Family Wiki
Advertisement

פרקי אבות באיטלקית

אבות_סיום_תשעד

אבות סיום תשעד

אבות סיום תשע"ד

מסכת אבות - פרק ששי - המשנה האחרונה י"ב - השיעור במשנה מתחיל בשעה 18:40

Cquote2.svg כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו (משנה תורה, הלכות יסודי התורה פרק ב',ג') לא בראו אלא לכבודו,

שנאמר: כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, ואומר: ה' ימלך לעלם ועד.

רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר: ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

Cquote1.svg

"בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"[]

הסייפא הנ"ל אינה קשורה לפסוק הקודם ולכן הוסיף את הפסוק הבא:" ה' ימלך לעלם ועד".

Advertisement