Family Wiki
Advertisement

מעובד מתוך הידיעה של שמעון כהן בערוץ שבע מ-8 דצבמר 2009 דיון על "הפרוטוקולים של שי ניצן"

"צוות אכיפת החוק על ישראלים ביהודה ושומרון הוקם בעקבות האירועים במערת המכפלה, ב-25 בפברואר 1994 (פורים תשנ"ד ובו נהרגו 29 מתפללים מוסלמים על ידי ברוך גולדשטיין. דובר משרד המשפטים הגדיר את מטרתו (בדצמבר 2009):"...הצוות ... הוקם על פי המלצת ועדת שמגר בשנות ה-90, על מנת להתמודד עם תופעות של תת-אכיפה באזורים הרלוונטיים. הצוות פעל ופועל על דעת היועץ המשפטי לממשלה, הן הקודם והן הנוכחי, ומטרתו לתאם את עבודת גופי האכיפה. אנו גאים בעבודת הצוות, שהיא מקצועית ועניינית". (רועי שרון, הפרוטוקולים הסודיים של שוטרי השטחים - NRG מעריב 8 דצמבר 2009

הפעולות הננקטות[]

לפי רועי שרון :"נקיטת יד קשה, שחרור אסירים בתנאים מכבידים, העסקת תובעים חיצוניים והוצאת צווי הרחקה במקרים של אלימות". ובנוסף לכך:"הצוות מתדיין ומגבש המלצות בנושאים רחבים בין היתר בבנייה לא חוקית, מניעת הקמת מאחזים, שימוש בצווים מינהליים, וטיפול ב"פרובוקטורים מרכזיים" בהתנחלויות."

כך למשל, נציגי השב"כ ציינו באחת הישיבות כי הימנעות גורמי המשטרה מהריסת מבנים לא חוקיים עקב התנגדות התושבים להריסה "מחזקים את גורמי הימין הקיצוני". בנוסף, היועץ המשפטי של משרד הביטחון אמר כי "קיים תקציב לשכירת תובעים חיצוניים" בנוסף לתובעים של מחוז ש"י, במטרה שיגישו כתבי אישום בגין בנייה לא חוקית באיו"ש.

המחשה[]

שמעון כהן מערוץ שבע כתב:" מתברר שתלונות על בניה בלתי חוקית מוגשות לא לפי הצורך הענייני, אלא בהתאם ל"פיילוט" עליו הוחלט בצוות, ובמסגרתו הוטל על יחידות הפיקוח של המינהל האזרחי להגיש בכל חודש 5 תלונות במשטרה על בניה בלתי חוקית. ואולם, כשהסתבר לשי ניצן בתום 3 חודשים שהוגשו 7 תלונות בלבד, נדרשה יחידת הפיקוח "להשלים את המכסה" ולהגיש "בהקדם" 8 תלונות נוספות "על מנת לעמוד במטרת הפיילוט".

משמעות קיום הצוות[]

בארגון זכויות אדם ביש"ע טוענים זה זמן רב כי עצם קיומו של "צוות האכיפה" היא נטולת בסיס חוקי, וכי הצוות, שהוקם בשנת 1995ע"י מיכאל בן יאיר שהיה היועץ המשפטי של ממשלת רבין, בוטל באופן רשמי ע"י היועץ המשפטי אליקים רובינשטיין כבר בספטמבר 1998. הסיבה לביטולו של הצוות ע"י היועץ המשפטי לממשלה, היו הרצון והצורך לקיים מדיניות שוויונית של אכיפת חוק, כמקובל במדינות דמוקרטיות...למרות ביטולו הרשמי של הצוות, נמשכת פעילותו לאורך כל השנים.

עו"ד נדב העצני, העוסק בנושא מטעם ארגון זכויות האדם ביש"ע אמר בתגובה כי "המסמכים והפרוטוקולים נראים מאד חמורים. יש כאן אפליה חמורה ואכיפה סלקטיווית מהסוג שנאסר באופן מפורש ע"י בג"צ. העובדה שהיועץ המשפטי לשעבר רובינשטיין ביטל את עצם קיומו של הצוות, הופכת את המדיניות הזו לחמורה שבעתיים, משום שמדובר לכאורה במעשים שנעשים ללא כל סמכות חוקית".

מסקנות ארגון זכויות האדם ביש"ע[]

בדו"ח "אכיפת החוק ביהודה ושומרון", אותו פרסם ארגון זכויות האדם ביש"ע לפני כשנה, נטען : "הצלחנו להוכיח מדעית את קיומה של אכיפת חוק סלקטיווית ומפלה" . ואולם, גם מחברי הדו"ח לא שיערו עד כמה אינטנסיבית ודורסנית היא דרך פעילותו של הצוות, הנחשפת היום באותם פרוטוקולים סודיים, ועד כמה שונה אכיפת החוק על המתנחלים מכל מה שמוכר כהליכי אכיפה נורמטיוויים במדינת ישראל.

Advertisement