Family Wiki
Advertisement
ברכות_הנהנין

ברכות הנהנין

מפי הרב ירחמיאל בויאר שליט"א - www.vort.co.il

בהלכה היהודית, ברכות הנהנין הן ברכות שיש לאמרם לפני או אחרי הנאות שונות.

רובן של ברכות הנהנין קשור באכילה או בשתייה, מברכים אותן לפני ולאחרי אכילה של כל מאכל (למעט מאכלים ומשקאות שאינם ראויים למאכל אדם), ברכות הנהנין אחרות נאמרות בהזדמניות שונות: לפניהרחת מקור ריח נעים, למראה עצי פרי מלבלבים בתקופת ניסן ועוד.

התלמוד במסכת ברכות קובעת:

Cquote2.svg אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה - מעל (...) כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל(ל"ה,א') Cquote1.svg

מתוך הויקיפדיה העברית הקש כאן לקריאת המשך הערך

לקט צילומים של מאכלים והברכות עליהן[]

Advertisement