Family Wiki
Advertisement

האוניברסיטה הפתוחה - קורסים שלמדתי

קורסים נבחרים באוניברסיטה הפתוחה שמצאתי בהם עניין מיוחד[]

רשימת הקורסים שלמדתי

שם הקורס שיוך מטרת הקורס
מבוא למדעי החיים מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים מטרת הקורס היא להציג את התופעות הבסיסיות ביותר, המאפיינות את תהליכי החיים, ולהקנות לסטודנט היכרות ראשונה עם התחומים ונושאי המחקר המרכזיים של הביולוגיה המודרנית. הלימוד התאורטי מלווה במשדרים ובניסויי מעבדה; חלק מהניסויים מבצע הסטודנט בביתו בעזרת ערכה הנמסרת לו בהשאלה, והכוללת גם שקופיות, וחלקם מתבצע במעבדה שבמרכז הלימוד האזורי.
צומח וצמחים‏ מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי במגוון רחב של נושאים בתחום הבוטניקה. חלקו הראשון עוסק בעיקר בהשפעות גורמי הסביבה על קיומו, התפתחותו ותפוצתו של הצמח היחיד, ובהתבטאותן של השפעות אלה בנופי הצומח בעולם ובמיוחד בארץ-ישראל. חלקו השני של הקורס עוסק בפירוט במבנה האנטומי והמורפולוגי של הצמח ובתהליכים האופייניים לאיבריו השונים. כאן מתוודעים הסטודנטים לתהליכי קליטת המים והיונים המתרחשים בשורשים, לתהליכי הדיות והפוטוסינתזה האופייניים לעלים ולמנגנוני הרבייה המשוכללים של צמחי הזרע.
ממנדליזם להנדסה גנטית מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים הגנטיקה היא ענף במדעי החיים העוסק בגנים, בתורשה ובדרך שבה הגנים מעורבים בקביעת תכונות של אורגניזמים. הגנטיקה מספקת כלים לחקירת תפקודם של הגנים ומאפשרת לבחון את הפעולה ההדדית של כלל הגנים באורגניזם ואת השפעתם של הגנים על אוכלוסיות. משנות השבעים של המאה ה-20 השתנו פניה של הגנטיקה בעקבות גילויים בעלי משמעות מרחיקת לכת לכל מדעי החיים, כולל השלכות ופוטנציאל ליישומים חסרי תקדים בתחומי הרפואה והחקלאות. בקורס מוצגים בהרחבה החידושים האלה, וזאת בלא לזנוח את יתר ההיבטים וענפי המשנה העיקריים של הגנטיקה הקלאסית.
מבוא למדע כדור-הארץ‏ מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה הקורס עוסק בתחומים המרתקים של הגיאולוגיה בהדגשת התופעות הייחודיות לארץ-ישראל, ופותח אשנב אל עולמנו הפעיל והמשתנה ללא הרף. הסטודנטים ילמדו על הכוחות הגורמים להתפרצויות געשיות, לרעידות אדמה ולקימוט הרים, ויבחנו את מגוון המינרלים והסלעים מישראל ואת תנאי היווצרותם. כמו כן, יילמדו התהליכים שעיצבו את הנוף בישראל לאור מודל תנועת הלוחות. בנוסף ייחשפו הסטודנטים להיבטים הקשורים לאהבת הסביבה בשימור נופי בראשית ומקורות המים באזורנו.
מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים‏ מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה הקורס נועד לחשוף את העולם המיקרוסקופי החבוי בסלע והמתגלה בצבעים מרהיבים מבעד למיקרוסקופ המקטב. באמצעות התבוננות במיקרוסקופ נשחזר את "סיפורו של הסלע".

סלעים מגמטיים נוצרו באזור באירועים מגמטיים שליוו את ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל: החל מסלעי המחדר העתיקים של השילד הערבו-נובי, המוכרים מאזור אילת ואשר נוצרו באירועים דרמטיים הקשורים בתנועת הלוחות, וכלה בסלעים הגעשיים של הגליל והגולן, אשר נוצרו לפני זמן גיאולוגי קצר בעת שהרי געש התפרצו וכיסו בלבה לוהטת את פני השטח. אירועים אלה הותירו את רישומם בתוך הסלעים. בסדרת המעבדות יתוודעו הסטודנטים אל סלעים אלה וישחזרו את תנאי התהוותם לפי העדויות החבויות בתוכם.

