Family Wiki
Advertisement

הטיול לאומבריה יוני 2009 - סיכום - ד"ר רפאל ירחי

הכיבוש הרומי[]

במאה השביעית לפנה"ס התרבות האטרוסקית הייתה המפותחת והדומיננטית ושלטה בחלקים רבים של איטליה בין השנים 730 עד 530 לפנה"ס.התרבות האטרוסקית גם הותירה את רישומה בצורת מוסד המלוכה השנוא, שעם הסתכלקות האטרוסקים מהאזור הופל וכוננו במקומו את הרפובליקה הרומית.

עד הכיבוש הרומי בשנת 295 לפנה"ס, הטריטוריה של אומבריה נחלקה לשני איזורי שליטה: בצד המערבי של הטיבר היתה מערכת ערי אטרוסקיות עשירות שפגשנו. בעוד שבצד המזרחי של הטיבר היתה השליטה של האומברי שנוסדו ע"י � ידוע מהלוחות האיגוביני � , שעליה � � ב- א-ב לטיני. ערי � ב- א-ב אומברי וג � בגוביו, ושנתגלו בשנת 1444 . אלו נכתבו במאה השניה לפה"ס ג � הכיבוש הרומי האטרוסקי � פרוג'ה נחשבת לאטרוסקית. ע .Todi, Assisi, Spello, Gualdo-Tadino � ה � האומברי � מקבלי � ולכ � לרומאי � דוקא מסייעי � אטרוסקיות כמו פרוג'ה ואילו האומברי � ערי � הורסי � ברומי והצבאות הרומיי � מורדי את השפה הלטינית בסופו של דבר � ומקבלי � ברומאי � נבלעי � לשקט ולהתפתחות. במאה הראשונה לספירה האומברי � תנאי בתרבות הרומית.. � ונטמעי � מסתגלי � האטרוסקי �


� עד הכיבוש הרומי ב- 295 הטריטוריה של אומבריה נחלקה לשני איזורי שליטה: בצד המערבי של הטיבר היתה מערכת ערי שפגשנו � ידוע מהלוחות האיגוביני � , שעליה � אטרוסקיות עשירות, בעוד שבצד המזרחי של הטיבר היתה השליטה של האומברי שנוסדו ע"י � ב- א-ב לטיני. ערי � ב- א-ב אומברי וג � בגוביו, ושנתגלו בשנת 1444 . אלו נכתבו במאה השניה לפה"ס ג � הכיבוש הרומי האטרוסקי � פרוג'ה נחשבת לאטרוסקית. ע .Todi, Assisi, Spello, Gualdo-Tadino � ה � האומברי � מקבלי � ולכ � לרומאי � דוקא מסייעי � אטרוסקיות כמו פרוג'ה ואילו האומברי � ערי � הורסי � ברומי והצבאות הרומיי � מורדי את השפה הלטינית בסופו של דבר � ומקבלי � ברומאי � נבלעי � לשקט ולהתפתחות. במאה הראשונה לספירה האומברי � תנאי בתרבות הרומית.. � ונטמעי � מסתגלי � האטרוסקי � ג נבנתה על ידי ,Via Flaminia האדריאטי שנקראה � : האחת, מרומא לאומבריה לי ) הרומאי ) נסללו שתי דרכי אור � בשלטו האדריאטי � ספולטו וממזרח לאסיזי ולפרוג'ה ופנתה מזרחה לי ) בשנת 220 אחה"ס שעברה דר Caius Flaminius הקונסול Via . מערבה � טודי, פרוג'יה ו- צ'יטה די קסטלו ומש ) דר � לצפו � עברה מדרו , Via Amerina השניה נקראה ) הדר ). � האיזור האומברי והיא מקבילה למדינת האפיפיור (ראה להל ) החשובה יותר מפני שהיא עוברת דר ) היא הדר Flaminia צבא חניבעל נעצר .Trasemino � לאג ) מפלה מול צבא חניבעל בקרב שהתנהל בסמו � ב- 217 נחלו הצבאות הרומיי . � , מקדש ופורו � : תיאטרו � קבועי � שלושה מונומנטי � השאירו בערי � גדולי � אזרחיי � שהיו מהנדסי � באורביאטו. הרומאי רומי ראינו בגוביו, בטודי ובספולטו. � באסיזי ראינו את מקדש מינרווה ואת העיר שנחשפה מהמאה הראשונה לפה"ס. תיאטרו Nera הנהר � הגבוה ע Velino לפרוג'ה וחברו את הנהרות � שהובילה מי � כמו תעלת מי � מפעלי � מלבד זאת בנו הרומאי .Marmore נוצרו מפלי ) וכ Terni ליד העיר ) הנמו Via flaminia שרידי ויא פלמיניה perugia Via amerina 2 נרני, פרוג'יה � חיברו את הערי � התפתחו החקלאות והמסחר ודרכי (Pax Romana) הרומאי � בתקופת השקט שבשלטו באמצע המאה ) הרומי בער � השלטו � סיו � . ע � בעמקי � התרחקו מהגבעות ובנו את בתיה � התושבי .Via Amerina - וגוביו ל בעיר � שבראשי הגבעות. החיי � נסוגו לערי � ללומברדיה והתושבי � וההוני � הששית אחה"ס פרצו באגרסיביות שבטי הגותי ומשפחות ששלטו על שטח � פיאודלי של אדוני � נתפסו לשלטו � קטני � , ורעב ומחלות הציפו את האיזור. איזורי � נעשו צפופי . באותה התקופה דוכסות ספולטו מהצד המזרחי של הטיבר נחשבה לישות פוליטית � וצריחי � באמצעות טירות, מבצרי � קט על � לדוכסות ספולטו (ראה להל � על אומבריה בתקופה ההיא מתכווני � כשמדברי � וגיאוגרפי � חשובה של האזור והסטוריוני . � ובלתי נגישי � שהיו מנותקי (monasteries & convents) � שלפני שנת ה- 1000 בצבצו באזור מנזרי � ספולטו). בשני שיושבו על ידי � ונוצרו ערי � נמוכי � ובהדרגה יושבו שטחי � בראשי ההרי � נשתנתה המגמה של בניית מבצרי + אחרי שנת האל עצמי עירוני שהתפתח באיטליה לערי קומונות במאות ה- 12 וה- � פיאודלי. זה יצר מצב של שלטו � שהשתחררו משלטו � איכרי .13 ערי הקומונות במאות ה- 12 וה- 13 הביאו להתפשטות העיר. החומות הורחבו כמו � ההתקדמות הכלכלית והגידול הדמוגרפי של הערי � לגילדות בחרו את נציגיה � בהתא � העיר נוהלה במינהל רפובליקני דהיינו תושבי הערי .Spoleto - וב Todi - שראינו ב � האבות הראשוני ) Palazo dei Priori כמו � אזרחיי � מבני � העיר נבנו מוסדות כמו קתדרלות וכ ) . בתו � לשלטו לעיר - מחו � הפודסטה הוא איש המינהל שהוזמ - Palazo dei Podesta ; בית העיריה ,Palazo dei Popolo (� המיסדי Palazo � הקפיט � בני � על הצלחותיו לקומונה של העיר וכ � וחשבו � די � כדי מת ) לנהל את ענייני העיר לחצי שנה עד שנה, תו שבתחילת המאה ה- 12 ) מתבטאת בכ � . עצמאות הערי � הוא מפקד המשטרה הממונה על הסדר והבטחו del Capitano נבנו בפרוג'יה פלצו די פופולו, הקתדרלה � מכירות בסמכות האפיפיור. באותו זמ � שערי אומבריה אינ � האפיפיור מתלונ הייתה זו תקופת מלחמות פנימיות כדי להשיג שליטה ובמקביל זעזעו את � גידול הערי � באורביאטו והבסיליקה באסיזי. יחד ע . בעיר טודי ) מהמאות ה- 13 ואיל � מבני � בקרנו היו ערי קומונות ובה � שבה � האוכלוסיה מגיפות ורעידות אדמה. כל הערי הוא � העיריה שבחלקו היו � בני � הללו זה ליד זה. בפרוג'ה ליד המזרקה שכ � שלושת הבניני � ראינו את הככר שסביבה ניצבי תמונה) . ב- � הפודסטה (ראה להל � בני � ממוק Mateotti . בככר � ובקומתו העליונה הוא מוזיאו � ומופעי � מפגשי � משמש אול קבע, שכנו בכיכר המרכזית של העיר, זה ) תמונה) . כמעט דר � העיריה הקומונלי (ראה להל � צ'יטה די קסטלו התארחנו בבני האזרחי. בפרוג'ה (בכיכר � הדתי והפלצו די פופולו המסמל את השלטו � מול זה, או זה ליד זה, הקתדרלה המסמלת את השלטו זה לזה. � דבוקי � זה מול זה ובצ'יטה די קסטלו ה � אלו עומדי � הרביעי בנובמבר) שני בניני מדינת האפיפיור (או � . במחצית שניה של המאה השביעית כבשו הלנגוברדי � ובחלקה על ידי ביזנטיו � בשנת 488 נכבשה איטליה בידי הגותי שעמד בראש השבט הפרנקי בבקשה � ) את רוב איטליה. במאה השמינית פנה האפיפיור (סטפנוס השלישי) לפיפי � הלומברדי את רובה של איטליה מידי � . באמצע המאה השמינית כבש פיפי � שבאו מצפו � איטליה מכיבוש הלומברדי � לשחרר את צפו + . בסו � האפיפיור בשלטונו של פיפי ) באיטליה, בתמורה תמ � התחייב להעניק לאפיפיור שטחי שליטה נרחבי � . פפי � הלומברדי . � ועד רוונה בצפו � ) הגדיל את שטחי השליטה הריבונית של האפיפיור, מרומא בדרו � המאה השמינית קרל הגדול (בנו של פיפי האפיפיור. בשנת 800 