Triangulation palestine.png

מערכת הטריאנגולציה הבסיסית בארץ ישראל בתום מלחמת העולם השנייה, נכון ל- 31.12.1945. המקור: דין וחשבון של מחלקת המדידות לשנים 1946-1940.

על המפה[עריכה | עריכת קוד מקור]

במהלך ציפוף הרשתות והכוונה להרחיב את מדידות הקדסטר לשטח ההררי, הוחלט באפריל 1929 לנקוט בשיטת מדידה מהירה יותר, שקבעה נקודות בקרה הנחתכות מנקודות הרשת מדרגה שלישית, כדי לחסוך בעבודה הכרוכה במדידות בשיטת המשיחה, בשרשרת מודדים (Chain), המתאימה יותר לשטח פתוח וישר. בדרך זאת נוספו נקודות קבע ב"רשת טופוקדסטרית" מיוחדת על הנקודות שנקבעו ברשתות היסודיות.

בדין וחשבון השנתי של מנהל מחלקת המדידות לשנת 1930, הדו"ח האחרון של מייג'ור לי לפני פרישתו, נמסר סיכום העשור הראשון למדידות היסוד הגיאודטיות מ"דן ועד באר-שבע": רשת הטריאנגולציה הראשית כיסתה שטח של 14,750 קמ"ר; בעשר שנות טריאנגולציה נקבעו 20,973 נקודות בעלות קואורדינטות מחושבות, ועוד 22,898 נקודות ביקורת וסימני קרקע (Land Marks) שנקבעו באופן גרפי, ובסך הכל 43,871 נקודות על פני ארץ ישראל. הדו"ח הצביע על כך שבעשר שנות קיומה עשתה מחלקת המדידות מאמץ גיאודטי הראוי להוקרה, לשם קידום הסדר הקרקעות ופתרון שאלת הקרקע בארץ-ישראל.

ב- 31 במרץ 1938 פרסם סלמון את סיכומי השטחים המכוסים על ידי רשתות הטריאנגולציה, לפיהם הרשת הראשית פרוסה על פני 15,350 קמ"ר. נתונים אלה הם האחרונים שהתפרסמו בנושא זה ע"י מחלקת המדידות עד לתום תקופת המנדט. בעשר השנים הבאות, שבהן עוד התקיים שלטון המנדט בארץ, כמעט שלא נעשתה עבודה נוספת בתחום התשתית הגיאודטית, להוציא עבודות צבאיות במלחמת העולם השנייה. מפקדת המיפוי הצבאי שישבה במפקדת המזרח התיכון של הצבא הבריטי, פירסמה בימי המלחמה רשימונים של נקודות הטריאנגולציה בארץ, בעיקר עבור יחידות הארטילריה. לפי רשימון של רשת הטריאנגולציה הראשית, היו בארץ כ- 140 נקודות שהקיפו 17,654 קמ"ר משטח הארץ, מהן כמה נקודות שערכיהן לא חושבו במלואם, והיו עוד כ- 20 נקודות הקשורות לרשת הארץ, אך נקבעו מעבר לגבול המדינה, בעבר הירדן ובסיני (ראה להלן).

בסיכום פריסת רשתות הטריאנגולציה בתקופת המנדט הבריטי הייתה ארץ-ישראל שמצפון לבאר שבע מכוסה כולה בצירוף של רשתות מדרגה שלישית ורביעית ובשלד כמעט מלא של רשת הטריאנגולציה הראשית. רשת זאת סומנה במפות הטופוגרפיות של הארץ בקידומת M, המלווה את המספר של נקודות הקבע הראשיות.

המקור: [http://www.gis.mapi.gov.il/mapi/gis/moreset_1_new/moreset_1_new/ofer/mis_moreset/makor_mis/history_mandat_b.htm מחלקת המדידות של ארץ ישראל בתקופת המנדט – חלק ב' ההערכות המקצועית ] - עפ"י ספרו של דב גביש, קרקע ומפה, הוצ' יד בן-צבי, 1991.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.