ראשית המלוכה בישראל ספר שמואל א היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה ספר שמואל מספר על הפיכת ישראל מאיגוד שבטים למדינה שבראשותה מלך. הסיפורים בספר עוסקים בין היתר ביחסי עם-אלוהים-ממשל, והם פותחים צוהר להכרת צדדים שונים של הרעיון המדיני והאידאולוגיה שהתפתחה סביב כינון שלטון מלוכני בישראל העתיקה.
סיפורי ספר שמואל בולטים בספרות המחקרית על אודות העיצוב האמנותי של הסיפור המקראי. בהתאם לכך, הדיון בקורס מתקיים בשיטת "הקריאה הצמודה", אשר חושפת את הלומדים לאמנות הסיפור המקראי תוך כדי לימוד הטקסט.
הקורס גם עורך היכרות עם סוגיות היסטוריות הנוגעות לראשית תקופת המלוכה לאור הטקסט המקראי והממצא הארכיאולוגי, ונדונים בו היבטים שונים בנוגע לריאליה, לארגון חברתי ולאופן התיאור ההיסטוריוגרפי.
יוון הקלסית מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה הקורס עוסק בתקופת הזוהר של הציוויליזציה היוונית. במילה "ציוויליזציה" כוונתנו לתחום הפוליטי, לתחום החברתי, לתחום הכלכלי ולתחום התרבותי של חיי האדם. ב"תקופת הזוהר" כוונתנו למאה ה-5 לפנה"ס, ובעיקר במדינה אחת – אתונה, שתרבותה נחשבת לערש התרבות המערבית. עם זאת, אי-אפשר להבין מאה זו ללא הרקע ההיסטורי, הדתי והרוחני, ולכן הקורס גם דן בתקופות קדומות יותר, באזורים אחרים של יוון ובתחומים והיבטים נוספים שהם משמעותיים לתקופה זו.

מדעי הטבע והחיים[]

מדעי החיים[]

רשימת הקורסים שלמדתי

שם הקורסי מטרת הקורס
מבוא למדעי החיים מטרת הקורס היא להציג את התופעות הבסיסיות ביותר, המאפיינות את תהליכי החיים, ולהקנות לסטודנט היכרות ראשונה עם התחומים ונושאי המחקר המרכזיים של הביולוגיה המודרנית. הלימוד התאורטי מלווה במשדרים ובניסויי מעבדה; חלק מהניסויים מבצע הסטודנט בביתו בעזרת ערכה הנמסרת לו בהשאלה, והכוללת גם שקופיות, וחלקם מתבצע במעבדה שבמרכז הלימוד האזורי.
החולייתנים‏ החולייתנים (‏בעלי החוליות‎)‏ הם הקבוצה הגדולה של בעלי חיים שעמם נמנה גם האדם. הקורס מקנה מושגי יסוד באנטומיה, בפיזיולוגיה, באמבריולוגיה ובאבולוציה של החולייתנים, ואלה מהווים רקע ובסיס לכל לימוד מתקדם של גוף האדם ותפקודו ולהבנת מוצאו ומקומו בעולם החי.

הגישה המאפיינת את הקורס היא אבולוציונית בעיקרה, ולכן נסקרות תכונותיהם העיקריות והתפתחותם האבולוציונית הארוכה של החולייתנים, תוך הדגשת השינויים המורפולוגיים והתפקודיים המעמיקים שחלו בהם עם המעבר מן החיים במים לחיים ביבשה.

