Family Wiki
Advertisement

מאחורי הקלעים של שיר השירים מאת: שי שצופק, ישיבת הגולן. נושא ההרצאה הוא "התפאורה" המהווה רקע ל"שיר השירים" והמשמעות. ההרצאה ניתנה במסגרת סדרת ההרצאות: "פסח מהבית עם קשת יהונתן" - חג הפסח תש"פ - בעת התרחשות "מגיפה הקרונה". הנה הרעיון המרכזי:

16 שיר השירים.PNG

מבוא[]

נדבר על נושאים אחדים מסביב לשיר השירים. הספר עוסק בעיקר ביחסים בינו לבינה. זה הפשט. הוא "חמק" "עבר".שימו לב במקורות, היו כאלה ששיר השירים הוא שיר שלא היה צריך להכלל במקרא. מקור הלכתי כמו המשנה. נסביר איך היו החיים בעבר. היו מגילות ולא ספרים. כדי להפריד בין הספרים החשובים, עשו הפרדה, כך ישמרו יותר. הספרים מטמאים. לא נגע בספרי הקודש בידים שעבר עליהם נוזל. כדי להמנע, עלי לשטוף ידים. הם עושים חלוקה יש ספרים שלא נגע כאשר הידים רטובות. איזה ספרים הם כתבי הקודש. "גם שיר השירים וקהלת" מטמאים ידים. כבר במשנה היתה דעה כי שני הספרים האלה לא שייכים לכתבי הקודש.
רבי עקיבא סבור אחרת. זו הדרגה הגבוה, קל לראות את "בינו ובינה" - בין הדוד והרעיה. המשנה גם מתארת כי "בראשונה" סברו כח ספרים כולם היו "מחוץ לכתבי הקודש". בימי הכנסת הגדולה "הכניסו אותם פנימה. התוספתא אומרת "המנענע..." אין לו חלק בעולם הבא. צריך להפוך אותו לדבר עליון. יש לשים אותו במקום גבוה יותר.
קשה להשתחרר, כי השיר עוסק רק "בינו לבינה". נעבור לאמור בספר מלכים על חכמת שלמה. כתוב שדבר 3,000 משל. בספר "משלי" לא נגיע לאוסף כזה. זאת אומרת,איזה שירים נבחרו. דווקא בחרו ב"שיר השירים". הוא דבר על נושאים רבים: לטבע וכ"ו. הוא "אחד מינה רבים". מדוע נבחר רק שיר השירים נכנס לתנ"ך.
מה עומד מאחורי שיר השירים

על יופי[]

כאשר התנ"ך מדבר על יופי הוא מקמצם. הוא מקצר לעומת האמור בשיר השירים. משהו מוזר. התאורים של שיר השירים כמו "השינים כמו הכבשים", צוורך במגדל הלבנון - האישה לא היתה מתלהבת מזה.
על שרה אימנו נאמר - "כי יפת מראה את". באיוב - לא נמצאו יפות. במגילת אסתר יש חריגה - יש תאור נרחב יותר. על גבר "אדמוני" בשיר השירים צורה אחרת.

למי נאמר שיר השירים[]

נתחיל למי נאמר השיר. "אשר לשלמה" - זה השיר שאמר שלמה - זה הפשט. הקב"ה עצמו אמר "המלך". גם הפשטנים אומרים דברין דומים "למנצח מזמור לדוד" - לדוד כמו לשלמה זה לא מחייב שזה של שלמה. אולי "לשלמה" - עבור שלמה. רד"ק - "ל" עבור דוד או שלמה. זה רעיון מעניין. בעצם לא מבינים נכון את המשפט. הספר על שלמה, איזה שלמה - שאלה נעניית. גם רש"י אומר תפילה על שלמה. לא שלמה אמר אותה. אבן עזרא - לאו דווקא שלמה המלך, שלום הוא שמו של המשיח. נוציא אותה מהפשט.

אולי אין זה שלמה המלך[]

האם זה שלמה המלך.png

נראה את הפסוקים שבהם נוזכר שלמה המלך. אולי זה לא שלמה המלך. נראה את הפסוקים שמוזכר "שלמה". תמיד הוא מוזכר רק בנושאים טכניים. לא בכל המקומות כתוב "המלך שלמה". למשל כתוב שהוא עשה ארזים, שם כתוה "המלך שלמה" האם אפשר להפריד בין "המלך " לבין "המלך שלמה" או "המלך". בפרק א', שלמה בנפרד והמלך בנפרד.

גם המשנה מביעה רעיון זה

חלוקת שלמה המלך לבין המלך.png

על השולמית[]

המשך[]

Advertisement