Family Wiki
Advertisement

חֲזַק חֲזַק וְנִתְחַזָּק היא קריאת ברכה שנוהגים לומר בני קהילות אשכנז בסיום כל אחד מחמישה חומשי תורה.

בשבת בה פרשת השבוע היא הפרשה האחרונה של החוּמש, (כגון פרשת ויחי בספר בראשית), אזי לפני קריאת הפסוק האחרון של הפרשה נהוג כי הקהל קם על רגליו, ולאחר סיום קריאת הפסוק על ידי בעל הקריאה אומר כל הקהל את המילים "חזק חזק ונתחזק". לאחר מכן חוזר בעל הקריאה ואומר גם הוא "חזק חזק ונתחזק".

מקור המנהג[]

בהסתמך על ספר יהושע: "לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ... הֲלוֹא צִוִּיתִיךָ חֲזַק וֶאֱמָץ" (א', ח-ט), כתבו כמה ראשונים[1] "לומר למסיים לקרות בתורה בכל פעם חזק". בפשטות הכוונה היא לכל אחד מן העולים.

האבודרהם למד מכאן לומר חזק למסיים אחד מחומשי התורה. מאוחר יותר נהגו לומר "חזק חזק חזק", ובדורות מאוחרים התגבש הנוסח "חזק חזק ונתחזק" (מובא למשל בערוך השולחן או"ח קלט טו).

חזק חזק ונתחזק[]

מאת הרב חגי לונדין - מכון מאיר

בסיומה של הקריאה של כל אחד מחמשת חומשי תורה (כדוגמת הקריאה בשבת זו, בה אנו מסיימים את חומש בראשית בפרשת 'ויחי'), נהגו בחלק מקהילות ישראל לומר בקול רם, לאחר קריאת הפסוק האחרון, את המילים "חזק חזק ונתחזק". מקורן של המילים הללו לקוח מן הציווי שנאמר ליהושע בן נון "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך... הלא ציויתך חזק ואמץ" (יהושע א, ח-ט). כאשר מסיימים שלב מסוים בתורה יש צורך בחיזוק. החיזוק מגיע הן מצד העבר והן מצד העתיד. לאחר שמסיימים ספר תורה, מחד גיסא, זהו זמן טוב להביט אחורה בסיפוק על הדרך הארוכה שעברנו ('חזק'); ומאידך גיסא, לשאוב כוחות וחיזוק לקראת העתיד והאתגרים המצפים לנו ('נתחזק').

בגיליון זה, אנו מגיעים לסיומו של שלב ב'ספר התורה' המופץ בידי מכון מאיר. 1000 גיליונות אינן דבר של מה בכך. לפעמים אני נשאל בידי קוראים מה הסוד הצלחתו של עלון 'באהבה ואמונה'? זהו עלון ללא חדשות; ללא ניתוחים מורכבים של המציאות האקטואלית; ואפילו ללא מדור 'מה חדש במגזר' (תאלצו למשל להישאר במתח מהשאלה 'מי מרבני המכון נצפה בחנוכה באילת?'). לכולם אני עונה תשובה פשוטה: בעלון 'באהבה ובאמונה' יש הרבה אהבה, הרבה אמונה ואך ורק דברי תורה. מסתבר שרבים מחפשים דווקא תוכן מן הסוג זה. בפרשת השבוע, כאשר בניו של יעקב מתכנסים סביב מיטתו, המדרש מתאר שאמרו לו 'כשם שבלבך אינו אלא (ה') אחד, כך בליבנו אינו אלא אחד'. ואז פתח יעקב ואמר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. היכולת ליצור כינוס סביב אחדות ה' ומלכות ה' - זהו סוד כוחו של מכון מאיר וזהו סוד כוחו של עלון באהבה ובאמונה. אולם כאמור אין מה לנוח על זרי הדפנה; בעם ישראל אין זרי דפנה (מושג יווני אפרופו חנוכה), אלא יש שמחה והודאה לריבונו של עולם על העבר ונכונות לקראת העתיד. יש עוד אתגרים רבים לעם ישראל ונכונו עוד תפקידים רבים למכון מאיר, לערוץ ולעלון.

לקריאה נוספת[]

  • יעקב ש' שפיגל, אמירת חזק ויישר כוח, בתוך: בר אילן כ"ו-כ"ז, רמת גן תשנ"ה, עמ' 370-347.

הערות שוליים[]

  1. המנהיג לב ע"א; ארחות חיים, הלכות שני וחמישי אות טו; הובאו בבית יוסף אורח חיים קל"ט וברמ"א שם סעיף יא
Advertisement