צומח וצמחים‏ הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי במגוון רחב של נושאים בתחום הבוטניקה. חלקו הראשון עוסק בעיקר בהשפעות גורמי הסביבה על קיומו, התפתחותו ותפוצתו של הצמח היחיד, ובהתבטאותן של השפעות אלה בנופי הצומח בעולם ובמיוחד בארץ-ישראל. חלקו השני של הקורס עוסק בפירוט במבנה האנטומי והמורפולוגי של הצמח ובתהליכים האופייניים לאיבריו השונים. כאן מתוודעים הסטודנטים לתהליכי קליטת המים והיונים המתרחשים בשורשים, לתהליכי הדיות והפוטוסינתזה האופייניים לעלים ולמנגנוני הרבייה המשוכללים של צמחי הזרע.
ממנדליזם להנדסה גנטית הגנטיקה היא ענף במדעי החיים העוסק בגנים, בתורשה ובדרך שבה הגנים מעורבים בקביעת תכונות של אורגניזמים. הגנטיקה מספקת כלים לחקירת תפקודם של הגנים ומאפשרת לבחון את הפעולה ההדדית של כלל הגנים באורגניזם ואת השפעתם של הגנים על אוכלוסיות. משנות השבעים של המאה ה-20 השתנו פניה של הגנטיקה בעקבות גילויים בעלי משמעות מרחיקת לכת לכל מדעי החיים, כולל השלכות ופוטנציאל ליישומים חסרי תקדים בתחומי הרפואה והחקלאות. בקורס מוצגים בהרחבה החידושים האלה, וזאת בלא לזנוח את יתר ההיבטים וענפי המשנה העיקריים של הגנטיקה הקלאסית.
אבולוציה של האדם אבולוציה היא דיסציפלינה מדעית העוסקת בשינוי הגנטי החל באוכלוסייה לאורך זמן וחוקר את ההיסטוריה של אורגניזמים וישויות גנטיות. האבולוציה היא התאוריה המדעית העומדת בבסיס מדע הביולוגיה, והיחידה היכולה להסביר את ההיגיון התפקודי של מערכות ביולוגיות ואת מקורות המגוון הביולוגי. היכולת להבין תהליכים אבולוציוניים ולחזות אותם היא הבסיס למחקר מודרני של מחלות, פיתוח עמידות לתרופות וממשק אוכלוסיות ומשאבי טבע.
התא: מבנה ופעילות‏‏ תאים הם יחידות החיים הבסיסיות, והכרת המבנה והתפקוד של התא חיונית להבנה של כל תהליכי החיים ביצורים חד-תאיים ורב-תאיים. הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי בתחום הביולוגיה של התא ומאפשר להכיר את הדרכים שבאמצעותן מנסים החוקרים לפענח את סודות החיים ברמה של התא הבודד.
פרקים בפיסיולוגיה של האדם הקורס מתמקד בגוף האדם, ובין השאר יש בו התייחסות לנושאים קליניים ולמחלות.
פרקים בפיזיולוגיה של הצמח הפיזיולוגיה של הצמח עוסקת בתהליכים המאפשרים את קיומם, התפתחותם והתרבותם של הצמחים. חקר התהליכים האלה נעשה ברמות שונות, החל ממולקולות מומסות בתא, דרך אברונים (‏רמה תת-תאית‎)‏, תאים, יחסים בין-תאיים (‏רקמה‎)‏, ועד הצמח השלם.
שעונים ביולוגיים יבובו של כדור הארץ סביב צירו וסביב השמש מביא לשינוי מחזורי וקבוע של הסביבה במחזור יממתי ועונתי. השינוי אינו מוגבל רק לתאורה, וכולל גם שינויים בתנאים פיזיים אחרים כגון טמפרטורה, קרינה, לחות. רוב בעלי החיים, וגם בני האדם, פיתחו העדפה לשלב אחד של היממה – יום או לילה, והתאימו עצמם לפעילות לשלב זה (‏‏למשל ראיית צבע בפעילי יום וחוש ריח מפותח בפעילי הלילה‎‎)‏‏. מחזורי פעילות אלה אינם תהליכים פסיביים התלויים בסביבה, אלא מבוקרים באמצעות שעון פנימי הנמצא בגרעינים במוח, והם יימשכו ללא תלות בתנאי הסביבה.{{ש}]

בקורס יכירו הסטודנטים מגוון תופעות ביולוגיות מחזוריות, ילמדו על הבסיס המנגנוני ועל יתרונו האדפטיבי, יתוודעו לשיטות מחקר חדשות ולפרדיגמות עבודה, ויעקבו אחר ניסויים מרכזיים בתחום

עדה בישראל: היבטים היסטוריים וגנטיים אוכלוסיית ישראל היא מן המגוונות שבאוכלוסיות האדם; ברובה היא עדיין מורכבת מעדות רבות, אשר לכל אחת מהן היסטוריה משלה