הכתיר האפיפיור (ליאו השלישי) את קרל הגדול � איטלקיות לשלטו � המאה ה- 8 נוספו מספר ערי + בסו נוסדה מדינת האפיפיור. ) לאיטליה והיא נחלקה לדוכסיות שעברו בירושה. כ � הוכנס הפיאודליז � הפרנקי � לקיסר. תחת שלטו 3 מוגבל � האפיפיורי � ובאמצע המאה ה- 11 היה שלטו � וקט ) הבאות. שטחה של מדינת האפיפיור הל � השני � מאתיי ) במהל � בצפו � לאשר את התפשטות מדינת האפיפיור לשטחי � שסביבה בלבד, עקב התנגדות הקיסרי � לדוכסות רומא ולשטחי איטליה. הוא שטח מדינת האפיפיור. הוא כולל את שטח אומבריה � הצבע האדו שאר הנסיכויות האיטלקיות עצמאיות � בתחילת המאה ה- 14 היו ערי מדינת האפיפיור וג לאזור "נחלת פטרוס הקדוש" (רומא - בפועל. השליטה במחוזות של מדינת האפיפיור שמחו . � עיקריי � שלושה גורמי � וסביבותיה) התחלקה בי • נציג האפיפיור של האפיפיור. � שהיו ואסלי � מקומיי � • אצילי ) שקבלו פריבילגיות מהאפיפיור. � (של הקומונות ששלטו בחלק מהערי � קומנאליי � • מוסדות שלטו למשל ניטלה מידי כמה מהקומונות הזכות למנות ) . כ � האחרי � הגורמי � המינהל האפיפיורי ניסה כל העת להתחזק על חשבו ראש עיר, זכות החקיקה והשיפוט. . האפיפיור + נאבקו על השליטה בלא הר � תקופת הרנסאנס שטחי מדינת האפיפיור התרחבו בצורה ניכרת. האפיפיורי ) במהל � שכני � בשליטי � להיותו ראש הכנסייה, הוא עמד בראש צבא שלח + ביותר באיטליה. בנוס � החשובי � לאחד השליטי ) הפ . � מקומיי � של נסיכי � בידיה � האמיתי על רוב שטחה של מדינת האפיפיור היה נתו � זאת, השלטו � בריתות. ע � וכרת עמ , שאימצו את הרעיונות � החלו אישי � שנבעו ממרידות פנימיות בה � המאה ה- 15 עברו על מדינת האפיפיור זעזועי ) במש של הרנסאנס. לקרוא לשחרור מהרודנות האפיפיורית. האפיפיור יוליוס השני (תחילת המאה ה- 16 ) החל בשורת � החדשי הרחיבה אותה. במסגרת זו הוא כבש את פרוג'ה + שהיו בבעלותה בעבר וא � מסעות כיבוש שהחזירו למדינת האפיפיור שטחי או (Guelphs - � או לתומכי האפיפיור (גוולפי � השני (מאה 12 והלאה אלו נחלקו תושבי הערי ) ובולוניה. עוד מימי פרידרי � באו מערי � עשירות בעוד שהגיבלני � כלל ממשפחות סוחרי ) באו בדר � הגוולפי .( Ghibellines - � לתומכי הקיסר (גיבלני והאפיפיור � שלה � המקומיי � על האינטרסי � הגוולפיות היו אלו שהקיסר איי � כלל מחקלאות. הערי ) התבסס בדר � שעושר קטנות נטו � . ערי � הקיסר הטיב עמה � ושלטו � עליה � האפיפיור איי � הגיבלניות היו אלו שהרחבת שלטו � פחות. הערי � איי . � בעוד שפרוג'ה ואורביאטו היו גוולפי � היתה גוולפית. טודי וספולטו היו גיבלני � העיר הגדולה שליד � להיות גיבלניות א בטודי. � או בליטה מזוותת, כפי שראינו בראשי הבניני � למשל בבניה. שנתות מרובעות בראש הבני � אלו היו סמלי � לאלו ג העיר כאשר אלו נצחו את אלו וגרשו מהעיר ) בתו � שנלחמו זו בזו ולעתי � ערי � בי � היתה לעתי � ולגיבלני � החלוקה לגולפי . � עצמ � , כפי שנראה בתיאור הערי � את היריבי � עבר בירושה לבני � בה � והשלטו � כנחלה לקרובי משפחת � השני ) במהל � ניתנו על ידי האפיפיורי � רבי � ואזורי � ערי הכלכלה הנחשלת של מדינת האפיפיור. האדמות רוכזו בידי מספר � לקידו � צעדי � . הממשל הכנסייתי כמעט שלא נקט שו � זכרי אודות פרוג'ה שהיתה בהשפעת � . (ראה למשל להל � לאריסי � קשי � בתנאי � שהחכירו אות � של משפחות אצילי � מצומצ או שפנו � לניצול יתר של האדמות ולדלדול � משפחת בליוני בחסות האפיפיור) על מנת לעמוד בתנאי החכירה גרמו האריסי . � בעוני יחסי ובחוסר ביטחו � האזור הכפרי של מדינת הכנסייה התאפיי � למעשי שוד, ולכ במחצית השניה של המאה ה 19- , בסדרת קרבות נוצח צבאו של האפיפיור וב – 1861 הכריז ויטוריו אמנואלה השני על עצמו אישר � איטליה, למעט שטחי ונטו ורומא. ב 20- בספטמבר 1870 , נכנסו כוחותיו של ויטוריו אמנואלה לרומא. משאל-ע ) מל 4 את סיפוח רומא לאיטליה וב- 1871 נקבעה רומא כבירת הממלכה האיטלקית החדשה. רק ב 1929- הגיעו האפיפיור וממשלת . � שהביאו להקמת מדינת קריית הוותיק � הלטרניי � איטליה להסדר בהסכמי � מפת הטיול לפי תאריכי ימי הטיול � יו ) המשולש תארי ) . בתו � מסלול טיול של יו � מצייני � בצבע. המשולשי � טיילנו מסומני � המקומות בה פרוג'ה , היתה מתמיד העיר הגדולה ביותר בערי אומבריה. המרכז ההיסטורי של העיר בעל � היא בת 160,000 תושבי � פרוג'ה שהיו . העיר העתיקה יושבת על גבעה השולטת על עמק הטיבר, בעוד שהעיר � מראה ימי הביניימי מושתת על יסודות אטרוסקיי . העיר נכבשה על � התישבו בעיר במאה החמישית לפנה"ס, או לפני כ � המודרנית התפתחה במורד הגבעה אל העמק. האטרוסקי ב- 309 לפה"ס. � ידי הרומאי 5 הארכיאולוגי � פרוג'ה מבט לעבר המוזיאו Rocca Paulina מרדו בו נגד מס המלח שהטיל � מגדל שנבנה בימי האפיפיור פאולוס השלישי בשנת 1543 כאשר הפרוג'יאני � היה מבצר ע התנהלה מלחמה נגד נסיונות האפיפיור � קבוצות שליטה בפרוג'יה וכ � בי � אלימי � , במאה ה- 14 התנהלו מאבקי � . לפני כ � עליה Egidio על ערי אומבריה מצד האפיפיור להכיר בשלטונו. נציגו הקרדינל - 1350 ל- 1370 היה לח � לשלוט בערי אומבריה. בי האפיפיור (ראה על הרוקה שבנה בספולטו) עד שב - � כדי לחזק את שלטו � חזקי � ובנה מבצרי + היה איש תקי Albornoz � כוחות יריבי � בי � האפיפיור נמשכו המאבקי � האפיפיור. בתקופת שלטו � אחרות נאלצו להכיר בשלטו � 1370 פרוג'יה וערי למורל ירוד ולשפל פוליטי. בתקופה זו גברה השפעת משפחת בליוני � . הצד שנצח בצע טבח בצד היריב וכל זה גר � הערי ) בתו בעיר פרוג'ה. המאה ה- 15 הייתה תקופה שקטה לעיר וחלה בה פריחה תרבותית. בתקופה זו נעשו בעיר עבודות (Baglioni) .( Bracciole logge) : בניית כיכר ובניית בנייני הצבא � ציבוריות כגו מצדדיו � הבנויי � ובתי � מגדל מימי הביני � מימי העומד על רוקה פאולינה � משמאל בני בשנת 1540 העיר איבדה את עצמאותה וסופחה למדינת נבנתה כמושב ,Rocca Paulina האפיפיור. מצודת האפיפיור בעיר ונקראה על שמו של האפיפיור פאולוס � של משפחת בליוני ובנה עליו את המבצר. ב- 1860 כאשר פרוג'ה השתחררה משלטו � השלישי. האפיפיור הרס את כל המתח � והיו � רבי � . בפרוג'יה היו מגדלי � העיר, המבצר והמגדל נהרסו על ידי הפרוג'יאני � האפיפיור, כדי למגר את סמל האפיפיור מ . � שנבנו בצמוד לה � ששולב בבתי � חלק מהמגדלי � רואי העיר האטרוסקית התת- קרקעית. חפרו את העיר התחתית האטרוסקית. לא ידוע מתי בדיוק נבנתה, אולי במאה השביעית � של המאה העשרי � בשנות החמישי ) . כי בחפירות מוטבע בקיר שלט עליו כתוב: 'דר � מהמקו � סלקו את הממצאי � כי החופרי � לפני הספירה. לא נשארו ממצאי שהיתה באזור כנסיה. � יודעי � מכא � הכנסיה' . 