הערך בתהליך כתיבה


(הערך נכתב בעקבות שיעורו של בנימין קוסובסקי בכולל למבוגרים "משכן בנימין" ליד ישיבת קדומים)
מובא בתלמוד, במסכת שבת: "ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב (אסתר ט) קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר".(פ"ח)

ופירש רש"י: "מודעא רבה - שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם - יש להם תשובה, שקבלוה באונס".

על כך פירש הרמב"ן
הא דאמרינן בענין אגדה הא: 'מודעא רבא לאורייתא' ומתרץ: 'כבר קבלוה בימי אחשורוש' – קשה לי! וכי מה קבלה זו עושה מסופו של עולם לתחלתו? אם קודם אחשורוש לא היו מצווים למה נענשו ואם נאמר מפני שעברו על גזירת מלכם אם כן בטלת מודעא זו! ועוד, למה הצריכם לקבלה וברית?

ונראה לי לומר, דמתחלה, אף על פי שהיה להם מודעא, מכל מקום, לא נתן להם הארץ אלא כדי שיקיימו התורה... והם עצמן מתחלה לא עכבו בדבר כלל ולא אמרו במודעא כלום אלא ברצון נפשם מעצמם אמרו: 'כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע'. לפיכך, כשעברו על התורה עמד והגלם מן הארץ. משגלו מסרו מודעא על הדבר מדכתיב: 'והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים וכמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן', וכדאמרינן באגדה: 'רבינו יחזקאל, עבד שמכרו רבו כלום יש לו עליו' וכו', לפיכך, כשבאו לארץ בביאה שניה בימי עזרא עמדו מעצמם וקבלוה ברצון שלא יטענו עוד שום תרעומות, והיינו בימי אחשורוש, שהוציאם ממות לחיים והיה זה חביב עליהם מגאולה של מצרים." (רמב"ן (שבת פח.)

לוח הזמנים[עריכה | עריכת קוד מקור]

לפי סדר הדורות

  • שנת ג' א' ש"ע 3,370 : עזרא, הראש לאנשי הכנסת הגדולה - ממנו ח' דורות של חכמי ההוראה בימי בית שני
  • שנת ג' א' ת"ד - 3404, : המן הפיל פור , בשנת י"ב למלכותו. (מ"ח שנים מהחורבן הבית)

לפי סדר עולם רבה (פרק כ"ט) היו ישראל ב"מלכות כשדים" :ג' של כורש וי"ד של אחשורוש וב' של דריוש ובשנה שנייה לדרויש נבנה הבית...כל ארבע שנים היה הבית נבנה,, ובאותו זמן עלה עזרא מבבל . ו"גלות אחרת" אעלה בשנת ז' ארתחשמתא המלך ...ואז הבדיל ישראל מן הנשים הנוכריות.

נחמיה בא לירושלים בשנת 32 לארתחשמתא המלך. בין השנים ב' ול"ב היו לפרס המלכים :כורש ודרויש ולמדי דרויש ואחשורוש -יוצא כי כורש הוא דריוש הוא אחתהשסתא שכל המלכות נקראת "ארתחשמתא". ואז הגיעו ימי עזרא הסופר: חגגו את חג הסוכות ונתחייבו במעשרות.

יוצא מכאן כי בימי מרדכי ואסתר ניתן היה להווכח בתרומת עזרא הסופר לקימום הברית עד שניתן היה לקבוע כי הוא שקול כנגד משה רבינו

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.