Family Wiki
Advertisement

המקור:חמישה חומשי תורה- נוסח שומרון ונוסח המסורה-דרושים מתנדבים להגהה


חמישה חומשי תורה

נוסח שומרון ונוסח המסורה

מהדורה חדשה מאת:

הפרופסורים אברהם טל ומשה פלורנטין


המהדורה החדשה שתראה אור בקרוב בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב מבקשת להעמיד את נוסח התורה של השומרונים לעומת נוסח המסורה היהודי, שני נוסחים שזה שנות אלפיים ויותר מתחרים זה בזה. תכליתה להראות לקורא את כל ההבדלים המהותיים הקיימים בין שני הנוסחים האלה, שאין לבד מהם כל נוסח עברי מלא של התורה כולה.

במִפְתַח הדף עומד בצד ימין נוסח המסורה המקובל ובצד שמאל נוסח השומרונים, המובא על פי כתב היד העתיק מס' 6 (C) השמור בבית הכנסת בשכם. בהצגת ההבדלים שבין שני הנוסחים ביקשנו להציג לקורא את ההבדלים המהותיים שבין השניים.

הבדלים מהותיים בעינינו הם הבדלים המייצגים תוכן שונה של הטקסט או תפיסה שונה שלו. כזה הוא ההבדל המפורסם המצוי בבראשית ב, ב: בנוסח המסורה "וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעּי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה", ואילו בנוסח השומרונים "ביום הששי". הבדלים אלה עולים מן הכתב, ואותם, ורק אותם, הבלטנו באות מיוחדת. כדבר הזה נעשה, כידוע, גם במהדורות קודמות משוות, אך לא בדרך הסלקציה המהותית שראינו אנו ללכת בה (ולהלן ייאמר מה לא ראינו להבליט).

ועיקר חידושה של מהדורתנו הוא זה: הצגה והסבר של מאות ההבדלים שאינם נראים מן הכתב ומתגלים רק עם ניתוח הגיית המילה בפיה השומרונים, והכול מודים שקריאת השומרונים בימינו מורשה היא מימים קדומים מאוד. הנה שתי דוגמאות:

דוגמא ראשונה:

בראשית י, י: "וַתְּהִי רֵאשִׁית מַמְלַכְתּוֹ בָּבֶל וְאֶרֶךְ וְאַכָּד וְכַלְנֵה".

לפי נוסח המסורה כלנה היא שם מקום.

אבל אחינו השומרונים קוראים: וכלנה wkallinna, כלומר 'וכולן'.


דוגמה שניה:

בראשית מט, 5: "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְֹּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם".

לפי נוסח המסורה יעקב מגנה את האחים על המעשה שעשו עם אנשי שכם.

אבל נוסח שומרון גורס: "שמעון ולוי אחים כלו חמס מכרתיהם". ההבדל כלי / כלו נרמז מן הכתיב (אם כי אינו מתפרש ממנו!),

אבל רק קריאת השומרונים מגלה שגם המילה מכרתיהם שונה מאחותה שבנוסח המסורה. כידוע היטב לבני העדה, מילה זו נקראת makrētīyyimma, כלומר 'המַכְרֵתִים שלהם'. בזכות התרגומים העתיקים של השומרונים לארמית, וגם בזכות התרגומים לערבית וכן הפרשנות השומרונית הכתובה ערבית ('שרח' אלברכתין') יכולים אנו לשער שפירוש המילה הוא 'בריתותיהם'. משמעות נוסח השומרונים היא אפוא: 'שמעון ולוי אחים כילו את החמס בבריתותיהם'. דברים אלה מוסבים כמובן לאונס דינה ולנקמתם של שמעון ולוי באנשי שכם.

אם כן, לפני הקורא יעמדו לראשונה כל הבדלי הנוסח המהותיים שבין נוסח השומרונים לנוסח המסורה, הן ההבדלים העולים מן הכתב והן הללו הנחשפים רק לאחר ניתוח הגיית המילה בפי בני העדה.

הבדלים אחרים שאינם מהותיים לא הובלטו במהדורה שלנו, אך הקורא יוכל לעמוד עליהם, מתוך ששני הנוסחים עומדים זה מול זה, כאמור. מהם אותם הבדלים שאינם מהותיים? קודם כל אלה הבדלי כתיב מלא וחסר כגון שהמילה אֲלֵהֶם עשויה להיות כתובה בלא יו"ד בנוסח המסורה ואילו בנוסח שומרון אליהם, בוי"ו. הבדלים כאלה אינם הבדלים מהותיים וכמותם מצויים בכל התורה מאות רבות מאוד. אף זאת: כתבי היד השומרוניים עצמם חלוקים הרבה בעניינים של מלא וחסר.

גם הבדלים דקדוקיים גרידא, הבדלים בצורת המילה, לא ראינו להבליט בפני הקורא, גם כאשר הם עשויים לאפיין מאוד את דרכי התצורה של העברית השומרונית. כזה הוא למשל ההבדל בין המילה רִאשׁוֹן בנוסח המסורה לבין ראישון בנוסח השומרונים. הבדלים כאלה גם הם מגיעים לכדי מאות רבות מאוד.

עוד מציינת המהדורה שלנו מקומות שבהם נוסח כתב היד שונה מן ההגייה המקובלת היום ועוד אפיונים של מסורת השומרונים בקריאת התורה.

בכל המלאכה הגדולה הזאת הייתה תרומתו של החכם השומרוני חברנו הדגול ישראל בן גמלאל צדקה תרומה חשובה מאוד. ישראל הגיה את כל התורה פעם אחת ופעמיים. הוא הצביע לפנינו על כתיבים מיוחדים בכתב היד שבחרנו להעמידו בראש המהדורה, ולא פעם הסתייענו בידענותו המופלגת כשהתבקשה הבנת דרכי מסירתה של מילה וצורתה בכתבי יד ישנים, שהללו היו פרושים וגלויים לפניו על כל פרטיהם ונפתוליהם.

הרבה מאוד אנו חבים לישראל צדקה. לא רק במעשיה של מהדורה זו אלא במעשים רבים שהיטיבה עימנו חכמתו זה שלושים שנה ויותר. על כל הטובה הזאת אין בכוחנו המעט לגמול לו.

המעט שיכולנו להביע בו את הוקרתנו העמוקה לישראל הייתה ,

הקדשה של המהדורה לכבודו. לא לאחר הסתלקותו עשינו זאת, כי אם עוד בחייו.

ואם ראה בזה אות להערכה הרבה שהערכנוהו כחכם וכבקי ולאהבה הגדולה שאהבנו אותו כאדם מיוחד במינו, תהא זו בשבילנו חצי נחמה.

מד מית רום נבייה מן מורך בחייה // אלא מלכה חיה דצדיק וישרו

Advertisement