ו"פרופיל" גנטי משלה. במרבית המקרים חסרים נתונים חשובים על ההיסטוריה של העדות ואילו המאפיינים הגנטיים שלהן הוגדרו כולם רק בדור הנוכחי. היש התאמה בין מה שההיסטוריונים יודעים ומשערים על תולדותיה של עדה מסוימת לבין מאפייניה הדמוגרפיים והגנטיים? עד כמה יכולים הממצאים והידע בתחום האחד ללמד על משנהו?
מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים המתעניינים – ובעלי הידע המוקדם הנדרש בשני התחומים – לברר שאלות כאלה באמצעות סקירת המחקרים ההיסטוריים והגנטיים בעדה אחת מעדות ישראל.

מדעי כדור הארץ[]

הסלעים המצויים במגש מספר 1

מתוך: האוניברסיטה הפתוחה - ערכה גיאולוגית

רשימת הקורסים שלמדתי

שם הקורסי שיוך מטרת הקורס
מבוא למדע כדור-הארץ‏ גיאולוגיה הקורס עוסק בתחומים המרתקים של הגיאולוגיה בהדגשת התופעות הייחודיות לארץ-ישראל, ופותח אשנב אל עולמנו הפעיל והמשתנה ללא הרף. הסטודנטים ילמדו על הכוחות הגורמים להתפרצויות געשיות, לרעידות אדמה ולקימוט הרים, ויבחנו את מגוון המינרלים והסלעים מישראל ואת תנאי היווצרותם. כמו כן, יילמדו התהליכים שעיצבו את הנוף בישראל לאור מודל תנועת הלוחות. בנוסף ייחשפו הסטודנטים להיבטים הקשורים לאהבת הסביבה בשימור נופי בראשית ומקורות המים באזורנו.
נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל‏ גיאולוגיה קורס זה עוסק בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, והוא מוקדש להכרת יחידות הזמן, יחידות הסלע והמבנה הגיאולוגי של ישראל. במשך ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל הציפו אותה ימים ונסוגו, מיקומנו על-פני כדור-הארץ השתנה בתהליכי תנועת הלוחות ונוצר בקע ים המלח. אירועים דרמטיים אלה, שהותירו את רישומם בסלעי ארצנו, נלמדים במהלך הקורס.
יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל‏ [גיאולוגיה מטרת הקורס היא ליישם בשדה את לימודי הגיאולוגיה, להתוודע לגיאולוגיית השדה של מכתש רמון. במסגרת הקורס יכינו הסטודנטים עבודה סמינריונית בנושא נבחר בגיאולוגיה. סדנת שדה במכתש רמון הנערכת בקורס, משמשת דגם להדרכה גיאולוגית בשדה.
גיאולוגיה של הכרמל‏ גיאולוגיה בקורס יכירו הסטודנטים את התופעות הגיאולוגיות הייחודיות לכרמל, ובהן הרי געש תת-ימיים קדומים ושוניות מאובנות.
מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים‏ גיאולוגיה הקורס נועד לחשוף את העולם המיקרוסקופי החבוי בסלע והמתגלה בצבעים מרהיבים מבעד למיקרוסקופ המקטב. באמצעות התבוננות במיקרוסקופ נשחזר את "סיפורו של הסלע".

סלעים מגמטיים נוצרו באזור באירועים מגמטיים שליוו את ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל: החל מסלעי המחדר העתיקים של השילד הערבו-נובי, המוכרים מאזור אילת ואשר נוצרו באירועים דרמטיים הקשורים בתנועת הלוחות, וכלה בסלעים הגעשיים של הגליל והגולן, אשר נוצרו לפני זמן גיאולוגי קצר בעת שהרי געש התפרצו וכיסו בלבה לוהטת את פני השטח. אירועים אלה הותירו את רישומם בתוך הסלעים. בסדרת המעבדות יתוודעו הסטודנטים אל סלעים אלה וישחזרו את תנאי התהוותם לפי העדויות החבויות בתוכם.

