Family Wiki
Advertisement

מפקד האוכלוסין 1931 הוא אחד המפקדים המהימנים שנעשה בארץ ישראל. הנתונים לגבי האוכלוסיה הלא-יהודית הם כנראה מהימנים ביותר עד היום.

מפקד האוכלוסין 1931.jpg
  • סקר הכפרים 1945 בארץ ישראל - על המפקד של שנת 1945 " נתוני הגירה ונתוני ריבוי טבעי. הנתונים לכל ארץ ישראל נחשבים אמינים יותר מאשר נתוני הנפות והיישובים. עורכי הסקר הבהירו שלא ניתן לראות בו יותר מהערכה גסה של האוכלוסייה בפועל"
Advertisement