Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

אחד מהעמודים המעוטרים בסוף כתב יד לנינגרד

עמוד מתוך כתב יד לנינגרד: בראשית כח, יח - כט, כב

פרט מתוך הטקסט (שמות טו, כ - טז, ג)

כתב יד לנינגרד (Leningrad Codex) הוא השם המקובל לכתב היד השלם הקדום ביותר של התנ"ך, אשר נכתב בקהיר בשנת 1008. כתב היד שמור בספרייה הלאומית הרוסית בסנקט פטרבורג (Evr. I B19a). בשל טיבו ושלמותו הוא נבחר לשמש יסוד ל[מהדורות מדעיות של התנ"ך ובראשן הביבלייה הבראיקה.

תוכנו[]

כתב היד מחזיק כ-500 דפים (כ-1,000 עמודים) הכתובים בשלושה טורים. הוא כולל את כל הטקסט המקראי בניקוד טברני, עם טעמי המקרא ועם הערות מסורה בשולי הטורים. בסוף כתב היד מצויים מספר פרקים מתוך ספר דקדוקי הטעמים לאהרון בן אשר וכן רשימת חילופי מדנחאי מערבאי.

טיבו[]

כתב יד לנינגרד הוא אחד מ"עדי הנוסח" המדויקים ביותר של התנ"ך. בקולופון של כתב היד כתוב כי נוסחו הוגה על פי "הספרים המדויקים של אהרון בן אשר. לפי בדיקתו של פרופ' ישראל ייבין, קרוב מאוד כתב יד לנינגרד לנוסחו של כתר ארם צובא, והוא שונה ממנו בפרטים מעטים בלבד (למשל שחטף באותיות לא גרוניות משמש בו פחות מאשר בכתר, וכן שיש בו יותר געיות קלות מבכתר). מבדיקה שערך פרופ' אהרון דותן עולה שיש בו סטיות זעירות משיטת הניקוד הטברנית: במקומות מסוימים ניתן להבחין בהטעמת מלעיל במקום מלרע בסופי פסוקים, וכן חטף פתח במקומות שהיה ראוי להיות בהם פתח.

תולדותיו[]

כתב יד לנינגרד נכתב בשנת 1008 בידי שמואל בן יעקב מגאבס שבתוניסיה של היום. הוא הועתק מכתבי יד השונה במקצת משיטת בן אשר, ולאחר מכן הוגה כדי להתאימו לשיטת בן אשר על ידי מחיקות ותיקונים רבים. כתב היד שמור מאז 1863 בספרייה הלאומית הרוסית בסנקט פטרבורג, באוסף על שם אברהם פירקוביץ ומספרו Evr. I B19a. הנסיבות המדויקות שבהן הגיע כתב יד זה לידי פירקוביץ' אינן ידועות.

בקולופון כתב היד נכתב:

זה המחזור מקרא שלם
נכתב ונגמר בנקודות ובמוסרות
ומוגה יפה
במדינת מצרים
ונשלם בחודש סיוון
שלשנת ארבעת אלפים ושבע מאות ושבעים שנה
לבריאת העולם

מהדורות[]

בשל מעלותיו נבחר כתב היד לשמש ביסוד המהדורה המדעית של המקרא, הביבלייה הבראיקה (Biblia Hebraica), על מהדורותיה השונות. בתחילת שנות השבעים הוציא לאור בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב מהדורת תנ"ך מדויקת על פי כתב יד לנינגרד בעריכת פרופ' אהרון דותן. מהדורה זו שבה ונדפסה פעמים רבות.

מהדורת פקסימיליה של כתב היד יצאה בשנת 1971 בירושלים בשלושה כרכים. הפקסימיליה נדפסה מתוך סרט מיקרופילם, ואיכותה בינונית. בשנת 1998 יצאה במישיגן מהדורת פקסימיליה חדשה, טובה בהרבה מקודמתה, בעריכת דוד פרידמן.

ראו גם[]

קישורים חיצוניים[]

לקריאה נוספת[]

  • ישראל ייבין, המסורה למקרא, הוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשס"ג, עמ' 17-15.
  • אהרון דותן, "שקיעי הטעמת מלעיל עתיקה במסורת הטברנית", מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים, ירושלים תשמ"ג, עמ' 160-143.
  • David Noel Freedman (ed.) et al., The Leningrad Codex: a facsimile edition, Grand Rapids: Eerdmans, 1998
Advertisement