אוקיאנוגרפיה - חטיבה כימית אוקיינוגרפיה נושאי הלימוד
 • מבוא לאוקיינוגרפיה: מדע האוקיינוגרפיה, ההיסטוריה של חקר האוקיינוס, האדם והאוקיינוס.
 • היבטים גיאולוגיים: אזורים ימיים, פיזיוגרפיה של אגני האוקיינוס, קרקעית האוקיינוס; הקרום האוקייני. תהליכי השקעה אוקייניים, משקעים של הים הרדוד ושל הים העמוק.
 • היבטים כימיים: ההרכב הכימי של מי הים, השפעת תהליכים ביוגיאוכימיים על הכימיה של מי הים ושל המשקעים. האבולוציה של מי הים.
 • היבטים פיזיים: אינטראקציה ים-אוויר, מחזוריות אוקיינית, גלי רוח, מועדי ים וצונאמי.
 • היבטים ביולוגיים: המערכת האקולוגית הימית; ייצור ראשוני, מארגי מזון. סביבות פלגית ובנתנית.


מדעים[]

רשימת הקורסים שלמדתי

שם הקורסי שיוך מטרת הקורס
מבוא למדעי הטבע מדעי הטבע והחיים / פיסיקה קורס המבוא למדעי הטבע נועד, בעיקרו, להביא את הלומד להבנת כמה מהעקרונות החשובים המונחים ביסודם של מדעי הפיסיקה והכימיה – החל מחוקי התנועה של ניוטון וכלה בתורת היחסות של איינשטיין. אנו מאמינים, כי הבנה מעמיקה של העקרונות דורשת פיתוח דרכי חשיבה מיוחדות. לכן ייחסנו חשיבות ראשונה במעלה לא למספר החוקים הנלמדים בקורס, כי אם לאופן הקנייתם ללומד. בין היתר יבצע כל סטודנט ניסויים בביתו, באמצעות ערכת ניסוי שתימסר לו בהשאלה, וכן יוכל לצפות בכמה קלטות וידאו שילוו את יחידות הלימוד.
ביוכימיה I מדעי הטבע והחיים / כימיה פעילותם של תאים באורגניזמים חיים מתאפשרת הודות למגוון של תהליכים ביוכימיים בהם מעורבים מולקולות אורגניות מקבוצות שונות. בקורס ייחשפו הסטודנטים לרבגוניותן המבנית והתפקודית של ארבע הקבוצות העיקריות של תרכובות ביולוגיות: פחמימות, ליפידים, חלבונים וחומצות גרעין. הכרת המבנה והתפקוד של מולקולות אלה חיונית להבנת תהליכי החיים המתקיימים בתא הבודד ובאורגניזם השלם.
דרכים בכימיה מדעי הטבע והחיים / כימיה שתים-עשרה יחידות הלימוד מטפלות בעקרונות המרכזיים המונחים ביסודם של תהליכים כימיים. הן עוסקות בבעיות של מבנה, אנרגיה, דינמיקה ומנגנונים כימיים תוך שילוב של כימיה תיאורית כהדגמה לעקרונות. הדוגמאות הכימיות וכן השיטות הניסוייות שעליהן מתבססים העקרונות נבחרו באופן שיטתי, תוך הדגשת נושאים בעלי עניין לסטודנטים למדעי החיים, לגיאולוגיה או לפיסיקה.

בתום הקורס יכירו הסטודנטים תרכובות אורגניות ואי-אורגניות חשובות, תהליכים כימיים חשובים וכן שיטות לקביעת מבנים של מולקולות, שיטות לקביעת תכונות חומרים ושיטות מעקב אחר תהליכים כימיים. אנו מקווים שבאמצעות הגישה המולקולרית של הקורס יבינו הסטודנטים מה מסתתר מאחורי תופעות מקרוסקופיות רבות שבהן הם נתקלים.

אשנב למתמטיקה מתמטיקה קורס זה הוא קורס מבוא המציג לסטודנטים נושאים בסיסיים במתמטיקה. הוא אינו קורס טכני ואין רוכשים בו מיומנות חישובית תיכונית או אחרת. הקורס מכשיר את הסטודנטים לקראת חשיבה מתמטית נכונה ומקנה כלים מתמטיים בסיסיים. נדונים בו בצורה מפורטת ומדויקת נושאים שרובם מופיעים בצורה "עממית" יותר במסגרות הלימוד המקובלות. בשל כך, הקורס מתאים גם למורים, בייחוד למורים בחטיבות הביניים.

