Family Wiki
Advertisement

שיעור האוכלוסייה במחוז מרכז יחסית לאוכלוסיית מדינת ישראל עלה מאז הקמת המדינה מ-14.3% ל-24% בסוף 2008. הגידול הבולט הוא בנפות: רמלה ורחובות.

התפתחות האוכלוסיה[]

(באלפים - שיעורם מכלל אוכלוסיית המדינה)

1948 1961 1972 1983 1995 2007 2008
122 407 579.7 830.7 1,216.3 1,730.5 1,770.2
14.3 18.7 18.4 20.6 21.7 23.9 24.0

המקור שנתון סטטיסטי 2009

מחוזות ישראל[]

מחוז הצפון · מחוז חיפה · מחוז המרכז · מחוז תל אביב · מחוז ירושלים · מחוז הדרום · מחוז יהודה ושומרון

Advertisement