Family Wiki
Advertisement
פרשת_מקץ_תשעד_הקדמה_ללימוד_ספר_התניא

פרשת מקץ תשעד הקדמה ללימוד ספר התניא

פרשת מקץ תשעד הקדמה ללימוד ספר התניא

בדף השער של "ספר לקוטי אמרים חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים" :

Cquote2.svg בדף-השער של ספר התניא, כותב רבנו הזקן, שהספר: מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק "כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו"; ...

זאת אומר לנו מחבר ספר התניא, שהספר מבוסס על פסוק זה, לפיו קרוב הדבר של תורה ומצוות לקיימו מתוך רגש של אהבת ה' ויראת ה'...

'בדרך ארוכה וקצרה (דגש המרצה) , בעזרת ה' יתברך. - בשני אופנים מוסבר בספר כיצד קרוב הדבר: בדרך ארוכה - על-ידי התבוננות, העמקת מחשבתו בגדולתו של הקבה ובחסדיו, יכול היהודי לעורר בעצמו אהבה להשית ולירא מפניו; בדרך קצרה - על-ידי שמעורר את האהבה המסותרת שבקרבו, הנטועה בטבע מתולדתו בלבו של כל אחד מישראל, ואשר יש רק לעוררה ולגלותה. ועל כך מבוסס ספר התניא. אגב, הספר נקרא בשם תניא, על שם המלה הראשונה, בה פותח המחבר, רבנו הזקן, את ספרו.

Cquote1.svg

והקדמת המלקט נאמר:

Cquote2.svg הקדמת המלקט רבנו הזקן, בגודל ענוותנותו, קורא לספר התניא - לקוטי אמרים, אוסף, מפי ספרים ומפי סופרים, של ענינים, ואת הקדמתו זו הוא מציין כהקדמת המלקט. והיא אגרת השלוחה לכללות אנשי שלומנו, - אל כל החסידים, ישמרם צורם ויחזקם:..

וכולם הן תשובות על שאלות רבות אשר שואלין בעצה כל אנשי שלומנו דמדינתנו תמיד כל אחד לפי ערכו - ומצבו בעבודת ה', לשית - לתת, עצות בנפשם בעבודת ה', להיות כי אין הזמן גרמא עוד - אין הזמן מרשה עוד, להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות, וגם השכחה מצויה, על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות למשמרת לאות להיות לכל אחד ואחד לזכרון בין עיניו - כפי שכתוב לגבי תפילין ולזכרון בין עיניך, ולא ידחוק עוד ליכנס לדבר עמי ביחידות, כי בהן - בענינים שבספר התניא, ימצא מרגוע לנפשו ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת ה', ונכון יהיה לבו בטוח בה' גומר בעדנו: - ככתוב: לא-ל גומר עלי

Cquote1.svg

לאחר מכן הוא הביא הסכמות:"על הסכמותיהם של הצדיקים רבי יהודא ליב הכהן ורבי זושא, מביא הרבי (מוהריי"צ) נ"ע באחד ממכתביוקבלה מהרבי האמצעי, שרבנו הזקן כתב את ספר ה"תניא" במשך עשרים שנה" אתר חב"ד

בפרשת כי תבוא, בו נכתבה ההסכמה נאמר:"..וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דבר לך, ולשמור כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לה' אלקיך כאשר דבר".(פרשת כי תבוא)

על החסידות - עניני העולם אינם מבלבלים אותו כלל, כל אחד יכול להגיע לזה, כל אחד ואחד חייב להגיע לזה. איך עובדים על הנפש שלך ועכשיו הוא חוזר לחלונות יוסף ראו פרשת מקץ

Advertisement