בני עלי הכהן - בני עלי אין נסמכים בקללת בני עלי נאמר, "וְלֹא יִהְיֶה זָקֵן בְּבֵיתְךָ כָּל הַיָּמִים ... וְכָל מַרְבִּית בֵּיתְךָ יָמוּתוּ אֲנָשִׁים". ואמרו חכמים, שאין אלו שתי קללות זהות.

הקללה השניה, "וְכָל מַרְבִּית בֵּיתְךָ יָמוּתוּ אֲנָשִׁים" היא, שזרע עלי לא יאריכו ימים, וימותו בני שמונה עשרה.והקללה הראשונה, "וְלֹא יִהְיֶה זָקֵן בְּבֵיתְךָ כָּל הַיָּמִים" היא, שאפילו אלו שיאריכו ימים, על ידי שיעסקו בתורה וגמילות חסדים, המכפרים את עוונם, לא יזכו להיות סמוכים. וכן היה עם רבי חנינא ורבי הושעיא, שהיו מבני עלי, ולא עלה ביד רבי יוחנן לסומכם.

גמרא[עריכה | עריכת קוד מקור]

סנהדרין י"ד מאי ת"ש דרבי יוחנן הוה מצטער עליה דרב שמן בר אבא דלא הוה גבייהו דליסמכיה ר"ש בן זירוד וחד דעימיה ומנו ר' יונתן בן עכמאי ואמרי לה רבי יונתן בן עכמאי וחד דעימיה ומנו ר"ש בן זירוד חד דהוה גבייהו סמכוהו וחד דלא הוה גבייהו לא סמכוהו ר' חנינא ורבי הושעיא הוה קא משתקיד רבי יוחנן למיסמכינהו לא הוה מסתייעא מילתא הוה קא מצטער טובא אמרו ליה לא נצטער מר דאנן מדבית עלי קאתינן דא"ר שמואל בר נחמן א"ר יונתן מניין שאין נסמכין לבית עלי שנאמר (שמואל א ב) לא יהיה זקן בביתך כל הימים מאי זקן אילימא זקן ממש והכתיב (שמואל א ב) כל מרבית ביתך ימותו אנשים אלא סמיכה רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיה דאמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל וקיים כיון דשמעה להא דא"ר אלעזר אין אדם עולה לגדולה אלא א"כ מוחלין לו על כל עונותיו אמצי ליה אנפשיה כי סמכוה לר' זירא שרו ליה הכי לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן כי סמכוה לרבי אמי ולרבי אסי שרו להו הכי כל מן דין כל מן דין סמוכו לנא לא תסמכו לנא לא מסרמיטין ולא מסרמיסין ואמרי לה לא מחמיסין ולא מטורמיסין ר' אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר נפקי מטרוניתא דבי קיסר ומשריין ליה רבה דעמיה מדברנא דאומתיה בוצינא דנהורא בריך מתייך לשלם:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.