים ובאיכות גבוהה.מוגש ע"י ראש הממשלה

נספח א': רשימת אזורי תעשייה מרחביים המוגדרים כאזור עדיפות לאומית א':[]

אזור הצפון ירושלים

אבו סנאן אום אל פחם איכסל אלון תבור בועינה נוג'ידאת בית שאן בני יהודה בר לב ג'וליס גורן גליל תחתון\טבריה גרנות הגליל דיר חנא דליה אל כרמל/עוספיא דלתון זרזיר חצור הגלילית טובה זנגריה ירכא יקנעם כפר כנא כרמיאל לבון מגדל העמק מילואות צפון (מילוז) מעלות/קורן מר'ר משהד נהריה נצרת נצרת עילית צמח מפעלים סכנין עילבון עילוט עכו עפולה ערבה

פארק צבאים / בית שאן פקיעין/כסרא סמיע צח"ר ציפורית צפת קורן/מעלות קצרין קריית שמונה\פיתוח גליל עליון רמה/סג'ור שגיא 2000/מפעלי העמק שלומי שפרעם תל - חי תמרה תפן תרדיון

יש"ע

ארז אריאל בראון / קדומים ברקן/אריאל גוש עציון/אפרת חלמיש/נווה צוף יתיר מישור אדומים מעלה אפריים/בקעת הירדן נווה דקלים עמק שילה עמנואל קריית ארבע קרני שומרון/עמנואל שמעה/הר חברון שער בנימין שקד הר חוצבים עטרות תלפיות גבעת שאול

אזור הדרום

אבשלום אופקים אילת אשקלון באר שבע דימונה חורה ים המלח ירוחם להבים מישור רותם מצפה רמון מפעלים אזוריים חבל מעון מפעלים אזוריים ערבה דרומית שלהב (מרכז ספיר) נע"מ נתיבות עומר עזתה ערד ערוער קריית גת רהט רמת הנגב רמת חובב שגב שלום שדרות שוקת שער הנגב תל שבע תמ"ד תעשיות רותם

Advertisement