Family Wiki
Advertisement

(מתוך חוברת התקצירים)

רועי_פורת_הרודיון_בימי_מרד_החורבן_ובר_כוכבא

רועי פורת הרודיון בימי מרד החורבן ובר כוכבא

רועי פורת הרודיון בימי מרד החורבן ובר כוכבא

הרודיון בימי מרד החורבן ומרד בר-כוכבא
רועי פורת, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים


ההרצאה ניתנה במסגרת כנס מערב בנימין השני ותוכן ההרצאה הובא במעבה ההר - קובץ מאמרים 2011.

גם אם שתי המרידות, שהתרחשו בארץ ישראל בכלל ובהרודיון בפרט בהפרש של כ-60 שנה זו מזו, היו שונות ביותר באופיין, בהרצאה זו ידונו האירועים שהתרחשו בהרודיון בשתי המרידות גם יחד; זאת משתי סיבות עיקריות: ראשית, בשתיהן המידע ההיסטורי הנוגע להרודיון מועט יחסית, ושנית, מן ההיבט הארכאולוגי, גם אם בארמון מבצר ההר העדויות רבות, הרי בכמה פרטים משמעותיים עדיין קשה לקבוע מסמרות לגבי תאריך הקמתם (במרד הראשון או השני), ומי השתמש בהם. ארמון מבצר ההר נחשף בשנים 1967-1962 על ידי הפרנציסקנים, אך פרטי חפירתם אינם מפורטים דיים. בהרצאה יוצגו בין היתר ממצאי המחקרים שבוצעו בשנים האחרונות על ידי משלחת החפירות להרודיון בארמון מבצר ההר. עם בואם של המורדים אל ארמון מבצר ההר בראשית המרד הראשון, הם מצאו כנראה מבנה שעמד בשלמותו, כפי שהתקיים בימיו של הורדוס ושל שליטי יהודה שבאו אחריו. לעומת זאת, נראה שבמרד בר-כוכבא מצאו המורדים שהגיעו אל ארמון מבצר ההר מבנה נטוש והרוס בחלקו. ההרצאה עוסקת בין היתר באזורי פעילותם של המורדים באתר במהלך שתי המרידות וכן במערכת התת-קרקעית המורכבת. שאלות רבות הנוגעות לעמידתה של המצודה בשעת המאבקים עם הצבא הרומי תישארנה פתוחות, אך יש לקוות כי המשך העבודה בארמון מבצר ההר בעתיד יענה על כמה מהן

תמונות מהשיקופיות שהוצגו בהרצאה[]

מאמר[]


Advertisement