חורבן הבית - מראי מקומות - מהשיעור של הא יעקב זיסברג, שניתן בפני באי :כולל משכן בנימין ליד ישיבת קדומים באב תש"פ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.