תמונה (3).jpg

מירושלים ליבנה הוא שמו של קורס שניתן באוניברסיטה הפתטחה במסגרת "מדעי היהדות". הוא עוסק בתקופות המשנה והתלמוד ומבוא לתורה שבעל-פה. היחידות הראשונות הן:

  1. יבנה אחרי החורבן
  2. המרי היהודי ומרד בר-כוכבא
  3. הנהגה לאומית ללא עצמאות מדינית.

בפתח דבר של החוברת הראשונה של הקורס נאמר נקבע כי מטרת הקורס להתייחס להתפתחות המדינית-חברתית של עם ישראל לאחר חורבן בית שני, ובה בעת לעמוד על תוכניה ושלבי גיבושה של היצירה ההלכתית וההגותית של התקופה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.