Family Wiki
Advertisement

מכת הצפרדעים היא המכה השנייה שהקב"ה הביא על מצרים. בדומה למכה הראשונה מכת הדם אף היא הוטלה על המים. המכות האחרות הוטלו על שאר יסודות הבריאה (הקרקע, האויר והאדם). למכה קדמה אזהרה לפרעה לעומת ההזהרה לכל העם המצרי במכת הדם והעדר הזהרנ במכה השלישית מכת הכינים - סדר החוזר על עצמו בקבוצת שלושת המכות. דצ"ך עד"ש באח"ב. המכה הונחתה על מצרים על-ידי אהרן הכהן כמו מכת הדם ומכת הכינים.


תאור המכה[]

במקרא: ויאמר ה' אל-משה, בא אל-פרעה; ואמרת אליו, כה אמר ה', שלח את-עמי, ויעבדני. ואם-מאן אתה, לשלח: הנה אנכי, נגף את-כל-גבולך--בצפרדעים. ושרץ היאר, צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך ועל-מטתך; ובבית עבדיך ובעמך, ובתנוריך ובמשארותיך. ובכה ובעמך, ובכל-עבדיך--יעלו, הצפרדעים. (שמות ז,כ"ו-כ"ט) ויאמר ה', אל-משה, אמר אל-אהרן נטה את-ידך במטך, על-הנהרת על-היארים ועל-האגמים; והעל את-הצפרדעים, על-ארץ מצרים. ויט אהרן את-ידו, על מימי מצרים; ותעל, הצפרדע, ותכס, את-ארץ מצרים. ויעשו-כן החרטמים, בלטיהם; ויעלו את-הצפרדעים, על-ארץ מצרים. ויקרא פרעה למשה ולאהרן, ויאמר העתירו אל-ה', ויסר הצפרדעים, ממני ומעמי; ואשלחה, את-העם, ויזבחו, ליהוה. ויאמר משה לפרעה, התפאר עלי, למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך, להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך: רק ביאר, תשארנה. ויאמר, למחר; ויאמר, כדברך--למען תדע, כי-אין כה' אלהינו. וסרו הצפרדעים, ממך ומבתיך, ומעבדיך, ומעמך: רק ביאר, תשארנה. ויצא משה ואהרן, מעם פרעה; ויצעק משה אל-ה', על-דבר הצפרדעים אשר-שם לפרעה. ויעש ה', כדבר משה; וימתו, הצפרדעים, מן-הבתים מן-החצרת, ומן-השדת. ויצברו אתם, חמרם חמרם; ותבאש, הארץ. וירא פרעה, כי היתה הרוחה, והכבד את-לבו, ולא שמע אלהם: כאשר, דבר ה' (שמות ח',א'-י"א)

מהות המכה[]

צפרדע צילם:Eleassar ויקישיתוף

המקור: אתר תורה מאת א.ל

מכת צפרדע- "ויאמר ה' אל משה… ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך, ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך, ובכה ובעמך ובכל עבדיך, יעלו הצפרדעים". הנה מכה זו מכת הצפרדעים היתה בחודש אב, מזל אריה, כוכב "חמה", יסודו אש. לצפרדעים היו כמה תפקידים:

  1. היו מקרקרים ומרעישים באזניהם. (להזכירם את מכת המים).
  2. נעשים ערימות ערימות, מבלי לתת להם מעבר, כעין עוצר.
  3. הצפרדעים לא נתנו להם מנוח. לא בהעצרם במקומם, לא בבתיהם ולא במיטותיהם.
  4. השיש היה מתבקע ויוצאים ממנו צפרדעים, נכנסים בבצקם ובלחמם ובמאכליהם. (כשם שהם מנעו מאכל מישראל כך נמנע מהם מאכל).
  5. היו נכנסים בתנורים ובכל המקומות שהיו מבעירים מדורות אש כאלו להבריחם, הרי הצפרדעים היו נכנסים בגבורה עילאית, ומצננים את אישם.
  6. היו נכנסים בתוך גופם ומסרסים אותם, כדברי חז"ל המובא באלשיך הקדוש.