6 פופ פאולוס ) PPIII מעל השער חרותה כתובת .Porta Marzia אל שער אטרוסקי � העיר האטרוסקית החפורה יוצאי � מ � על פרוג'ה, ה � המגיני � מעל השער, בדמות אלי � . הפסלי � השלישי). מעל הכתובת נמצא הסמל הנוצרי של מפתחות השמי ונבנו 300 שנה לפני כריסטוס � אטרוסקיי שער אוגוסטוס האטרוסקי porte marcia רוקה פאולינה והשער האטרוסקי . רחוב בעיר האטרוסקית � ושלוש דמויות באמצע. הדמות האמצעית היא זאוס ומשני הצדדי � מהצדדי � של שני סוסי � מעל השער פסלי � . עוד רואי תמותה רגיל. לפי � שני ב � אלמות נולד מלֵדָה שזאוס התאהב בה וב � אחד הוא ב � . ב � סוסי � ע � שלו, שתמיד מוצגי � הבני על ידי � . השער האטרוסקי הוזז קדימה (החוצה) בשלושה מטרי � שהיתה השפעה יונית ורומית על האטרוסקי � לומדי � הפסלי וולקנית. � ממנה נבנה השער היא אב � שחשב ומצא שזה היה מקומו המקורי של השער. האב � הארכיטקט סנגלו, משו Arch of ) ' הנקרא 'קשת אוגוסטוס + האוניברסיטה של פרוג'ה יש שער אטרוסקי נוס � בצד אחר של העיר היוצא לכיוו אנטוניוס ואוגוסטוס עמדה פרוג'ה לצד אנטוניוס. אוגוסטוס המנצח הרס את � בשנת 41-40 לפנה"ס. במלחמה שבי .(Augustus אוגוסטוס את הכתובת + העיר ואח"כ בנה אותה מחדש. מהשער האטרוסקי של העיר נותרה הקשת האטרוסקית ומעליה הוסי של השער נמשכת החומה � על שמו. רק ב- 251-253 פרוג'יה נעשתה קולוניה רומאית. מצד ימי AUGUSTA PERUSIA לאזור שנחשב כרובע יהודי. יש בקיר החיצוני � בצד הכביש העולה. במעלה הכביש מגיעי � בתי מגורי � האטרוסקית ועליה בנויי קודש. � בליטה שלפי ההשערה זו בליטה של ארו האוניברסיטה של פרוג'ה . על השולחנות תצוגה של כתבי יד � פרופ צ'ליני מרצה בספריה של אוניברסיטת פרוג'ה על כתבי יד יהודיי ) 14 עתיקה מהאוניברסיטה של פדואה. מסמ – האוניברסיטה של פרוג'ה מהמאות 13 . חדר � מ- 1375 מעיד שהאפיפיור מכיר באוניברסיטה. בקרנו בספריה לדוקטורנטי זה היה ביסודו � בעבודות תזיס. בני � את כל קירותיו עד לתקרה. החדר משמש לדיוני � המכסי � עתיקי � הספריה עמוס ספרי מספרית מנזר. � בספריה ה � ואבות הכנסיה. הספרי � על ידי דיסֵלי. ציורי התקרה בנושאי ארבעת האוונגליוני � כנסיה, שתוכנ מכל � מהמאות ה- 14 עד ה- 19 , שנתקבצו כא � ומסמכי � ב- 1909 . בספריה 100,000 ספרי � לכא � הביא את הספרי � נפוליאו דת, הסטוריה, מדע ועוד. מבנה הספריה נפגע כשהיתה רעידת אדמה ולאחר � שוני � בנושאי � דני � רחבי אירופה. הספרי שהרצה Gianfranco Cialini . חוקר כתבי יד � לא ידועי � ממחברי � דוקומנטי � ומצאו בה � רסטורציה בדקו את הספרי הללו ובעזרת מלומד יהודי פרופ' סויר הושג תקציב � את הדפי + בעברית הוא אס � שאלו כתבי יד יהודיי � בפנינו הבי 7 באוניברסיטת פרוג'ה � כתבי יד יהודיי תצוגה של כתבי יד � בצד ימי � באמצע שימוש בכתבי יד לכריכת ספרי וכדי לקבל אישור להוציא את � הזמינו רב כדי לבדוק את הדברי � . לפני הרסטורציה של הכתבי � את הדוקומנטי � כדי לשק זיהו � באינטרנט. הפרופסורי � ואת ההעתקי � ערכו תערוכה ובה הציגו את האורגינלי � מהספריה הנוצרית. אחרי השיקו � הדפי � שבה � מספר ירמיהו. נמצאו טכסטי � מהתלמוד הבבלי כמו מסכת נדה וקטעי � קטעי � בעברית ובארמית ובה � את הכתוב בה הלל � של מרדכי ב � . נמצאו עוד דוקומנטי � והתחתוני � העליוני � כתובה שורה עברית ושורה ארמית ויש הערות בשוליי של � נמצאו ואריאנטי � יצחק. כ � ב ) יעקב וספר התרומה של ברו � של משנה תורה, ספר מצוות גדול של משה ב � וטכסטי � השבועה הנוצרית "א � יהודי יכול להישבע במקו ) בשאלה אי � נוסחאות בתלמוד הבבלי. נמצא דוקומנט משפטי יהודי שד בספריה � נוצריי � ". עוד נמצאו ספרי ) וכ ) כ ) ועל בני ) תאמר שקר יבוא עלי � וא ) וכ ) כ ) ועל בני ) תאמר את האמת יבוא עלי (ראה תמונה לעיל). � יהודיי � מדוקומנטי � שנכרכו בדפי בפרוג'ה � יהודי בעיר ששימשו � בפרוג'ה. במאה ה- 13 היו יהודי � לדעת מתי חיו יהודי � נית � לפי הכתבי בניית הפלצו דל אפריורי. בפרוג'ה היו שני � למימו � הוזמנו כדי לספק כספי � . ה � כבנקאי � . בתחילת המאה ה- 16 היהודי � בית ספר לכתיבת דוקומנטי � בתי כנסת ובית קברות וכ נצטוו לעזוב את העיר בפקודת האפיפיור וללכת לגטאות של אנקונה ורומא שהיו בחסות הורשו לבוא לעיר רק לתקופת היריד. חלק � בפרוג'ה. יהודי � הפופ. מאז לא היו יהודי � השניה היו בפרוג'ה 160 יהודי � של 11 משפחות. לפני מלחמת העול � גרעי � נשאר והקי באוניברסיטת פרוג'ה הרובע היהודי � 5 פרופסורי � אחר המלחמה נשארו 30 מתוכ . Piazza Matteotti Palazzo dei Apriori - בקו ישר רוקה פאולינה ו � שעליו שוכני Corso Vannucci ככר מטיאוטי ארוכה ומקבילה לרחוב . האחד מושב בית המשפט בתקופת הקומונות זה מבנה � חשובי � שלושה מבני � בככר זו שוכני .Fontana Maggiore והמזרקה נוספו לו � ברעידת אדמה שהיתה בשנת 1741 נהרסה הקומה העליונה ובשיקו � גותי. ביסודו היה מבנה בעל שלוש קומות אול שמש בחלקו כאוניברסיטה שהוקמה על יד האפיפיור סיקסטוס � הזה נבנה כחלק אחד אול ) . המבנה הארו � רנסנסי � אלמנטי Palazzo � של הקפיט � . משמאל המבנה הזה עומד ארמו � הרביעי בשנת 1483 . עוד נאמר לנו שהמבנה שמש בחלקו כבית חולי הבדל בבניה הנפרדת � בעיר. רואי � 1472-82 ) שכאמור לעיל, היה מופקד על השיטור והביטחו � נבנה בשני ) del Capitano ימי � הדואר בסגנו � נמצא בני � הקפיט � שלימינו. באותה ככר ממול לארמו ) שהוא גבוה יותר מהמבנה הארו � הקפיט � של ארמו . � תחנת הסעה לקרונות רכבת קלה שבה נסענו באחד הבקרי � נמצא שוק מקורה וכ � הקפיט � . מאחורי ארמו � הביני 8 הדואר � בני ככר מטיאוטי הדאר � מושב בית המשפט בתקופת הקומונות ממול בני � הפודסטה ככר מטיאוטי. מימי � ארמו Piazza IV Novembre והדואומו. Fontana Maggiore המזרקה ,Palazzo dei Popoli ,Palazzo dei Apriori :� ארבעה מבני � בככר זו נמצאי מבנה פנימי � ימי בינימי מובהק ע � 1293 עד 1443 בתקופת פריחה של העיר. זה בני � השני � בי � פלצו די אפריורי נבנה בשלבי הוא גלריה לאומית של אומבריה פונה לקורסו ונוצ'י והחלק שהוא � . החלק שהיו � מחובר משלושה מבני � . למעשה הבני � מרשי יותר שהיה בעבר הגילדה של חלפני ) אליו במדרגות פונה למזרקה. מצד שמאל של המבנה יש חלק נמו � שעולי � בית הע � היו � דתיי � מצויות פרסקות של פרוג'ינו ( 1496-1500 ) בנושאי � 1452-57 ) במבנה זה כיו , Collegio del Gambio) � הכספי . � . הקומה התחתונה היתה בסביבות שנת 1390 מושב הגילדה של הסוחרי � וחילוניי המזרקה פלצו דו פופולי Palazzo dei priori . ככר המזרקה � בדמויות ריטואליות וסימבוליות. באול + הוא משנת 1346 והוא מגול � שער הכניסה לבני � והשני אריה. אלו הפסלי � מברונזה מהמאה ה- 13 האחד גריפו � שני פסלי � הכניסה ניצבי � הכניסה של בית הע � מעל לשער של אול � שהיו תקועי � המקוריי אלו נתחבו מוטות � ולרוחב. בחורי ) מקצה לקצה לאור � מנוקבי � חורי � אלו רואי � בפסלי . � אטרוסקיי � שנמצא בקברי � הוא הסמל החשוב של אומבריה משו � נשיאה לתהלוכות. הגריפו � ושימש אז בסביבות שנות 1290 מקו Sala dei Notrari נקרא בעבר � של היו � בית הע � אול מאותה התקופה. � מקושט בפרסקות שצוירו על ידי אומני � . האול � מפגש עורכי הדי מהמאות ה- 13 עד ה- 19 והיא נוסדה בשנת � הגלריה הלאומית של אומבריה מכילה ציורי palazzo