Family Wiki
Advertisement

ויקי קדומים - עלון אינטרנטי שבועי לנושאים אקטואליים בתחומים: מסורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל - לתושבי קדומים

יצאתי לסייר בבוקר, רק שעה ותראו איזה יופי וגם מה שקצת פחות יפה ! שים לב: הקשה על התמונה תביא אותך להסבר את טבעו של הצמח

דגים מלוחים - ממטבח המקדש[]

אבל גם זה: באשקוביות[]

פינת החמד - כאן ערכו את המפגשים של המשפחות בשבתות ובמועדי ישראל - כאשר המזגנים טרם עבדו

שכונת האשקוביות היתה השכונה השנייה שהוקמה בקדומים, לאחר הקמת שכונת הקרוונים. השכונה הוקמה בשנה השנייה לישוב, שנת 1976. ראשוני המתיישבים בקדומים גרו בשכונת האשקוביות. ממנה הם החלו לבנות את בתי הקבע. היום גרים בשכונה: תושבים שזה עתה הגיעו לקדומים, ותיקים - בעיקר קשישים - אשר בחרו לשפץ את האשקובית לבית קבע. התשתיות של השכונה הם בתהליך של שיפור.

ועוד דבר שולי[]

גם מטרד וגם בזבוז - לפחות כדאי לסגור את המקום ולכבות את החשמל

Advertisement