FANDOM


כשהתרנגולות הגיעו לקדומים

כשהתרנגולות הגיעו לקדומים.wmv-0

גידול עופות לבשר (פטימים) או לביצים הוא אחד מענפי החקלאות שנהנו מעדיפות בעת הקצאה משאבים למשקי ההר. גם קדומים זכתה לכך ובעידוד הסוכנות הוקמו בה שלושה לולים שיועדו לשש משפחות. המכסה לפטימים הייתה 70000 ק"ג. במשך שנים אחדות הענף הצליח.

כיום נותר רק מגדל עופות אחד, הפועל בשלושת הלולים.