dei priori. . � הנוכחי ב- 1918 . התצוגה משתרעת על שתי קומות ב- 40 חדרי � הועברה למקו � 1863 אול לקומות העליונות. � בעליה � שעלו ע � שבעבר שמשו המדרגות לסוסי � כאלה משו � במדרגות נמוכות ורחבות. ה � לגלריה עולי 9 הושלמה. הגלריה מציגה � הגלריה משקפת תפיסות וטכנלוגיות מודרניות. מחוסר תקציב הקמת התצוגה בצורה מודרנית טר שלוש מאות שנות הסטוריה של אומבריה, � בפני המבקרי ואת התקופה הרומאית. � האטרוסקיי � את התקופה האטרוסקית והאומברית, את הקברי Fontana Maggiore המזרקה את � ובפיסול על ידי ניקולא פיזנו ובְנו גיובני. הארכיטקט בוניסנה תכנ + 1275-78 וקושטה בגילו � השני � המזרקה נבנתה בי ) אקודוקט רומי, שראינו בדר ) דר � שלובי � של כלי � אל המזרקה בעיקרו � זרימת המי אל האוניברסיטה של פרוג'ה. מבנה המזרקה הוא בעל שלוש קומות. שתי קומות בעל 25 צלעות נבנתה מברונזה. בקומה � משיש וקומה שלישית כאג � עשויי � פוליגונאליי , אמנות חופשית ואפיזודות של עבודה הנעשית ) התנ" � התחתונה מגולפות אפיזודות מ דמויות תנכיות (משה, דוד, � המיצגי � 24 פסלי � השנה. בקומה השניה מוצגי ) במש � שוני � סוגי � מיצגי � מההיסטוריה של פרוג'יה. הגילופי � מיתולוגיי � קדושי � שלמה) וכ הרומית המובילה למזרקה � ). אמת המי � וימי הביניי - של אמנות (קלסיקה, ביזנ הדואומו לורנצו. נבנה על � הדואומו (ראה תמונה לעיל) הוקדש לס הפינה הונחה ב- � יסודות בזיליקה מהמאה העשירית. אב עקב מגפת � לאחר מכ � הבניה נזנחה שלוש שני � 1345 אול לאחר � הדבר השחור ( 1348 ). הבניה נתחדשה כמאה שני החזית נותרה בלתי גמורה. הצד � ( 1437 ) ועד היו � מכ הצד חזית הדואומו � החזית. הדואומו מ � יותר מ � הפונה לככר 4 בנובמבר (מול המדרגות) מעניי הדואומו בנישה � שעוצבו על ידי האדריכל גליאצו אלֶסי ב- 1568 . בפני � ויש בו פרטי בניה גותיי � הקיר מכוסה בשיש ורוד ולב , ) שמעל לדלת הכניסה יש צלב ולמטה מפתחות המסמלות את כניעת פרוג'יה לאפיפיור פאולוס השלישי ב- 1540 . בניגוד לכ זכויות חופש של פרוג'ה. � בצד שמאל של דלת הכניסה מוצב פסל של יוליוס השלישי שסייע לשק הארכיאולוגי הלאומי של אומבריה קבר אטרוסקי � המוזיאו המוצג + . האוס � משמש כמוזיאו � דומניקו שהיו � בצמוד למנזר ס � שוכ � המוזיאו . � ורומאיי � אטרוסקיי � עבר לאחרונה רסטורציה ויש בו יותר מאשר ממצאי � במוזיאו בקומת הקרקע יש � יש תצוגה של חרבות ברונזה מהמאה השישית לפה"ס. במוזיאו שנמצאו באתר ליד פירוג'ה. � אטרוסקיי � תצוגה של קברי Palazzo Sorbello פרטי � מוזיאו פרטי שמחזיק בו אחד � הוא מוזיאו � שהיו � למזרקה ולקתדרלה נמצא הארמו ) עתיק מהמאה ה- 17 ברחוב הסמו � בארמו + של שלושה בני המשפחה : אוס � יש שלושה אוספי � במאה ה- 17-8 . במוזיאו � מצאצאי המשפחה שראשה קנה את הארמו 10 מארצות הברית במאה ה- 18 והקימה � הטכסטיל קשור לבת המשפחה שבאה למקו + . אוס � ספרי + ואוס � פורצל + טכסטיל, אוס שכדי לתחזק אותו � חושבי � בעלי המוזיאו � אול � היא ללא תשלו � עד היו � שעסקה ברקמה. הכניסה למוזיאו � בעיר קבוצת נשי כניסה. � יגבו בעתיד תשלו � ה Citta di Castelo . העיר נחשבת לישוב עתיק של אומבריה � הצפו � צ'יטה די קסטלו עיר צפונית באומבריה ומהווה שער לכל הבא מאומבריה מ מרקה וטוסקנה ומהווה � וממוקמת בי היתה במאבק � מרכז. בימי הביני העיר � אחרות. לכ � ערי � מתמיד ע מוקפת חומה. חומת העיר צ'יטה דה קסטלו ) העיר הייתה בתו � משפחות אצילות וכ � בי � בעיר היו מאבקי . � רבי � בוצרה במגדלי � מדינת האפיפיור וסבלה מהתנכלויות ולכ פגשנו במגדל עגול נבנה ב- 1200 . המגדל עמד בשתי ) בדר . � ונשאר של � מלחמות העול המגדל העגול משנת - 1200 אחה"ס � מימי משמאל המגדל מול בית העיריה ששמש בית סוהר Palazzo Communale העיריה � . אול � ימי ביניימי � בככר ה � הפודסטה. כל המבני � ארמו � הדואומו וג � בככר שבו נמצא ג � בית העיריה שוכ � כיו הוא � . ממול לבית העיריה עומד המגדל שנבנה ג - הוא מבנה מהמאה ה- 14 ונבנה על יד האדריכל אנג'לו דואטו שבא מפלורנ העיריה � העיריה בני � גב' ראש העיר באפור הכניסה לבני � ע � קבלת פני הפודסטה, שנבנה באותו � מאסר פוליטי. על אותו רחוב ממזרח נמצא בני � במאה ה- 14 (ראה לעיל תמונה). הוא שימש מקו ברוק. ברחבה זו הסתובבנו חופשי ובקרבתה � הפודסטה פונה לרחבה של פיאצה מטיאוטי ועברה שינוי בסגנו � . חזית בני � זמ ) ) נמצא בית הטכסטיל שהיה של משפחה יהודית במאה ה- 19 (ראה בהמש 11 � על הקירות ועל הרצפה ה � אנחנו התארחנו בבית העיריה ונתקבלנו על ידי גברת ראש העיר וצוות העיריה. מה שנמצא באול שנמצאו בעיר. � מימי הביניי � פרטי � . היתה תקופה מסויימת תחת שלטו � עד היו � צ'יטה דה קסטלו היתה עיר מסחרית והתפתחה בה תעשיית דפוס וטקסטיל הפועלי הזה. � תחת הש � בעיר נקראי � במאה ה- 16 היא נשלטה על ידי משפחת ויטלי, וארמונות אחדי � שהיה נציג הכנסייה אול � אדו � , גינה גדולה ובקצה הגינה ממול לארמו � כזה משנת 1500 שיש לו, עד היו � וארמונות בקרנו בארמו � ויטלי היו שטחי ) לנסי שבו גרה אשתו. � היו מבני הפודסטה � ארמו Palazzo di Viteli ויטלי " מגורי אשתו של הנסי ) לתו � מדרגות. המדרגות נמוכות ורחבות כי בעבר עלו בו סוסי � של גר � בכניסה משני צדדי � עולי . Palazzo di Viteli - ב של אבירי מלטה. לא � סמלי � ג � . יש ש � סמל חצי ירח של התורכי � שבה � . בקיר חיצוני הפונה אל החצר היו גילופי � האול איטלקי. � ומסוגננת בסגנו � בקיר (ראה תמונה משמאל). הגינה בחצר מכילה תבליני � חרותי � כי ה � להרוס את הציורי � נית הדואומו אוריגינאלי נבנה � לפי מראיה החיצוני עברה הקתדרלה שינויי מבנה וצורה מבנה הפעמו במאות ה- 14 עד ה- 16 . החזית בלתי � עבר שתי תקופות שינויי � במאה ה- 11 ואילו הבני דוד גדול. � ברוק מ- 1632 . על רצפת הכנסייה מצויר מג � גמורה בסגנו הדואומו בצ'יטה דה קסטלו � כתבי יד יהודיי . החל מהמאה ה- 11 � ארכיב לכתבי יד עבריי � יש היו Biblioteca Cummunale � בבני מהעיר בפקודת � נשרפו ב- 1560 על ידי הכנסיה. בשנה זו גורשו היהודי � כתבי היד התלמודיי נצלו + מקל � רבי � דפי ) כתב היה ירד, כ ) וער � האפיפיור. בתקופה זו התחילו להדפיס ספרי או שימוש נוטריוני. ד"ר � כמו כריכת ספרי � משניי � לשימושי � משריפה ונלקחו על ידי אנשי שהראתה לנו דפי תלמוד � קבלנו הדרכה מד"ר מריסה בורצ'יאליני חוקרת כתבי יד יהודיי � חתימה נוטריונית. ד"ר מריסה בורצ'אליני מציגה כתבי יד יהודיי � או מאחוריה � בכתב יד ספרדי או אשכנזי שיש עליה של ספר קודש יהודי. ד"ר בורציאליני ספרה שבתערוכה שהתקיימה לאחרונה + בקל ) , הציגה בפנינו ספר נוצרי שנכר � כמו כ . � של כתבי קודש יהודיי � אלו.. באיטליה כולה, כולל פרוג'ה, נמצאו כ- 10,000 פרגמנטי � בתל אביב הציגו חלק מדפי 12 בצ'יטה דה קסטלו. � יהודי כדי לעסוק בהלוואות � אחרי המגפה את היהודי � . ראש העיר הצעיר הזמי � במגפת הדבר השחור ( 1348 ) מתו בעיר המוני שבאו לעיר בנו שני � את הכלכלה. היהודי � ולשק � כספי הורשו לאכול אוכל כשר. יש � בתי כנסת, ובית קברות וכ . ר' עובדיה � וחלפני � בנקאי � שבו היו יהודי � רחוב יהודי � בנק. הוא עזב את המקו � ברטנורא היה בעיר והיה לו כא מסיבות לא ברורות. יש עוד רחוב שעברנו לידו שנקרא מפעל טקסטיל של משפחת פרנקטי � סמטת העופות) שהיה רחוב של קצבי ) cashere palegalo . הכניסה למפעל � יהודי . בקרנו במפעל זה על שתי קומותיו. מפעל � מפעל יהודי ליצור טכסטיל מפות , מפיות ואריגת שטיחי � נמצא במקו � כמו כ קנו � ה � של התושבי � ראשי המשפחה החליטו לשפר את החיי � טכסטיל זה נוסד על ידי משפחת פרנקטי. לפני כ- 100 שני היה טכסטיל ואריגה. � חווה גדולה ופתחו בה בית ספר למלאכות יד, שאחד מה Trasimeno � אג . על � ומבצרי � מגדלי � נראה כאזור מבוצר שעל חופו ומסביבו ניצבי � הרביעי בגודלו באיטליה 129,000 קמ"ר . האג � זה האג רב לא היו � זמ � יש גאות ושפל ולכ � באג � . לפני המי � הזה נצח חניבעל ב- 217 לפה"ס את הצבאות הרומאיי � גדות האג שלושה � מהדגה. באג � מתפרנסי � שאנשיה � כשהאוכלוסייה גדלה הוקמו לחופיו כפרי � לחופיו. ברבות השני � סמוכי � ישובי על ידי � השנייה ונצלו מידי הגרמני � במלחמת העול � באי הזה הסתתרו יהודי .Isola Maggiore הוא � שהגדול שבה � איי השכיבו בתחתית � כשאת היהודי � של בנות הברית בדרומו של האג � בסירות בחשכת אחד הלילות לקווי � שהסיעו אות � דייגי 19 . מספר � נותר אוגוסטינו פיאצזי הקשיש שחי באי. אנו פגשנו אותו באי וזה סיפורו. הוא היה אז ב � הסירות. ממצילי היהודי � הדיג אגוסטינו פיאצזי מציל היהודי � מימי ) � (שלישי מימי ראש העיר � פרופ' צ'ליני וסג � מימינו ההסטוריו משמאל: האי איז'ולה מג'ורה 13 ) התחבאו בו. מרגע שהגיעו לאי יכלו לסמו � שהיה מוזנח והיהודי � . באי היה ארמו � שהגיעו לאי ב- 1944 היה שלושי � היהודי ובנות הברית חנו בדרומו. כשהחזית התקרבה לאי � האג � חנו בצפו � על הגנת אנשי האי, שהיו מלאי מורל אנטי גרמני. הגרמני . הכומר של האי הציע � החביאו את היהודי � גברה והתושבי � . הדאגה לגורל היהודי � וירו באנשי � נעשו עצבניי � הגרמני . קבלת � שאוגוסטינו הוא אחד מה � צעירי � . היו חמש סירות וכמה דייגי � על מנת להציל � לדרו � להבריח את היהודי � לדייגי "שיחרור" "שיחרור". � הסירות וצעקו לאנגלי � פרצו מ � היתה מרגשת. היהודי � על ידי האנגלי � הפני חוקר כתבי יד, (שהרצה בפנינו ( Gianfranco Cialini) צ'ליני � ההסטוריו � ראש האי וג � סג � הדייג הקשיש נוכח ג � במפגש ע רבות לא דברו � שני ) באוניברסיטת פרוג'ה). צליני סיפר לנו על ההוכחות לסיפור הדיג. ואלה דבריו. במש � על כתבי יד יהודיי � הקהילה היהודית ובארכיו ) והיו שלא האמינו לסיפורו של הדיג הקשיש. הוא חקר את הסיפור דר � באי על הצלת היהודי שנצלה באי � לוויה כה � כתוב בעברית שבו יהודיה בש ) הוא מצא מסמ + הוכחות. לבסו � לא נתגלו שו � היהודי ברומא וש ראש המשטרה הזה שלח את ) , במשפט שהתנהל נגד. לפי סיפורה שבמסמ � העידה לטובת ראש משטרה פשיסטי שהציל יהודי שלטו בו � האיטלקי � היה בפיקוח גרמני אול � . האי אמנ � שהו באי עשרה ימי � . היהודי � שנצלו לאי כדי להציל � היהודי באי בצורה חופשית והמשטרה האיטלקית שמרה � , הסתובבו היהודי � בוא � בו. ע � ששוהי � לא ידעו על היהודי � והגרמני . � השתוללו וירו באנשי � . ה � השתלטו על המקו � ברחו והגרמני � השומרי � . בהתקרב החזית לאי ביוני 1944 האיטלקי � עליה תוכנית טלויזיה על � בנושא והיתה ג � להצלה. עוד ספר צ'ליני שלפני שנה יצאו שני ספרי � אז הכומר של העיר גייס את הדייגי . � להכניס את הדייג ואת הכומר לרשימת חסידי אומות העול � מנסי � ' ועדיי � . הכומר של האי קבל אות כבוד מ'יד וש ) כ מנזר וחמש חברות צדקה. � שהיה לפני כ � . יש בו 8 כנסיות, ארמו � על שפת האג � באי ממוקמי � הבתי � בתחתית האג � בוני � . ה + בהכנתו לקראת החור � בעומק 5 מטר. כל אנשי האי משתתפי � הוא מיוחד. המי � הדיג באג . � ברשתות. יש כ- 1000 פירמידות כאלה במי � נתפסי � ה ) . כ � ש � מצטופפי � והגנה והדגי � נוצר חו � . ש � פירמידות מעצי אורביאטו + בולצנו היה הר געש שפלט טו � אורביאטו בנויה על צוק מתנשא מעל פני השטח. אג נוזלי שנתקשה . זה חומר קשה כמלט וממנו בנואת את שלוש החומות של אורביאטו, � . העמק שמסביב לחומה היה מקו � החומה האטרוסקית, הרומית והחומה בימי הביני בולצנו. במאה התשיעית לפה"ס ישבה � בהיר את אג � ביו � מקדש יופיטר. מהחומה רואי � החשובות שישבה בי � זו היתה אחת מהערי .Velzna � על הצוק עיר אטרוסקית בש � אטרוסקיות שנפגשו באורביאטו פע � הארנו והטיבר והיתה אחת מפדרציה של 12 ערי בעניני הפדרציה. מבט מאורביאטו אל העמק � בשנה לדו אמצו את ה א-ב הפיניקי � . האטרוסקי � יש השפעה יוונית על האטרוסקי � הטירני ולכ � העיר היתה עשירה וסחרה באזור הי ברונזה. נמצאה קטקומבה אטרוסקית ועליה חריטה � קירמיקה ואלו מכרו לה � מכרו לאטרוסקי � (ראה גוביו). היווני � מהיווני ודוד. ב- 264 אחה"ס העיר � סיפור יהונת � סיפור עקב אכילס וכ � של סיפורי הומרוס מהמאה הרביעית לפה"ס. מתואר ש . תחיה באה � גנבו מהעיר כ- 2000 פסלי � (ראה תולדות פרוג'ה). הרומאי � ויושבה מחדש על ידיה � נהרסה על ידי הרומאי אורביאטו) ובמאה ה 13 � ממנה נגזר הש ) Urbs Vetus , משנעשתה עיר קומונה חופשית, שנקראה � לעיר רק בימי הביני ה 4- , מרטינוס ה- 4 ו- � (אורב � שלטו בעיר הזאת ושלושה אפיפיורי � נחשבה לעיר חשובה ובעלת עוצמה. האפיפיורי הוא � לקתדרלה והיו � נמצא מימי � האפיפיורי � , כדי להימלט מהקרבות ברומא. ארמו � בוניפציוס ה- 8) קבעו בה את משכנ 14 אנגליה בחוזרו ממסע הצלב. במאה ה- 14 המות ) מל � . באורביאטו קבל גרגוריוס העשירי את אדוארד הראשו � משמש מוזיאו . � והגוולפי � הגיבלני � בי ) את העיר מאבק מתמש � והאוכלוסיה התמעטה. במאה זו אפיי � השחור ( 1348 ) פגע קשה בתושבי . העיר התפרסמה עקב הדואומו המיוחד שבה והשתנתה מעט � מפורסמי � בעיר זו נולדו במאות ה- 14 עד ה- 16 ארכיטקטי בריציו הוא הקדוש של אורביאטו. � האחרונות. ס � 500 השני ) מאוד במש הדואומו הפינה ב- 1290 . הדואומו � הדאומו נבנה על ידי האפיפיור ניקולאס הרביעי שהניח את אב . המבנה � קרובי � נבנה על שרידי שתי כנסיות. כדי לפנות את הרחבה ולהגדילה הרסו בתי � בי � ושני מעברי nave � בתחילתו היה בזיליקה רומנסקית ובהמשכו גותי איטלקי ע רחוק � את המבנה הגותי הצרפתי הגבוה המסמל אלוהי � אוהבי � אינ � . האיטלקי � המושבי בתחיל בנייתו לא נשא את � . הבני � ולאד - שיהיה קרוב לאר ) מבנה נמו � מעדיפי � ונבדל וה הדואומו באורביאטו (Lorenzo Maitani) כובד משקלו וב- 1308 הובא מסיינה הארכיטקט והפסל מאיטאני . האפסיס � כדי להציל את המבנה. מאיטני שינה את המבנה וחיזק את הקירות החיצוניי � בקירות של הקפלות משני צדדיו. חיזוק המבנה לא הסתיי ) למלבני כדי לתמו ) נהפ � המדויקי � של 52 מטר. הגילופי ) 300 שנה. מאיטאני עיצב את החזית באור ) ונמש ימינה תמונות ) מצד שמאל תמונות מהברית הישנה ובהמש � בחזית הדואומו מתארי מהברית החדשה. את הרוזטה היפהפיה עיצב ארקניה( 1354-1380 ). המוזאיקה � אינה אוריגינאלית, כי כל פע (Nebbia נביה � שנוצרה במאה ה- 14 לפי עיצוב האמ בחזית הדואומו � . הגילופי � אבני מוזיקה חדשי � את אבני המוזיקה כמתנה לאפיפיור ושמי � היו מוציאי � בעיצוב החזית ב- 1451 בהוסיפו אלמנטי ) המשי (Federighi) החזית לא הושלמה אלא רק במאה 17 . הארכיטקט פדרי את המגדל המחודד + המרכזי והוסי � את עיצוב הגמלו � סיי (Sanmicheli) . סנמיכלי � רנסנסיי שמרו על � לחזית את הצריח הימני. כל הארכיטקטי + ב- 1590 הוסי Scalza הימני. סקלצה � . מ- 1600 הוסיפו ציורי � אחיד של החזית. המדונה הוצבה בחזית רק לפני 15 שני � סגנו שתי � וברוק. מה שנשאר מהבניה הראשונה הוא המרחק בי � ותמונות מסגנונות רנסנסיי ושינו את החלונות שהיו משיש כדי לתת תאורה חזקה � הקפלות. ב- 1890 הוציאו 36 פסלי הכנסיה. ) יותר לתו מומחה .