Family Wiki
Advertisement

לומדים תניא - שיעור 7 פרק ו' ו-ז': קליפת הנגה מאת: אליעד קורנברג משכן בנימין ישיבת קדומים


לפני שתאזינו לשיעור, אני רוצה לשתף אותכם במשהו שקראתי לאחרונה: ר' הלל צייטלין הי"ד היה יהודי מרתק, סופר בעל כישרון מיוחד. לאחרונה תורגן לעברית לראשונה ספרו "מבוא לחסידות ולדרכה של חב"ד",בו הוא מתאר בדרכו הייחודית את עקרונותיה של תורת החסידות, וכן את ימי חייו של האדמו"ר הזקן, בעל התניא.

השורות הבאות נכתבו על ידו כתיאור לספר התניא, בו אנו עוסקים,ומובאות כאן גם בהקשר ל"יום הקדיש הכללי" שחל השבוע לזכר קורבנות השואהשר' הלל היה אחד מהם.

"למרות העובדה כי מחבר ה'תניא' ראה בו ספר "ליקוטים" גרידא, וספר המיועד ל'בינונים', ברם לאמיתו של דבר ה'תניא' הוא הפסגה ונקודת השיא של החסידות. אף אם בהשקפה ראשונה נראה כי הוא ספר קל ופופולרי, אולם ה'תניא' הינו המפתח לאוצרות האלוקיים. כבר עצם אופן דיבורו של הרב, קצב מילותו, והכיסופים שבנעימתו יחד עם נהרתו וקרירות אור השכל הנעלה, גודל הלהבה הפנימית יחד עם עומק שלוות האמונה, הרצינות הנוראה ויראת הדמים האיתנה, יחד עם הבהירות בה נחשף עומק תעלומותיה ומסתריה של נשמת האדם ובריאת העולם - אלה לבד יוצרים אווירה דתית ורוחנית טהורה". (מבוא לחסידות ולדרכה של חב"ד, עמ' 167)

אחרי הקדמה כזאת מוכרחים להמשיך הלאה... והפעם:

  • איך יכול להיות שבתשובה מאהבה "זדונות נעשות כזכויות"?
  • האם יש פגם שאי אפשר לתקן?

מראי מקומות[]

זהו הכוכב המכונה "נוגה" אבל אין כל קשר בינו לבין ה,נוגה" המובאת כאן

"וזה ידוע מהאריז"ל ששלש קליפות טמאות יש בעולם והם מרומז בפ' רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת שמהם שרש כל מיני בע"ח טמאים והנאות איסורים אשר אין להם תקון והרביעית ונוגה לו סביב שהוא קליפת נוגה שהוא השרש של כל מיני תאות ההיתר שיש להם תיקון. המקור: "פרי צדיק" ואתחנן, ג׳:ב


ספריא

פרק ז : קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה[]

תניא_שיעור_7_פרק_ז

תניא שיעור 7 פרק ז

הבדיחה על העשיר שמציע לאדם לעבוד במקום לדוג ועל האדם שדג להנאתו המקור: ויקישיתוף

המקור: ויקיטקסט (00:00) (בפרק ו' עסקנו בחלקים הנפש, כאשר דן ב"נפש הבהמית". קדושה - בטל לה', סטרא אחרא - כל השאר. המשותף בין האסורים וגם דברי רשות - אם הוא בטל - לא קדושה, למטה שלושת הקליפות הנמוכות כמו מאכלות אסורים וכן התנהגות לא רצוייה, וזה אסור לכל אחד בכל מקרה, עכשיו נדבר על דברים שאם לא נעשים לשם שמים)
אך נפש החיונית הבהמית שבישראל (כפי שהוסבר בשיעור הראשון) שמצד הקליפה (הקליפה - כל מה שלא נובע מהקב"ה) המלובשת בדם האדם כנזכר לעיל, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה (דברים שמותר לאכול) , וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה. וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה בענייני העולם הזה שאין בהם צד איסור, לא שרש ולא ענף משס"ה מצוות לא תעשה וענפיהן דאורייתא ודרבנן, רק שאינן לשם שמים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאותו, ואפילו הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמים כדי לעבוד את ה' בגופו, לא עדיפי מעשה דבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבהמית בעצמה. והכל כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסטרא אחרא, שהיא קליפה רביעית הנקראת "קליפת נוגה", שבעולם הזה הנקרא עולם העשיה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה, [שממנה באות מידות טובות שבנפש הבהמית שבישראל, כמה שבארנו לעיל]. והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחינת ומדרגת הקדושה. ולכן, פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות [כמו שכתב בעץ חיים שער מ"ט ריש פרק ד' בשם הזהר]. (ארוחת וקר אוכל לרצות ה' או כדי שלא להיות חלש - הנימוק האחרון אינו מספיק. אפשר להגדיר שאני אוכל ארוחת בוקר כדי למלא משימות רבות כולל עבודת ה' - הבדיחה על העשיר ועל האדם שדג להנאתו - ראו תמונה משמאל . המדרגה השנייה של "קליפת הנוגה" היא "סטרא אחרא": עם ישראל מאופיין ברחמנות וגמילות חסדים, משפחה שאין לה את זה חוששים שמקורה הוא לא יהודי: "קליפת נגה היא "הממוצע") והנה המקור:
סְעָרָ֜ה בָּאָ֣ה מִן־הַצָּפ֗וֹן עָנָ֤ן גָּדוֹל֙ וְאֵ֣שׁ מִתְלַקַּ֔חַת "וְנֹ֥גַֽהּ ל֖וֹ סָבִ֑יב" וּמִ֨תּוֹכָ֔הּ כְּעֵ֥ין הַחַשְׁמַ֖ל מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ׃" (יחזקאל א ד)
שלושת הקליפות: רוח סערה באה מן הצפון, ענן גדול, ואש מתלקחת - (הקליפה רביעית) ונגה לו סביב

