FANDOM


חמדת ימים

חמדת ימים מאת יעקב הלוי פילבר הוא ספר שיחות על פרשיות השבוע על פי מדרשי חז"ל ראשונים ואחרונים בהוצאת המכון לחקר משנת הראי"ה, עיה"ק ירושלים ת"ו תשנ"ב.

המחבר נציין כי השיחות נערכו בקיבוץ חפץ חיים, בו הוא כיהן כרב המקום. במבוא, להלן, הוא כתב כי "המפגש הבלתי אמצעי עם ההתישבות העובדת,החיים בצוותא עם אנשי תורה ועבודה ללא מרכאות...העניקו לי חוויה בלתי נשכחת ולימוד של התורה שלא ידעתם קודם לכן.

לשם המחשה אביא את הפרק הדן בפרשת היום השמיני ובו הנושאים הבאים:

  • כבוד ה' אל כל העם - הדגש הוא על משמעות "כל העם".
  • אש זרה - למה מתו בני אהרון
  • זאת החי אשר תאכלו - המקור להיתר לאכילת בשר.

פתח דברעריכה

פתח דבר 11
פתח דבר 2
פתח דבר31

דברי תורה לפרשת שמיניעריכה

כבוד ה אל כל העם 01

כבוד ה' אל "כל העם"

כבוד ה אל כל העם 2

כבוד ה' אל כל העם

כבוד ה 03 אש זרה 01

כבוד ה' אל כל העם (סוף)אש זרה (התחלה)

אש זרה 2 וזאת החיה 1

אש זרה (סוף)וזאת החיה אשר תאכלו (התחלה)

וזאת החיה 2

וזאת החיה (סוף)