(Bonino) 1328-1334 על ידי בונינו � הקתדרלה משיש ונעשו בי ) החלונות בתו . מהמאה ה- 18 � ונעשה על ידי מאיטני. החלונות המצוירי � לזכוכית מאסיזי. עיצוב החלונות יתכ השמיני הרוזטה בראש הדואומו. � לפי האמונה הנוצרית שהנצרות נוצרה ביו � הטבילה) מתומ � (אג � הבפטיסטריו ) צורה רומנסקית. בחזית בתו � ה - את הכנסיה מבחו � ) שמקיפי � טרוורטי � (אב � בזלת כחולה-אפורה) ולב � שחור (אב � הפסי כתר על ראש המדונה. יש הדגשה של המדונה כי � ש � את המדונה ובתמונה שלמעלה הימנה אלוהי � מעלי � המשולש המלאכי דוד על הרצפה.. � בתקופה זו היתה כפירה והאמונה במדונה היתה חשובה. ברחבה שלפני המדרגות יש כמה ציורי מג 15 שנבנה ב- 1359 שנועד לתפקד כמשרדי הקתדרלה. הוא הורחב � מול הקתדרלה נמצא בני שנתגלו בסביבת � חפצי + אטרוסקי שבו אוס � בקומה התחתונה מוזיאו � ב- 1857 כדי להקי זה. � אורביאטו. בקרנו במוזיאו � עברנו ליד בני Cimicchi Stepano על ידי ראש העיר לשעבר של אורביאטו ) בסיור שהודר . בית העיריה � הסיניוריה שנבנה בשנת 1254 על חורבות מקדשי Palazzo del Popolo - ה מחמת הדבר השחור � לידו מגדל. בנית בית העיריה לא נסתיימה ה Piazza Serancia נמצא ב מחמת מדינת האפיפיור שהשביתה את הבניה. ראש העיר לשעבר הוביל אותנו לבית � וה הקתדרלה " בתו � שהובילו מפינה לפינה חלו � שמשמש מסעדה ומתחתיו נתגלתה עיר תחתית אטרוסקית ובה משעולי כולל ירידה במדרגות.לעומק. לפי הסיפור שסופר לנו, בעל הבית הוא שגילה את העתיקות שמתחת לביתו ולפי החוק של והוא � את העתיקות כרכוש פרטי ושקמ - בעל הבית שיפ � אורביאטו החפירה שמתחת לבית היא רכושו של בעל הבית. לכ ובכל פינה � יי + כאילו הוא מרת � את המקו ) תאורה ויישר מסלולי הליכה. הוא הפ � הכניס למקו � כאתר תיירות. הוא ג � מציג בעפר התקרה. הקור במחילות היה עז. � ראינו מאובני � . כ � המסלול הגענו כאילו לרחבה קטנה ובה פסלי + . בסו � הציב בקבוקי יי � הנהוגי � ולמעלה במסעדה ארחו אותנו לארוחה. הארוחה היתה מורכבת מטעימות של מתכוני � זה היה כבר שעת צהרי . � . והיו בו מרתפי יי � שבו התמחו בהכנת יי Chiesa di Andrea באורביאטו והיו אולי כ- 15 טעימות שונות. בקרנו עוד במנזר . � והגישו לנו טעימות יי slow food הרצאה על � קבלנו ש הסיניוריה –בית העיריה הבינימי באורביאטו העיר האטרוסקית התת-קרקעית Assisi אל העיר ופיתחו בה יסודות � והיתה עיר מרכזית בתקופה הרומאית. ב- 295 השתלטו הרומאי � אסיזי נוסדה על ידי האטרוסקי . ב- 238 אסיזי � רומאי, תיאטרו � של התקופה הרומית נמצאו באסיזי: חומות העיר, מקדש מינרוה, פורו � . שרידי � אזרחיי העיר � אול � הפרנקי � ואח"כ עברה לשלטו � הלומברדי � ועברה לשלטו � התנצרה. ב- 545 העיר נהרסה על ידי האוסטרוגותי (תומכי � הגואלפי � . במאה ה- 11 אסיזי נעשתה עיר קומונה גיבלנית (תומכת בקיסר) ונאבקה ע � קבלה את פרסומה בימי הביני 16 . פרנציסקוס � . פרנציסקוס עמק אסיזי – מראה מס � הבסיליקה ע"ש ס � אסיזי – מראה מהמבצר בצד ימי . רוחו הסגפנית � האפיפיור) של פרוג'ה. בתחילת המאה ה- 13 נולד ופעל באסיזי פרנציקוס הקדוש מייסד מסדר הפרנציסקני על העיר. במאה ה- 13 העיר התרחבה מעבר לחומות הרומאיות ונכנסה לחסות מדינת האפיפיור. כשאסיזי עברה � שורה עד היו � ובמאה ה- 15 חזרה לשלטו � אחדי � אדוני � . מאוחר, העיר עברה לשלטו � מדינת האפיפיור נבנו בה שני מבצרי � לשלטו . העיר � מעטי � חלו בה שינויי � מאות בשני ) . במש � לעיר יש צבע אדו � אדומה ולכ � מאב � באסיזי בנויי � האפיפיור. הבתי � וביניה � היסטוריי � . נפגעו אתרי � בשיקו ) יש צור � היה מהיר ועדיי � השיקו � נפגעה ברעידת האדמה ב- 1997 אול . � אסיזי מונה 28,000 תושבי � פרנסיס שנפגעה קשה. כיו � הבסיליקה של ס מקדש מינרווה מרכז העיר, החל מהמאה ה- 13 , הוא פיאצה דל קומונה. בככר נמצא מקדש מינרוה הרומי � מהמאה הראשונה לפה"ס. החזית של מקדש זה נשתמרה, למרות שהמבנה שנה כמה פעמי חנויות אח"כ שימש בית מועצת העיר ) את צורתו. בתחילה בנו עליו כנסיה ואח"כ מער � מינרוה. באותה שורה של המקדש מצד ימי � מ- 1456 שוב בנו עליו כנסיה בש + ולבסו � . ממול נמצא בני � במאה העשרי � הפודסטה שנבנה במאה ה- 13 ושוק � נמצא ארמו המאה ה- + שבבניתו הוחל ב- 1275 ובנייתו נסתיימה בסו Palazzo dei Priori העיריה תמונה) בקצה הככר נמצא � 15 . בקצה הככר שוכנת מזרקה שנבנתה במאה ה- 18 על בסיס שוקת מהמאה ה- 13 (ראה להל � של מה שהיה הפורו � שרידי � רואי � הפורו רומנו. בפורו � יש כניסה תת קרקעית למוזיאו � שריד החומה הרומאית, שמש בשעתו ושנשתמרו מתחת לככר. � הרומאי גילו במחצית המאה ה- 19 . בפלישה הברברית במאה הששית בנו על הפורו � את הפורו שנתגלו � התת קרקעי יש תערוכה ארכיאולוגית משרידי � שכבות עד שמונה מטר לגובה. באול מושב � ועוד. ראינו את מקו � , כדי אפר, רשימות על אב � : סרקופגי � באסיזי ובחפירות במקו תקעו � המקומות שבה � ה � . החורי � חורי � סלע ובו רואי � הרומאי. זה פודיו � הטריבונל שבפורו יש קיר ברונזה � . מאחורי הפודיו � את החוקי � לפני האזרחי � וקוראי � את הכסאות של היושבי יש כתובת של אלו � למקדש מינרוה. במקו � מגיעי � המעבר היו שתי דלתות מש ) מעוטר. בהמש נמצאו � ג � לבנית המקדש ובו מסופר שבקשו מהסנט לבנות וקבלו אישור לבניה. במקו + שתרמו כס � נעצו את הספסלי � מושב הטריבונל. בחורי � מקו 17 � בנו תירסות. במודל המוצג בתערוכה רואי � שהגיעו לתושבי העיר הרומית. מאחר ואסיזי בנויה על גבעה הרומאי � בורות מי � את הראש ואת הידי � בכל פע + היה להחלי � וראש. נית � שחסר כפות ידי � מוצג פסל של אחד מהשופטי � את התירסות. באול . � של השופט החדש המכה הבסיליקה של סט פרנציס. סט. פרנציס מת ב- 1226 בבסיליקה של סט אנג'לו. גרגוריוס התשיעי מכריז עליו קדוש ומצווה לבנות על שמו כנסיה. הוא ב 1230- פַדרֵה אליא הביא את גופתו של סט. פרנציס לקבר בבסיליקה על שמו ושמר � נקבר