Family Wiki
Advertisement

הנוסע אליהו מפיאסרו נסע לארץ ישראל בשנת 1563, אך לא הגיע לארץ. עקב, ידיעות על מגפות בארץ ישראל הוא נאלץ לרדת בקפריסין, ממנו יש לנו מידע על יהדות קפריסין וכן על הקהילות שבהן בקר בדרך לארץ.

והנוסע אליהו מפיסארו בקר אצל יהודי זקינתוס ביון ומצא בה עשרים משפחות שמוצאן מסיציליה ומפורטוגל. הוא מתאר את יהודי הקהילה כסוחרים גדולים ומתאר מצב רוחני ירוד של הקהילה.

תאור המסע[]

אברהם יערי כתב בספרו מסעות ארץ ישראל של עולים יהודים על מסעו של אליהו מפיסארו לארץ ישראל בשנת 1563. וכך הוא כתב "על נוסע זה אין אנו יודעים יותר ממה שנאמר בתיאור־המסע ועלה עם כל בני (Pesaro) עצמו. הוא היה יהודי עשיר מפיםארו ביתו לא״י למלא נדרו אשר נדר. ביום ט״ו באב שכ״ג ( 4 באוגוסט 1563 ) הפליג באניה ויניציאנית מויניציאה. הדרך היתד,: ויניציאה — פולה—קנדיה (כרתים)—קורפו—זנטי—קפריסין. ביום 11 בספטמבר 1563 , היינו חמשה שבועות של נסיעה בים, הגיע לפמגוםטה, עיר הנמל במזרח קפריסין.

באניה היו עוד יהודים אחדים: שני יהודים איטלקים, חכם אשכנזי, שלשה יהודים מארצות המזרח וזקן ספרדי מפיםאדו, והס המשיכו דרכם באניה עד טריפולי. ואילו אליהו ויהודי איטלקי אחר נשארו לפי שעה בפמגוסטה, כי שמעו שבארץ-ישראל ובסוריה פרץ דבר וחששו להמשיך דרכם. הנוסע מסביר שחשב שמוטב לו לחכות בקפריסין מאשר בטריפולי, כי מקפריסין קל יותר להגיע לא״י."

בקפריסין מצא הנוסע 25 משפחות יהודים מזרחיים. סיציליאניים וגם מארצות צפון אפריקה, וגס את הרב הגדול ר׳ אליעזר אשכנזי, שהיה רב במצרים במשך שנים רבות, ונאנס לצאת הימנה. ליהודים העשירים שבאיטליה הוא מייעץ להשקיע כספם בקפריסין ולהשתקע בארץ ישראל בצפת או בירושלים. בסיום דבריו הוא מעורר שוב את אחיו לעלות ל ארץ-ישראל: -מתי יבוא ואראה פני מעלתכם בארץ הקדושהך״

הוא תאר את כלי השייט של אותם הימים בפירוט רב, ועל כך כדאי לעיין בספר, המביא גם הסברים מפורטים למונחים.

הוא תיאר את חיי הקהילה היהודית בדרכובאי קפריסין במונחים לא מחמיאים.

על קפריסין[]

"פה מצאתי בית כנסת גדול ויפה ומהודר, עם קהל שהוא כמו כ"ה בעלי בתים: קצתם לוונטינים, קצת סיציליאנים וקצת פונטינים (ארצות צפון אפריקה. את היחסים בינהם הוא תאר "יש שנאה קנאה תחרות ואיכה". ואין בינהם עניים המתפרנסים מהצדקה והאם יזדמן לא ינהגו כמו שמקובל היה באיטליה.

ואין עליהם עול ומס, חוץ מכ"ז דוקאטי שנותנים לשופט העיר. וכולם ניזונים בריווח.


הוא סיים את כתיבת רשמיו במרחשוון תשכ"ד בקפריסין

Advertisement