מדעי הרוח והחברה

היסטוריה[]

רשימת הקורסים שלמדתי

שם הקורסי שיוך מטרת הקורס
מגלות לקוממיות - מגלות בבל עד החשמונאים היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה הקורס נועד להקנות ידיעה והבנה של האירועים המרכזיים בתולדות עם ישראל בתקופה שמשיבת ציון והתחדשות היישוב היהודי בארץ-ישראל ועד לתקופת עצמאותו תחת שלטון החשמונאים. תקופה זו חובקת בתוכה פרשיות מאלפות ואירועים משמעותיים בהיסטוריה של עם ישראל. הקורס עוקב אחר התמורות שחלו ביהדות בעקבות חורבן המקדש וגלות בבל וההתחדשות של החיים היהודיים בארץ-ישראל בתקופה הפרסית. מקום מרכזי מוקדש לדיון במשבר החמור שפקד את החברה היהודית במפגשה עם התרבות ההלניסטית וכינונה של מדינה יהודית ריבונית תחת שלטון בית חשמונאי.

הקורס בוחן את מהלך האירועים ואת הכוחות המרכזיים הפועלים בהם, ומנתח את מניעי האישים והציבור המעורבים בהם. הדיון בהיבטים אלה נעשה באמצעות ניתוח המקורות ההיסטוריים העתיקים וקריאה ביקורתית במחקריהם של היסטוריונים מודרניים.

