Family Wiki
Advertisement

ימי עיון בתנ"ך תשע"ח - חזקיהו והמודל המשיחי - מהתנ"ך ועד תשע"ח - ד"ר ברכי אליצור

ימי_עיון_בתנ"ך_תשע"ח_-_חזקיהו_והמודל_המשיחי_-_מהתנ"ך_ועד_תשע"ח_-_ד"ר_ברכי_אליצור

ימי עיון בתנ"ך תשע"ח - חזקיהו והמודל המשיחי - מהתנ"ך ועד תשע"ח - ד"ר ברכי אליצור

בשיעור נציג את דמותו של חזקיהו כמי שמשמשת מצע להבעת עמדתם של משכתבי הסיפור המקראי ודרשניו, לאורך הדורות, בשאלות הקשורות למשיח ולגאולה. השאיפות המשיחיות וביטויי הופעתן עברו תנודות לאורך ההיסטוריה של עם ישראל בימי בית שני, המשנה והתלמוד ועד ימינו אנו. במסורות העוסקות בחזקיהו נתן להוכיח זיקה מסוימת לתנודות אלו. חזקיהו לובש צורה ופושט צורה בהתאם לאופייה של השאיפה המשיחית, על פי חזונם של מעצבי דמותו בפרשנות שהולכת ומתפתחת במרוצת הדורות. בשיעור נעקוב אחר עיצוב דמותו של חזקיהו מהמקרא לחז"ל ומחז"ל להוגי העת החדשה: הרב קוק, חב"ד וחזקיהו של שנת השבעים למדינת ישראל.

Advertisement