"סדן השקמה" בנאות קדומים ראו כאן לגבי גובה הסדן

במסכת בבא בתרא, ע"ד,ב' למדנו על והנה מה שנאמר בנושא חרוב המורכב וסדן השקמה

Cquote2.svg
  • אלא קשיא הואיל ויונקין משדה הקדש אלא רבי שמעון לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי כי היכי דמוכר בעין רעה מוכר מקדיש נמי בעין רעה מקדיש ושיורי משייר לדידכו אודו לי מיהא דלא הקדיש אלא חרוב המורכב וסדן השקמה ואמרי ליה רבנן לא שנא במאי אוקימתא לה כרבי שמעון אימא סיפא ולא עוד אלא אפילו הקדיש את האילנות וחזר והקדיש את הקרקע כשהוא
  • אמר רב הונא חרוב המורכב וסדן השקמה תורת אילן עליו ותורת קרקע עליו תורת אילן עליו דהיכא דאקדיש או זבין שני אילנות והאי יש לו קרקע תורת קרקע עליו דלא מזדבן אגב ארעא ואמר רב הונא עומר שיש בו סאתים תורת עומר עליו ותורת גדיש עליו תורת עומר עליו דשני עומרים שכחה שנים והוא אינן שכחה תורת גדיש עליו דתנן עומר שיש בו סאתים שכחו אין שכחה אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש חרוב המורכב וסדן השקמה באנו למחלוקת רבי מנחם <בר> [ברבי] יוסי ורבנן
Cquote1.svg

ורש"י ביאר:"אם קדוש בכלל שדה אם לאו באנו למחלוקת ר' מנחם בר' יוסי ורבנן דלרבנן קדשי דבעין יפה מקדיש כדתנן במתניתין ורבי מנחם בר' יוסי כרבי שמעון דבעין רעה מקדיש ואפי' חרוב שיונק מן השדה לא קדיש דבעין רעה כל כך הקדיש את השדה ששייר מן השדה לצורך יניקת חרוב שלו וכדפרישית לעיל רבי שמעון לדבריהם דרבנן קאמר להו כו' והכי הוה שמיע ליה ריש לקיש מרבותיו דרבי מנחם ברבי יוסי סבירא ליה כרבי שמעון:

מפורטל הדף היומי[עריכה | עריכת קוד מקור]

המונחים חרוב המורכב וסדן השקמה זוכים להסבר מפורט ראו כאן והנה בקיצור:

למדנו :

Cquote2.svg "מתניתין: המוכר את השדה, מכר את האבנים שהם לצרכה, ואת הקנים שבכרם שהם לצרכו, ... ואת החרוב שאינו מורכב, ואת בתולת השקמה אבל לא מכר לא את האבנים שאינן לצרכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו ... ולא את החרוב המורכב ולא את סדן השקמה:" (בבא בתרא, ס"ח ע"ב).

"ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה: אע"ג דאלימי ... ולא את חרוב המורכב ולא סדן השקמה: ואע"ג דקטיני" (בבא בתרא, ס"ט ע"א).

Cquote1.svg

ד"ר משה רענן בפורטל הדף היומי הסביר :חרוב מורכב וסדן השקמה הם במעמד חשוב ולא נכללים במכירה. והרשב"ם פירש:" ואת החרוב שאינו מורכב - דהיינו בבחרותו אבל כשמזקין ומתגבר מרכיבין אותו ויש לו שם בפני עצמו ולא בטיל לגבי שדה אבל כל שאר אילנות בכלל שדה. בתולת השקמה - בבחרותה קודם שנחתכו ענפיה אבל כשמזקין וגדל הרבה קוצצין הענפים ובאים אחרים במקומן ונקרא סדן השקמה טרונ"ה בלע"ז:

ולךסיכום עד כאן:" אך, כאמור, הגורם הרלוונטי לסוגיה הנוכחית איננו רק הגודל של העץ אלא חשיבותו כמשאב כלכלי. רק לחרוב מורכב ולסדן השקמה יש ערך כלכלי משמעותי ולכן רק במצב זה הם נחשבים כנכס עצמאי ביחס לשדה שסביבם. השאלה העולה היא במה שונה חרוב מורכב מחרוב שאיננו מורכב ובתולת השקמה מסדן השקמה?

לקריאת המאמר במלואו ראו הקישור לעיל

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.