יוון הקלסית היסטוריה של העת העתיקה הקורס עוסק בתקופת הזוהר של הציוויליזציה היוונית. במילה "ציוויליזציה" כוונתנו לתחום הפוליטי, לתחום החברתי, לתחום הכלכלי ולתחום התרבותי של חיי האדם. ב"תקופת הזוהר" כוונתנו למאה ה-5 לפנה"ס, ובעיקר במדינה אחת – אתונה, שתרבותה נחשבת לערש התרבות המערבית. עם זאת, אי-אפשר להבין מאה זו ללא הרקע ההיסטורי, הדתי והרוחני, ולכן הקורס גם דן בתקופות קדומות יותר, באזורים אחרים של יוון ובתחומים והיבטים נוספים שהם משמעותיים לתקופה זו.
יהודים בעידן של תמורות היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה הקורס בוחן את השינויים שבישרה "העת החדשה" במעמדם הדתי, הפוליטי והחברתי של היהודים בארצות הנצרות ובארצות האסלאם וביחסיהם עם החברות הנוצרית והמוסלמית. ראשיתו בתיאור מאפייני הקיום היהודי בימי-הביניים, המשכו בדיון ממוקד באזורים המרכזיים בהם חל מפנה בהיסטוריה היהודית במאה ה-18 (‏גרמניה וצרפת‎)‏, וסיומו בבחינת התמורות באזורים אחרים במאה ה-19 (‏מזרח אירופה והמרחב האסלאמי‎)‏.
ראשית המלוכה בישראל ספר שמואל א היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה ספר שמואל מספר על הפיכת ישראל מאיגוד שבטים למדינה שבראשותה מלך. הסיפורים בספר עוסקים בין היתר ביחסי עם-אלוהים-ממשל, והם פותחים צוהר להכרת צדדים שונים של הרעיון המדיני והאידאולוגיה שהתפתחה סביב כינון שלטון מלוכני בישראל העתיקה.
סיפורי ספר שמואל בולטים בספרות המחקרית על אודות העיצוב האמנותי של הסיפור המקראי. בהתאם לכך, הדיון בקורס מתקיים בשיטת "הקריאה הצמודה", אשר חושפת את הלומדים לאמנות הסיפור המקראי תוך כדי לימוד הטקסט.
הקורס גם עורך היכרות עם סוגיות היסטוריות הנוגעות לראשית תקופת המלוכה לאור הטקסט המקראי והממצא הארכיאולוגי, ונדונים בו היבטים שונים בנוגע לריאליה, לארגון חברתי ולאופן התיאור ההיסטוריוגרפי.
בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881‏ היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה סקירת תולדות התפתחותה של תנועת חיבת ציון והתנועה הציונית בין השנים 1914-1881; הסברת התהליכים שהביאו לכינונה של התנועה ולהתארגנותה, תוך כדי שימת דגש על התהליכים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים; דיון בארבע סוגיות שהעסיקו את חברי התנועה מראשית דרכה: מקומה של הדת, צורת ההתארגנות במזרח-אירופה, היחס לחברה הערבית וייחודה של העלייה השנייה.
תולדות עם ישראל בימי בית ראשון היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה הקניית ידע והבנה של האירועים החשובים בתולדות עם ישראל בעת העתיקה; הכרת המקורות ללימוד התקופה; בחינת סוגיות היסוד של התקופה על-סמך המקורות ולאור מחקר התקופה וביקורת המקרא; הקניית מושגי יסוד הקשורים בלימוד התקופה; הבנת התקופה והערכתה כחוליה בשרשרת ההתרחשויות בתולדות עם ישראל.
ממלכות ישראל ויהודה (‏תקופת המלוכה‎)‏ היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה נושאי הלימוד
 • מוסד המלוכה בישראל – מהותו, מאפייניו העיקריים ומקור צמיחתו;
 • דפוסי הארגון הממלכתי בישראל – האזרחי והצבאי – והיחס בינו לבין האזרח;
 • יחסי ממלכות ישראל ויהודה עם המדינות השכנות, והגורמים שעיצבו יחסים אלה;
 • בצל האימפריות – השפעת מקומה של ארץ-ישראל בין המעצמות הגדולות של המזרח הקדמון על מדיניות החוץ של ממלכות ישראל ויה
מגלות לקוממיות - מגלות בבל עדהחשמונאים היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה הקורס נועד להקנות ידיעה והבנה של האירועים המרכזיים בתולדות עם ישראל בתקופה שמשיבת ציון והתחדשות היישוב היהודי בארץ-ישראל ועד לתקופת עצמאותו תחת שלטון החשמונאים. תקופה זו חובקת בתוכה פרשיות מאלפות ואירועים משמעותיים בהיסטוריה של עם ישראל. הקורס עוקב אחר התמורות שחלו ביהדות בעקבות חורבן המקדש וגלות בבל וההתחדשות של החיים היהודיים בארץ-ישראל בתקופה הפרסית. מקום מרכזי מוקדש לדיון במשבר החמור שפקד את החברה היהודית במפגשה עם התרבות ההלניסטית וכינונה של מדינה יהודית ריבונית תחת שלטון בית חשמונאי.
הקורס בוחן את מהלך האירועים ואת הכוחות המרכזיים הפועלים בהם, ומנתח את מניעי האישים והציבור המעורבים בהם. הדיון בהיבטים אלה נעשה באמצעות ניתוח המקורות ההיסטוריים העתיקים וקריאה ביקורתית במחקריהם של היסטוריונים מודרניים.
יהודה ורומא היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה הקורס נועד להקנות ידע והבנה של אירועים ותהליכים מרכזיים בתולדות עם ישראל בארץ ובתפוצות במסגרת האימפריה הרומית.

הקורס מקיף תקופה של קרוב ל-300 שנה (‏63 לפסה"נ-220 לסה"נ‎)‏, החל מהמאבקים הפנימיים בבית חשמונאי וכיבוש ארץ-ישראל בידי הרומאים, ועד לפריחה מחודשת של היישוב היהודי בארץ-ישראל בימיו של ר' יהודה הנשיא. תולדות ישראל תחת שלטון רומא רצופות מאבקים ומרידות המביאים לחורבן ירושלים ובית המקדש (‏70 לסה"נ‎)‏ ומסתיימים עם דיכוי מרד בר-כוכבא (‏135 לסה"נ‎)‏. בתהליך ההתאוששות מתוצאותיו הקשות של מרד זה מתגבשת מחדש ההנהגה היהודית בארץ-ישראל, ושיאו של תהליך זה הוא בימיו של ר' יהודה הנשיא.
במהלך הקורס נעשה שימוש במגוון המקורות ההיסטוריים העומדים לרשותנו, וכן נסתייע במחקריהם של חוקרים בני-זמננו.