אירועים מהסוג :"לשון היתר ומותר"[]

(21:00) ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה, דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה. (הוא מביא דוגמאות) כגון דרך משל האוכל בשרא שמינא דתורא ושותה יין מבושם (מזכיר "בן סורר ומורה") להרחיב דעתו לה' ולתורתו (העיקר המטרה), כ(יומא עו ב): "דאמר רבא: חמרא וריחא כו'", או בשביל כדי לקיים מצות עונג שבת ויום טוב. אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה לה' כעולה וכקרבן. וכן, האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח לבו לה' ולתורתו ועבודתו שצריכים להיות בשמחה, וכמו שעשה רבא לתלמידיו, שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחלה ובדחי רבנן. אך מי שהוא בזוללי בשר וסובאי יין למלאות תאות גופו ונפשו הבהמית ( אם המטרה היא רק למלא את תאוות הגוף), שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה שממנו מדת התאוה, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל לפי שעה ברע גמור שבשלוש קליפות הטמאות, וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת ה' ולתורתו. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת ה', שזהו לשון היתר ומותר, כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים שלא יוכל לחזור ולעלות לה'.(יש נוהגים שלפני האוכל אומרים "לכבוד שבת קודש" - חב"ד לא נוהגים כך). רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר, כמו שיבואר לקמן. [וכן החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו בתאוה בהמית, שלא קידש עצמו בשעת תשמיש עם אשתו טהורה].

הפרק הבא[]

עשה תשובה מאהבה רבה כל כך עד שזדונות נעשו לו כזכויות[]

(37:00) מה שאין כן במאכלות אסורות וביאות אסורות, שהן משלוש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם, ואין עולים משם:

  • עד כי יבוא יומם ויבולע המוות לנצח, כמו שכתוב (זכריה יג ב): "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ".
  • או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך שזדונות נעשה לו כזכויות ממש, שהיא תשובה מאהבה מעומקא דליבא באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה לדבקה בו יתברך, וצמאה נפשו לה' כארץ עיפה וציה, להיות כי עד הנה היתה נפשו בארץ ציה וצלמות, היא הסטרא אחרא, ורחוקה מאור פני ה' בתכלית. ולזאת צמאה נפשו ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים, כמאמרם ז"ל: "במקום שבעלי תשובה עומדים" כו'. ועל תשובה מאהבה רבה זו אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות, הואיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו. אבל תשובה שלא מאהבה זו, אף שהיא תשובה נכונה וה' יסלח לו, מכל מקום לא נעשו לו כזכויות, ואין עולים מהקליפה לגמרי עד עת קץ שיבולע המוות לנצח.

אך החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות, הרי זו עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המטה, כנודע מהאר"י ז"ל ומרומז בגמרא, (ברכות ה א): "כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות כו'", להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות, ועולה החיות מהם, כידוע ליודעי ח"ן. ולכן לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביאות אסורות, אף שחמור מהן וגדול עוונו בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה והקליפות, שמוליד ומרבה במאד מאד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביאות אסורות, רק שבביאות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה טמאה ביותר, עד שאינו יכול להעלות משם החיות בתשובה, [הגה"ה: מפני שנקלטה ביסוד דנוקבא דקליפה המקבלת וקולטת החיות מהקדושה. מה שאין כן בזרע לבטלה, שאין שם בחינת נוקבא דקליפה, רק שכוחותיה וחיילותיה מלבישים לחיות שבטיפות, כידוע ליודעי ח"ן], אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה רבה כל כך עד שזדונות נעשו לו כזכויות.

ובזה יובן מאמר רז"ל (חגיגה ט א): "איזהו מעוות שלא יוכל לתקון, זה שבא על הערוה והוליד ממזר". שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לו להעלות החיות לקדושה, מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונתלבשה בגוף בשר ודם.(סוף)

Advertisement