Slonim.jpg

אליהו סלונים ז"ל בן מרדכי וחיה-אסתר נהרד במבצע לולב בשנת 1956 - פעולת התגמול האחרונה לפני מבצע סיני.

הוא נולד ביום כ"ו באלול תרצ"ז (2.9.1937) בתל-אביב. דור שביעי בארץ ובן למשפחה המתיסת ל"רבי מלובביוץ", מייסד תנועת חב"ד ובעל "התניא". למד בבית-הספר היסודי "תחכמוני" בבת-ים ולאחר-מכן סיים את לימודיו בבית-הספר התיכון הדתי "בית וגן" וגם למד בישיבת "נתיב מאיר" בירושלים. כנצר למשפחה מפוארת בישוב ראה המשך את המשך דרכו בגרעין נוער חלוצי במסגרת תנועת "בני-עקיבא". שבע שנים השתייך לתנועת-נוער זו ושנתיים עשה בה כמדריך. גויס לצה"ל במארס 1955 במסגרת נח"ל מסגרת הגרעין המושבי של "בני-עקיבא" ובהיותו בנגב שימש שם כמורה בבית-הספר האזורי לילדי מושב "תקומה" וקבוצת סעד, ובמיוחד התקשר לילדי-העולים של הישובים אשר בקרבתם שאף גרעינו לתקוע את יתדו.

היה בעל מזג טוב, מלא רצון-חיים ושמחת-חיים ואהוב על כל הבא אתו במגע. כן השתייך לארגון-הספורט "אליצור". עבר קורס מפקדי כיתות וקורס צניחה במסגרת הנח"ל.

ביום כ"א בתשרי תשי"ז (26.9.1956) נפל בקרב על מוצבי חוסאן והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. ארגון-הספורט "אליצור" קרא את שמו על מגרש-כדורסל מפואר בחצר בית-הספר התיכון בבת-ים. ב"שלושים" לנפלו הוציאה המשפחה חוברת לזכרו. זכרו הועלה בחוברת מרחשון תשי"ז של "זרעים" – בטאון "בני עקיבא" בארץ. חבריו-לגרעין שהתיישבו בכפר-מימון הנציחו את זכרו בהקמת ספריה על-שמו בחדר-התרבות.

במלאת עשר שנים לנפלו הקימו חבריו-למחזור ספריה תורנית מפוארת בישיבת הרב קוק זצ"ל לצעירים הנמצאת בירושלים המשוחררת. זכרו הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.