Family Wiki
Advertisement
Header 26.jpg
מבוא לכנס בר אילן.png
הכנס בר אילן תןכנית.jpg

קדימויות בטיפול רפואי במצבי מחסור[]

מאת: הרב פרופ' אברהם שטיינברג קדימויות.png הרצאה הניתנת עכשיו.png

03 הרצאה בר אילן.png

04 קדימויות 4.png

05 הקדימוצ 888.png

06 קדימויות 888.png

08 קדימויות.png

09 הסיכום 111.png

רפואה במיצר: מבט הלכתי על עידן הקרונה[]

מאת: הר פרופ' יגאל שפרן

לדעתו לרב צריך להיות "שני עיניים" - מבט להלכה ומבט למציאות - לשני העולמות וגם להזהר על מה שאומרים בלשון

שפרן 44.png

שפרן 1.png

שפרן חדש.png

היבטים כללים על ניסויים רפואים בבני אדם[]

מאת: הרב דר' יצחק דיין

'מצד הדין של גמילות חסד עליו לתת מגופו

מסקנה ציף אליעזר 55.png


עקרונות הלעתיים 999.png
חבלה עצמית 22.png
אדם בריא 66.png
מחבר 5555.png
ציץ אליעזר 3333.png
מסקנות ירושלצמי 77.png

המושב השני[]

מושב שני בר אילן.png


Advertisement