Family Wiki
Advertisement

פרשת השבוע, דף יומי ועוד וכן מאמרי דברי אלוקים חיים, שיחות ואגרות קודש

דבר מלכות הינו השם שניתן לקובץ שיחות הרבי אדמו"ר מנחם מענדל שניאורסאן יחד פרשת השבוע, דף יומי שיעורי רמב"ם ועוד. הקובץ כולל לימוד לכל השבוע. מקבלי הקובץ נוהגים לקחת אותו עמם לכל מקום ומשלימים את לימודו במשך השבוע.

לדוגמה:

חוברת הנוכחית, לשבוע פרשת אמור תש"ע כוללת, בין השאר:

 • שיחות על ל"ג בעומר
 • שיעורי רמב"ם - מתך משנה תורה לרמב"ם - על פי נוסח כתבי יד תימן מדוייקים (קאפח):
  • ג' פרקים ליום - התחלת מחזור הכ"ט - ההתחלה : " כל המצוות שניתנו לו למשה בסיניי--בפירושן ניתנו, שנאמר "ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצוה" (שמות כד,יב): "תורה", זו תורה שבכתב; ו"מצוה", זה פירושה. וציוונו לעשות התורה, על פי המצוה. ומצוה זו, היא הנקראת תורה שבעל פה
  • פרק אחד: הלכות נזירות פרקים ג'-ט'
  • ספר המצוות - לשבוע פרשת אמור
 • נביאים וכתובים  ספר שמואל א' - פרקים י'-י"א  דברי הימים ב' - פרק כ"ט
 • דף יומי - מסכת סנהדרין עם התוכן מהתלמוד שעריכת עדין שטיינזלץ - מנוקד ומפוסק ובאור מלא ומפורט מדף ע"ב עד ע"ט (ראו למטה דוגמא)
 • שולחן ערוך הלכות שבת
 • שולחן ערוך הלכות נטילת ידים
 • פרקי אבות - באורים לפרק ד' משנה ו'
 • חומש עם רש"י (מנוקד) ותרגום אונקלוס - לשבוע שבת פרשת אמור עם חומש "תורה תמימה"החוברת ניתנת להורדה כאן

החסרון שבחוברת שאם מורידים למחשב או טלפון, תוכן עניינים הוא לא ממוחשב.

לכן הוקם אתר חדש לזיכוי הרבים: דבר מלכות עם סימניות (BOOKMARKS) - תוכן עניינים ממוחשב, להורדה למחשב או טלפון סלולרי.

בראש כל חוברת מוצג תוכן עניינים .  Table of contents.  

לחיצה על שורה בתוכן עניינים מביא ישירות לעמוד המבוקש בחוברת. 

האתר החדש:

https://sites.google.com/site/dvarmb/

Advertisement