Family Wiki
Advertisement

Etroge eretz israel.jpg

פרופ' זהר עמר פירסם חיבור חדש "אתרוגי ארץ ישראל". ניתן להתרשם על תוכנו מהסקירה שכתב הרב יואל קטן שתתפרסם אי"ה בכתב העת המעין הקרוב (כרך נא/א, תשרי תשע"א) ומעטיפת הספר להלן)

ניתן לרכוש אותו בחנויות באמצעות סוכנות הפצת ספרים - "שלם", רח' יהודה המקבי 5, ירושלים, טלפון 025380195 (או באופן ישיר בלבד במזכירות המחלקה ללימודי ארץ ישראל בא' בר אילן, אצל טלי)


על הספר

Advertisement