Family Wiki
Advertisement

"Exodus from Europe" (ship), 11 July 1947

העפלה הוא שמה של עליית יהודים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, בלתי-לגאלית על פי תקנות ממשלת המנדט הבריטי. ההעפלה החלה בשנו העשרים, ראשית המנדט הבריטי; בשנות השלושים והארבעים, עד הקמת מדינת ישראל ב-ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, כללה ההעפלה כ-122 אלף בני אדם. רוב המעפילים היו נפגעי המשטר הנאצי, מלחמת העולם השנייה והשואה באירופה וצפון אפריקה בשנות השלושים והארבעים של המאה ה-20. רוב המעפילים באו בדרך הים ומיעוטם בדרך היבשה.

תמונות מויקישיתוף[]

סטרומה[]

ראו ערך מורחב:סטרומה

היחידים בניצלו מהטבעת סטרומה

סטרומה היא אוניית מעפילים שנשאה על סיפונה כ-760 פליטים יהודים שניסו להימלט מרומניה הפשיסטית שבהנהגת יון אנטונסקו, והוטבעה בים השחור על ידי צוללת סובייטית. האונייה אורגנה במסגרת מפעל ההעפלה אף על פי של האצ"ל. טביעת כל מעפיליה ואנשי צוותה למעט אחד נחשבת לאסון הגדול בתולדות ההעפלה לארץ ישראל ולאסון הגדול ביותר בהיקפו של טביעת אונייה אזרחית בזמן מלחמת העולם השנייה.


אוניות ראשונות[]

אוניית המעפילים ברכה פולד,ברכה פול,וג'ווד וחביבה רייק[]

Advertisement