חיסולן של הקהילות בערי השדה

בד-בבד עם השילוחים מגטו לודז' למחנה ההשמדה חלמנו עסקו הגרמנים במבצעי חיסולן של יתר הקהילות היהודיות בחבל ורטגאו

מחנה ההשמדה הנאצי הראשון 1 מאחר שאיש לא ניצל ממחנה ההשמדה בחלמנו, לקוחים כל הפרטים על דרכם האחרונה של הנספים לקראת מותם האכזרי אך ורק מעדויותיהם של התליינים עצמם שנחקרו לקראת המשפטים נגד הפושעים הנאצים שפעלו במחנה זה. את האירועים בחלמנו אפשר לשחזר בעיקר לפי עדויותיהם של הפושעים הנאצים קורט מוביוס, ולטר בורמייסטר ווילהלם הויקלבאך (Wilhelm Heukelbach). חלמנו היה מחנה ההשמדה הראשון שהתנהל בו רצח המונים בשיטה של הבאת המיועדים להמתה אל המחנה הקבוע. מחנות ההשמדה האחרים היו בלז'ץ, סוביבור, טרבלינקה והגדול בהם - אושוויץ-בירקנאו.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.