כל פעולות אלו היו מדה כנגד מדה, נגד מעשי המצרים לישראל. המכה הראשונה, היתה במים, והקב"ה הראה את גדולתו ומלכותו ושלטונו במים, מכת הצפרדעים באה על שאמרו המצרים אלוקיהם של אלו (חס-ושלום) אין כוחו אלא במים, לכן הראה להם הקב"ה שהוא מושל בכל, והוציא את הצפרדעים ממקום חיותם במים והעלה אותם אל היבשה למעלה מדרך הטבע, ודווקא ביבשה, במקום שנגד חיותם הראו עוז וגבורות. המצרים בכח מזל אריה השולט בחודש אב, לקחו לעצמם כח וגבורה להשתלט כאריה על יתר בני האדם המשוחררים

היתכן כי מדובר בתנין היאור[]

תנין היאור צילמו:MathKnight and Zachi Evenor פרטים נוספים מהויקיפדיה העברית

רבי יצחק אברבנאל מעלה את השאלה היא מה היה האסון במכת צפרדעים? הרי השימוש במונח "נגף" מצביע על מכה אנושה. לעומת זאת הצפרדעים שאנו מכירים יכולים להיות מטרד לכל היותר וזה גם די מגעיל, אולם אין מכה זו דומה בחריפותה ליתר המכות.

רבנו חננאל (מצוטט ב"אברבנאל") סבור שאין כאן הכוונה לייצור שאנו מכנים "צפרדע" אלא הכוונה לתנין המצוי בנילוס והיא חיה מסוכנת ומשחיתה. [Nile crocodile]

גם רבנו סעדיה גאון תרגם את "וצפרדע" בתהילים – "תמאסיחה", תמסח היינו קרוקודיל! אין פלא שתנינים מסוכנים אלה עשו שמות במצרים. ליצור זה מתאים הנאמר בסוף: "רק ביאור תישארנה", שם אכן נמצאים התנינים, בעוד שהצפרדעים נמצאים בכל שלולית מים.

באותו הקשר, רבי יצחק אברבנאל מפרט את הטבע של התנין ומביא מפי המדען הרומאי פולינוס את הרגלי חייו. מהם אנו למדים כי הוא גדל רק "בים אוקיאנוס של כוש מפני חוזק החום" ומשם הגיעו למצרים.

סימוכין ממדרש רבא[]

רבי יצחק אברבנאל לומד ממדרש רבא לספר שמות (פיסקה י') כי התאורים של המכה מתאים יותר למעשה צנין היאור מאשר לצפרדע וכך נכתב במדרש:

  • חזקיה ברבי אמר: אם כשיטה הזו, לא לקו בתיהם של גדולים, שהיו עשויין בשיש ובפסיפס, אלא מלמד, שהיה הצפרדע עולה מן התהום ואומרת לשיש: עשה לי מקום שאעלה ואעשה רצון בוראי, והיה נבקע השיש ועולה ונוטלת בית הסתרים שלהם ומסרסן, שנאמר (תהלים עח, מה): וצפרדע ותשחיתם, כמה דאת אמר (ויקרא כב, כה): כי משחתם בהם: אברברנאל מבאר "עד לבואם בתוך הבתים...לבקש ילדים שלא יכלו לברוח מהם ולטרפם" או אוכלים אברי ההולדה שלהם.
  • "ובתנוריך ובמשארותיך, כשהיתה המצרית לשת את העיסה ומסקת את התנור, באין הצפרדעים ויורדין לתוך העיסה, ואוכלין את הבצק, ויורדין לתוך התנור, ומצננין אותו, ונדבקות בפת, שנאמר: ובתנוריך ובמשארותיך." - אברבנאל לומד מכאן "שלא היו מהקטנים הצועקים"
Advertisement