אחרים[]

רשימת הקורסים שלמדתי

שם הקורסי שיוך מטרת הקורס
זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד‏ שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל כרת התורה שבעל-פה ומרכיביה, הכרת הספרות התלמודית, ספרות התנאים וספרות האמוראים.
לימוד פרקי משנה וסוגיות תלמודיות, תוך שימת דגש על הקניית ידע של דרכי החשיבה ואורחות החיים, כפי שהם משתקפים בטקסטים התלמודיים.

הקניית שיטה בעיון בטקסטים הנלמדים. בספרות התנאים: עיון בלשון ובהוראתה, בחיבורים ובמקבילות ביניהן; בספרות התלמודית: פירוש ופרשנות, מבנה הסוגיות, עריכתו ודרך הרצאת תוכנו; המחקר של הספרות התלמודית ופרשנותה הקדומה והמאוחרת, וכן הכרת ספרות העזר שבצדה ושימוש בה.

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל‏ מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים הקורס עוסק בניתוח מדיניות החוץ של מדינת ישראל על פי התחומים האלה:
 • הממד הפנימי במדיניות החוץ הישראלית: תהליכי קבלת החלטות במצבי משבר ומלחמה; דוקטרינת הביטחון של ישראל; דעת קהל והשפעתה על עיצוב מדיניות חוץ;
 • הסכסוך הישראלי-ערבי: גורמים ושלבי התפתחות, ניסיונות וגישות לפתרונו; תפיסות ועמדות בישראל לגביו; אירועים ספציפיים במהלכו;
 • ישראל בזירה הבין-לאומית: יחסיה הדו-צדדיים של ישראל עם ארצות-הברית, ברית-המועצות, סין, מערב-אירופה, אמריקה הלטינית ואפריקה
דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20 מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה חומר הלימוד : דמוקטריות
 • הדמוקרטיה האתונאית העתיקה / ר' צלניק (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2004‎)‏

• בריטניה: דמוקטיה יציבה בעולם משתנה / ס' כהן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1983‎)‏

 • דמוקרטיה בין יציבות למשברים: משטרים רבוליקניים בצרפת במאה ה-20 / י' זלטנרייך (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2004‎)‏

דיקטטורות

 • ברית המועצות בתקופת סטלין: משטר טוטליטרי-קומוניסטי / ע' ערן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2003‎)‏.
 • גרמניה הנאצית: "עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד" / א' גלבלום (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏.
 • ספרד בין דיקטטורה לדמוקרטיה 1977-1936 / ש' בן-עמי (‏עם עובד, 1990‎)‏.
דפוסי חברה בישראל מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה להציג פרספקטיבות סוציולוגיות לניתוח החברה הישראלית, תוך התמקדות במורכבותה של החברה הישראלית באמצעות ניתוח גבולותיה השונים ומוקדים של הסכמה ומחלוקת.
להקנות ידע על תופעות ותהליכים של שינוי והמשכיות המתחוללים במציאות החברתית בישראל על מישוריה השונים, כגון תרבות, דת, פוליטיקה וכלכלה.
לעמוד על דפוסי אי השוויון ועל יחסי הגומלין המורכבים בין קבוצות חברתיות שונות המוגדרות על פי מגדר, לאום, אתניות, דתיות, ומעמד.
לאפשר שימוש ראשוני בשיטות הניתוח והמושגים הסוציולוגיים שאותם למדו הסטודנטים בקורס מבוא לסוציולוגיה (‏‏10134‎‎)‏‏, ולהכינם לקראת לימוד מעמיק וממוקד יותר של נושאים נבחרים במסגרת קורסים מתקדמים.
פסיכולוגיה חברתית‏ מדעי החברה / פסיכולוגיה הפסיכולוגיה החברתית עוסקת באופן שבני אדם מתייחסים אל זולתם, חושבים ומשפיעים זה על זה. הקורס מפגיש את הסטודנטים עם תחומי המחקר של הפסיכולוגיה החברתית, עם שיטות המחקר שלה, עם ביטויי התופעות שהיא חוקרת בחיי היומיום, ועם יישום לקחיה בתחומים אחרים.
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים‏ מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תחום היחסים הבין-לאומיים כענף במדע המדינה העוסק בחקר תופעות פוליטיות בזירה הבין-לאומית. הקורס מקנה מושגים בסיסיים וכן תפיסות והשערות המקובלות בתחום מדעי צעיר יחסית זה.


המקור
Advertisement