Family Wiki
Advertisement

נחלים בארץ ישראל הם ברובם נחלי אכזב, דהיינו זורמים בהם מים רק בעונת הגשמים. מלבד הנחלים יש נהרות, הזורמות בכל ימות השנה: נהר הירדן ונהר הירמוך. עם זאת יש לציין כי נחל הירקון הוא הנהר הגדול בישראל (יותר מהירדן!) מבחינת כמות מימיו באופן טבעי.

גם בין הנחלים יש כאלה עם זרימת בכל ימות השנה, אך הזרימה היא איטית וניתן רק להבחין במים, אשר במקרים רבים, כמעט עומדים במקומם. מראה של נחל איתן לצפות בנחל נעמן, נחל חדרה, נחל התנינים, נחל אלכסנדר, נחל הירקון ובחלק התחתון של נחל רובין - כולם מתנקזים להים התיכון.

ניתן למנות בארץ ישראל את הנחלים הבאים:


מי המעיינות הזורמים מערבה לים התיכון[]

(הנתונים במיליוני קוב)

לפי הדו"ח של החברה להגנת הטבע (ראו מטה בקישור חיצוני) כמות מים מי המעיינות הזורמות מערבה לים התיכון בשנת 2008 הסתכמה בעבר ב-418 מיליון קוב, והיום היא רק כ11# - 47 מיליון קוב. הנחלים העיקריים שהובילו את מי המעיינות בעבר היו:

  1. נחל הירקון - 220 לעומת 3.5 !
  2. נחל התנינים - 110 לעומת 5-15 - היום.
  3. נחל נעמן - 50 לעומת 15 - היום (נובע מאיכות המים)

בנחל כזיב ובנחל הגעתון כמעט אין בהם זרימה.

מי המעיינות בנחלים הזורמים מזרחה לירדן ולכנרת[]

(הנתונים במיליוני קוב)


לפי הדו"ח של החברה להגנת הטבע (ראו מטה בקישור חיצוני) כמות מים מי המעיינות הזורמות מערבה לים התיכון בשנת 2008 הסתכמה בעבר ב-72 מיליון קוב - היום כ14# - 10 מיליון קוב. הנחלים העיקריים שהובילו את מי המעיינות בעבר היו:

  1. נחל חרוד - 22 - בעבר , 10 בהווה
  2. נחל עינן - 22 - בעבר , אפס
  3. נחל צלמון- 10 - בעבר , 0.5 בהוה


סכנת הזיהום[]

בעבר, עד לשנות העלייה ההמונית וההתיישבות בכל רחבי הארץ, זרמו מים שפירים (טובים לשתיה ולכל שימוש חקלאי). עם התפתחות מערכות ביוב בערי הארץ, הפכו חלק מערוצי הנחלים למובילי ביוב. דוגמא לכך הוא נחל שורק אשר הוביל את שפכי הביוב של ירושלים לים התיכון.

שיקום הנחלים בישראל החל בשנת 1989 עם הקמת "רשות נחל הירקון". בשנת 1993 הוקמה "המִנהלת לשיקום נחלי ישראל". המִנהלת פועלת באמצעות צוות היגוי ארצי, של המשרד לאיכות הסביבה, קק"ל, נציבות המים ומשרדהתיירות, ובאמצעות מִנהלות מקומיות לנחלים השונים, בראשותן של רשויות מקומיות שבתחומן עובר הנחל. עד 2008 הוקמו 27 מִנהלות מקומיות, ושתי רשויות סטאטוטוריות (של ירקון וקישון), וכיום נמצאים בהליכי שיקום 18 הנחלים הבאים [1]:

  • באגן החוף - הנעמן, ציפורי, הקישון, תנינים, חדרה, אלכסנדר, הירקון, איילון, שורק, לכיש, שקמה, רביבים, באר שבע והבשור.
  • באגן המזרחי -מקורות-הירדן, צלמון-פרוד, חרוד, מורד-הירדן.
  • שיקום פיסי ופיתוח נופי בוצעו בקטעים מנחלי קישון, תנינים, חדרה, אלכסנדר,ירקון, לכיש, באר שבע וחרוד.

קישורים חיצוניים[]


הערות שוליים[]

  1. שלמה אילן, מכת דם תוצרת ישראל - עלון שבת בשבתו לפרשת וארא
Advertisement