בתחילה בעיר אסיזי. ולאחר 4 שני 1228 עד � השני � הדורות. בי ) במש � הגופה עבר מפה לאוז � את הדבר בסוד, מחשש שמא ישדדו את גופתו לרליקוויות. מקו ל- 1250 בנו את שתי קומות הכנסיה. הבסיליקה התחתונה נבנתה ב- 1228 והבסיליקה העליונה נבנתה ב- 1234 המבנה הקבר נתגלה בפומבי רק � ב- 1253 . הבסיליקות התחתונה והעליונה צוירו על ידי צימבואה וג'וטו בסביבת 1293 . מקו � הושל ב- 1818 אז קבלו אישור מהאפיפיור לבדוק את שרידי הגופה ואשרו שזו גופת סט. פרנסיס. אז בנו את הכנסיה השלישית למטה הקבר. הבסיליקה של סט פרנסיס הוכרזה כאתר שימור עולמי. � במקו � מצד ימי הכניסה לבסיליקה התחתונה מצד שמאל הכניסה לבסיליקה העליונה . משני צדי � ), בתחילה לא היו הקפלות הצדדיות שנראות היו � אנשי � תלו ש � הבסיליקה התחתונה (בימי הביניי � באול את � את הקירות ובנו לה � , פרצו לכבוד � בקשו להיקבר במקו � הבסיליקה הקיר היה במקורו ישר. מאחר שכמה קרדינלי , חלק מהפרסקות של צ'ימבואה ושל ג'וטו נהרסו, זה קרה לא לפני ) הקפלות הצדדיות. באחד הקפלות קבור ג'וטו. כתוצאה מכ 1293 שאז ג'וטו צייר את הפרסקות. . של גו'טו החל משנת 1309 . בפרסקות, הדמות של פרנסיצקוס מקבילה � הבסיליקה התחתונה - בבסיליקה זו הפרסקות ה � שני ) מצויירת ההסטוריה של ישו ומצד שמאל הסיפור של פרנציסקוס. במש � התחתו � של האול � לדמות של ישו. בצד ימי ומאז אסרו להדליק � מעל הציורי � רסטורטור כדי להסיר את העש � כסה את הפרסקות. ב- 1974 הוזמ � הדליקו נרות והעש סיפורי � בקיר, כהכנה לפרסקו שיתפס בקיר. בתקרה מצויירי � חורי � פינה שג'וטו לא גמר לציירה ובה רואי � נרות שעוה. רואי

� (וולות) המסמלות שבועת הנזירי � ארבע דוגמאות של צליבה. התקרה מחולקת לארבעה משולשי � הברית החדשה. בציורי

עוני, טוהר, צייתנות. הרביעית סט.פרנציס, כשהבגד שלו עשוי מזהב טהור. ג'וטו נחשב לצייר חשוב כי בציוריו מופיעות פרספקטיבות שצימבואה לא הכיר. המזבח אופקי לקבר שבקומה שמתחתיו. הקלויסטר הורחב ב- 1470 . שטח הכנסיה הוא בו � ללו � לנצרות. לאפיפיור יש בכנסיה משכ � , כאחד מארבעת המקומות הקדושי � למדינת הותיק ) אכס- טריטוריאלי ושיי . � כשהוא מתארח במקו 18 של צ'ימבואה � הציורי � שלו. ואז מופיעי � עוד ציורי � ולא מוצאי � צייר משהו ונעל � הבסיליקה העליונה. הצייר הראשו ) במש � מעורב בעופרת ולכ � כמו נגטיב של תמונה. זו טכניקה של ציור, כשהצבע הלב � נראי � את הקירות מסביב. ה � המעטרי ) הצליחו להפו � . הטכנאי � לב � שחור במקו � משחיר. בציור הצליבה של צ'ימבואה רואי � העופרת מתחמצנת והצבע הלב � הזמ קצת שחור. � בפעולה כימית אבל הציור נשאר ע � את השחור לצבע לב � של התקרה נפלו. היו � . ב- 1997 היתה רעידת אדמה חזקה וחלקי � ובציורי � היו באסיזי 23 רעידות אדמה שפגעו באול � הוא 1200 מטר. הרסטורציה כוללת נזקי � באול � הרסטורציה של הציורי ) ) ריקות בתקרה. אור � ווֵלות (משולשי � רואי � לשחזר את הכל. אצל צימבואה, למשל, הציור בהיר ולכ � עתה לא מצליחי � מרעידות אדמה קודמות שלא הספיקו לשחזר וג שמרו, � הלא משוחזרי � . את השרידי � החלקי � משתייכי � קשה לשחזר. השחור בציוריו נכנס בהרבה מקומות ולא ידעו לא . � ממוחשבי � 80,000 פרגמנטי � במחס � לאחר שעברו ומוינו בסריקת מחשב. שמורי � באול � בקירות ומהמזבח נשאר רק חלק. ממול המזבח הכס של האפיפיור. הויטרג'י � רבי � מנזק רעידות האדמה נוצרו סדקי עופרת והיא גמישה. הרוזטה בקוטר 6 מטר ו- 20 ס"מ � לא ניזוקו ברעידת האדמה כי יש בתוכ � וה � ביותר בעול � הותיקי � ה . בכניסה מתחת לרוזטה ציור של ג'וטו ששחזרו ממנו 80% Rocca Maggiore המבצר אסיזי � חצר המבצר. מצד ימי Rocca Maggiore המבצר שימש כמבצר צבאי להגנה ולשליטה. המבצר נבנה במאה ה- 12 � המבצר מוצב בראש הגבעה בפינה המזרחית של העיר. המקו ואנשי העיר קבלו � , כדי למחוק את זכרו של האדו � ושימש דוכס ששלט על העיר. ב- 1189 נבזז המבצר על ידי התושבי הבטחה שלא יבנה מחדש. המבצר ונבנה מחדש על ידי הקרדינל אלבורנוז ב- 1367 כמבצר האפיפיור אינוצנטיוס התשיעי שבנו באומבריה במדינת האפיפיור. ב- 1458 הוסיפו לו מגדל רב צלעות וב- 1553 הוסיפו לו את המגדל � וכחלק ממבצרי ממנו נלקחו לבניה בעיר. ב- 1972 זפירלי הסריט � היה בפעילות ומאז הוזנח וחלק מהאבני ) העגול שבכניסה. עד 1550 בער את סרטו. � במקו תצוגת נשק ימי בינימי ' דמויות ימי בינימיות בנש 19 בו. יש בו חדר תצוגה של כלי הנשק שהיו � תערוכה של חלק מהממצאי � יש חברה הדואגת לתחזק את המבצר ולקיי � היו התלבושת הססגוניות של � ומסביבו יושבות ועומדות דמויות ע � שבו מוצב שולח + נש � באותה התקופה וחדר אחר מוצג כאול . � יציע ועליו מספר דמויות מנגנות בכלי נגינה. חלק מהמבצר שימש כמגורי חיילי � באותו חדר בצדו הימני יש מעי � ימי � אות � לחלקי � לעבור דרכ � ארוכות יותר ושמשו את החיילי � בליטות שהיו בשעת � בחצר על הקיר הפנימי (ראה תמונה לעיל) רואי יפה את כל העיר ואת הכנסיה של סט. פרנציס (ראה לעיל � את כל עמק אסיזי ורואי � של המבצר. מהמבצר רואי � אחרי תמונה). זה מסביר את חשיבותו האיסטרטגית של המבצר. Palazzo dei Prior - בית העיריה העיריה � בבני � העיריה . משמאל: מזרקה שנבנתה במאה ה- 18 על בסיס שוקת מהמאה ה 13- ראש העיר אסיזי בקבלת פני � בני ובדמויות מצוירות על התקרה ומסביב לה של כל גדולי אסיזי � המקושט בסמלי � קט � העיריה (בתמונה) באול � ארחו אותנו בבני צוירו בתקופת הפודסטה. ספרו לנו שאחרי רעידת � מסביב לאסיזי וסמלי כל עיר ועיר. כל הציורי � תמונות כל הערי � וכ האדמה האחרונה נעשו 1100 פעולות רסטורציה בעיר ועוד 1300 פעולות תרבות לקהל. � את פנינו קבלו ראש העיר של אסיזי ומנהלת מחלקת התרבות של העיר. ראש העיר ספר לנו על ההסטוריה של העיר. האול הכניסה היוצאת לככר פיאצה � העיריה. ג � כדי להרחיב את בני � שהיו שהרסו אות � שבו התכנסנו הוא חלק מקומפלקס של בתי שלפני הכניסה מוצג שטיח מהמאה ה- 11 שנתגלה לאחרונה. � די קומונה אינה הכניסה המקורית אלא הכניסה החדשה. באול Gualdo Tadino ככר העיר והכנסיה מודרניזציה של הרחוב roca plea המבצר גואלדו טדינו היא עיר אומברית ורומאית ביסודה וסבלה מהיסטוריה של כשלונות, הרס והגירה עד המאה ה- 12 . מאז, יושבה שפירושו ,wald הלומברדי � ומהש Tadinum הרומאי � מורכב מהש Gualdo Tadino � הנוכחי שלה. הש � מחדש במקו 20 ניזוקו קשה podesta - וה communale - המאות. בניני ה ) במש � אבל עברה שינויי � 'יער'. צורת העיר עוצבה בימי הביני . העיר סבלה מרעידת האדמה ב- 1997 אבל שוקמה. יש רק � יש בה מעט עקבות מימי הביני � ברעידת האדמה ב- 1751 . היו פרנצ'סקו נבנתה על ידי � שער אחד מהחומה שנותר מהתקופה העתיקה. יש בה כמה כנסיות מהמאות ה- 12 וה- 13 . כנסיית ס � במאה ה- 13 וה- 14 . בקרנו בכנסיה זו שאינה פעילה אלא לטכסי � הפרנציסקני 1435-) Matteo da Gualdo . השער שלה הוא גותי והפרסקות של הצייר � מיוחדי בטכניקת בוהק � שוני � הכנסיה תערוכת קירמיקה של אומני � יש באול � 1507 ). כיו אותנו. הוא ) קבל את פנינו והדרי Mauruzio Ribboli הקירמיקה המקומי � . אומ � הכלי הראה לנו את הפמוטות שהוא מיצר. הוא משתמש בדוגמאות פמוטות מתחילת המאה ריבולי והפמוטות שהוא מייצר � גלזורה בוהקת בטכניקה מיוחדת. האמ � לה � הקודמת ונות של � סדנא ליצור קירמיקה. ראינו את התנור היש � במקו � ריבולי הוא נצר למשפחה משלושה דורות בגואלדו טדינו. סבו הקי בתקופת איחוד � של המקו � סמלי � . רובולי הראה לנו שתי צלחות שצייר סבו שיש בה � סבו ואת התנור המודרני של רובולי האמ . � הלאומיי � בשימור הסמלי � אז ראו את התחיה של האומה האיטלקית לא רק בטכניקה חדשה אלא ג � איטליה ( 1870 ) האומני � לאומני הקירמיקה לא היתה מסורת של יצור קירמיקה. היה ספר אומנות של ג'ורג'יו מהמאה ה- 15 (שחי בגוביו) שמש מורכבת יותר מהטכניקה � זהות העבר.