Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו בויקיפדיה העברית על-ידי דניאל ונטורה

השוק להנפקות חדשות מהוה את אחד הגורמים החשובים המשפיעים על התפתחותו של המשק במדינה מפותחת. ככל שיזמים בעלי חברות מצליחים להנפיק יותר ניירות ערך לציבור, כך גדלים סך האמצעים העומדים לרשותם לביצוע השקעות, במפעלים או חברות קיימים או במפעלים או בחברות חדשות בין השאר: בבניה, בתעשיה ובכל ענף כלכלי. אם היזמים, בעלי החברות, אינם מצליחים לבצע הנפקות, בין השאר, בשל מצבו של השוק המישני הבורסה לניירות ערך, עלולה לחול במשק ירידה בפעילות הכלכלית , העלולה להדרדר למיתון.

הגורמים הפועלים בשוק[]

בשוק להנפקות חדשות פועלים הגורמים הבאים:

  • המנפיקים, אלה היזמים, בעלי החברות, אשר מצאו פרויקט הראוי להשקעה. שמו יופיע בדרך כלל בתשקיף, המוצג לציבור בפרק : מטרת ההנפקה.
  • המשפטנים, העורכים את התשקיף. מוודאים כי יכלל בו המידע הנדרש בהתם לחוק ומקיימים את המגעים עם רשות ניירות הערך לאישורו.
  • החתמים, אלו הם מוסדות פיננסים, אשר תמורת " עמלת החתימה", מלווים את ביצוע ההנפקה: תחילה, נבדקת מטרת ההנפקה, הרקע הפיננסי של המנפיקים, סיכוי המכירה של נייר הירך בהתחשב במצבו של השוק וכדומה.
  • חברות פיננסיות, המקבלות מהחתמים, חלק מהעמלה, המכונה " עמלת הפצה" ומתחייבים למכור את נייר הערך בסכום עליו התחייבו.

הסיכונים[]

בשוק מניות חזק, המצוי במגמת עליה, יגבר מספר היזמים אשר ירצו לבצע הנפקות. לעיתים כמות ההנפקות עולה על הקיבולת של השוק. אז, עלולה לחול ירידת מחירים של ניירות הערך מתחת למחיר המכירה שלהם. כטכאשר תופעה כזאת קוראת עלולה להסתמן מגמה של האטה בקצב ההנפקות לציבור, ולהיפך.

אם החברות הפיננסים , המקבלות עמלות הפצה, נוקטות בדרכים אגרסיביות על מנת לקדם מכירות של ניירות ערך חדשים, עלולים מחירי הניירות, תקופה קצרה לאחר תום ההנפקה לרדת. שכן, מי שקנה אותם לא עמד בלחצם, קנה את המניה ותוך זמן קצר או מימש רווחים או יצא עם הפסד מינימלי. ממילא לא היה לו כוונה להחזיק בהשקעה לטוח סביר.

Advertisement