הטכניקה של היו ) העתיקו דוגמאות. זה אקט המבטא את גיבוש הזהות העכשוית על סמ הראה לנו את ביתו � עיטורי זהב. האמ � וג (rubino) של הדור של סבו, כי יש בה שלב של שריפה שלישית הנותנת צבע נחושת ואת גינתו. של חשמל וביוב (ראה תמונה לעיל). � אלמנטי � כדי להכניס בה � אות � שחופרי � ומשופעי � ראינו רחובות צרי � בטיולנו במקו השני שיפר ) בראש הגבעה שיסודו במאה ה- 10 . פרידרי Rocca Plea רבות באומבריה לגואלדו טדינו יש מבצר � כמו ערי רובולי המבצר נבנה במאות ה- 14 עד ה- 15 ב- 1980 נעשתה רסטורציה של � את המבצר במאה ה- 13 . לפי מה שספר האמ (ראה תמונה). � ארכיאולוגיי � של ממצאי + ואוס � קירמיי � תערוכה של כלי � משמש המבצר כמקו � המבצר. היו � ובה מרצפות קירמיקה סמלי � רצפת אב � בקרנו במבצר וישבנו בחדר שהיו בו שתי מנורות קיר קירמיות. בתקרה ראינו מעי ששלטו פה. � של שני קרדינלי Gubbio עמק גוביו – מראה מפלצו די קונסולי 21 � בשפה האומברית, שמכוני � נמצאו בה לוחות ברונזה מהתקופה, כתובי .(Iguvium) � איגוביו � גוביו היא עיר אומברית בש . העיר מוקפת חומה ובנויה על מדרונות � בשנת 2001 נמנו בה 30,000 תושבי .(Iguvine Tables) � הלוחות האיגוביי היתה עיר רומאית משגשגת (fax romana) הרומאי � השלו � תחת שלטו . (Monte Ingino) של ההר אינג'ינו � תלולי יותר. במאות ה- 11 � היו מוגני � להר כי ש � לאחר הפלישה הנורמנדית (מאה 6 אחה"ס) חזרו התושבי � התפשטה לעמק אול � אבירי + חזקה, שנהנתה משיגשוג כלכלי ונבנו מסביבה חומות. מהעיר יצאו כאל (commune) וה- 12 הייתה עיר חופשית אשר הגיעו לכנסיית � היו הראשוני � . על-פי המסורת, ה � למסע הצלב הראשו � הקבר הקדוש.. במאה ה- 14 גוביו הייתה מעורבת במלחמות נגד הערי השכנות לה והייתה (למעט תקופות קצרות) בשליטת הכנסייה. ב 1384- כבשו עד שעברה במאה ה- 15 לשליטת � אותה דוכסי אורבינו. העיר שקעה במיתו לשליטת משפחת דלה רוברה. .ב- 1624 גוביו � משפחת מונטפלטרו ואחר כ נכללה במדינת האפיפיור. העיר אדומה צהובה מראה מככר פלצו דאי קונסולי צהובה אדומה שנלקחה מהר אינג'ינו. גוביו � . העיר בנויה מאב � משמרת את האוירה של ימי הביני � העיר שרחובותיה תלולי + חש � התפרסמה בזכות אומני הקירמיקה שלה. בראשית המאה ה- 16 מאסטרו ג'ורג'ו אנדראולי פיתח שיטות יצור יחודיות אות רובינו שאומני הקירמיקה של גואלדו טדינו השתמשו בשיטותיו של ג'ורג'יו � רק בפני עובדי סדנתו. לעיל סופר לנו על ידי האמ ליצור קירמיקה. ב- 1860 צורפה לממלכת איטליה. (Plazza 40 Martiri) � כיכר המרטירי אובלדו אל עמק גוביו. ברקע פלצו די קונסולי � – ברקע פלצו די קונסולי והר אינג'נו מראה ממרומי ס � כיכר המרטירי המדריכה. � בכיכר נפגשנו ע � הכיכר והאנדרטה הוקמו לזכר מתושבי העיר, � של ארבעי , שנורו בשנת 1944 � ונשי � גברי , כתגובה על � בידי הגרמני ובה אנדרטה � פעילות הפרטיזני . � וברונזה לזכר הנופלי � מאב גוביו במאה ה- 12 . בזמנו של + אובלדו בישו � מהכיכר מתנשא מעל ללוג'ה ארוכה הר אינג'ינו ובצלע ההר בולטת כנסית ס אנשי פרוג'ה � אובלדו בקש ממנו לא לכבוש את העיר. שנה לאחר מכ � ברברוסה בקש לכבוש את גוביו וס ) אובלדו, פרידרי . נחשב בעיני אנשי גוביו לנס. אובלדו מת בשנת 1116 � . הניצחו � תקפו את גוביו ואובלדו עמד בראש הצבא והכניע אות לגלח אותו. ) לצמוח והיה צור ) , שאחרי מותו זקנו המשי � מספרי מדובר בשני � . זה מבנה דו קומתי. אול � בככר שוכנת הלוג'יה של האורגי � זה על גב זה. הקומה הראשונה מהמאה ה- 14 שמשה כבית חולי � מבני . מעליה הר אינג'ינו � הלוג'ה של האורגי 22 וכנסיה. הקומה השניה נבנתה בתקופת הרנסנס עבור גילדת הצמר שתרמה רבות לכלכלת העיר. � והעניי � של ההוספיטלרי רומנסקי- � פרנצ'סקו מהמאה ה- 13 סגנו � תוצרת גוביו היו אחד מענפי היצור של העיר. באותה ככר נמצאת כנסית ס � האריגי להגיע ברכבל למרכז ההר. � . מהכיכר נית � ללא בגדי � גותי. לפי האגדה פרנצסקוס הקדוש הגיע לכא אובלדו שגבוהה � את הבסיליקה של ס � בגובהו של הר אינג'ינו רואי . � ואת הקתדרלה שגבוהה 500 מ' מעל פני הי � 800 מטר על פני הי כשיש שלג בהר. � מי � מהמאות ה 13- – ה 14- . בתעלה זורמי � מקיפה בתי � בתחילת המעלה בעיר תעלת מי לבית ויש בצדה דלת � שבה נכנסי ) תופעה בדלתות הבית. יש דלת גדולה יחסית בגובה מפלס הדר � – בגוביו רואי � דלת המתי � את הדלת. בימי הביניי � את המת בדלת הגבוהה והצרה סוגרי � . מכניסי � וצרה יותר. זו דלת המתי ) גבוהה ממפלס הדר . מבנה כזה של שתי � את המת והיכ � להיכנס לחדר המת. לא ברור מתי קוברי � הגביהו את הדלת הצרה כדי לא לאפשר לאנשי בעיר. בימינו, יש וסתמו את הדלת הקטנה והגבוהה ויש � שוני � דלתות אחת גדולה ונמוכה ואחת צרה וגבוהה מפוזר במבני הדלת הראשית � מימי - שתי דלתות ע � ראוה. בתמונה שלמטה רואי � חנויות שנצלו את הדלת הזאת ועיצבו אותה מחדש כחלו (ראה תמונה). � ומשמאל דלת צרה מעל מפלס הכביש זו דלת המתי מולה .(Fontana dei Matti) יש ככר קטנה ובה מזרקה מהמאה ה- 16 פונטנה דאי מאטי ) - במעלה הדר � מזרקת המשוגעי . האמונה � בבית את שתי הדלתות כנ"ל. מזרקה זו נקראת מזרקת המשוגעי � רואי ייצא מדעתו. גירסה � את המזרקה בריצה שלוש פעמי + העממית גורסת שמי שיקי את + להקי ) שרוצה לקבל אישור שהוא משוגע צרי � אחרת מספרת שכל אד ואז הוא מקבל מבעל החנות שממול למזרקה אישור � המזרקה בריצה שלוש פעמי הסבר לתופעה הזאת. � רשמי ותעודה שהוא משוגע. אי בית הממשל החולש על הכיכר (Palazzo dei Consoli) הפלאצו דאי קונסולי � בניי . � של גוביו ובו ראינו את הלוחות האיגוביניי � כמוזיאו � הזה משמש היו � המרכזית. הבניי ואת הרחבה השטוחה של הככר ישרו � נבנה במאה ב- 1432 . גוביו בנויה במדרו � הבני � בצורת שלד של דג. האול � על ידי הנחת חביות ומילוי בעפר. הרצפה מצופה באבני מצד שמאל � . באול � וכלכליי � פוליטיי � לדיוני � שבחדר הכניסה משמש לחדר מפגשי למות. � הוציאו את הנידוני � של הכניסה יש דלת שמש פלאצו דאי קונסולי (Corsa dei Ceri) " הנרות * "מירו אובלדו בלדסיני, אשר הנהיג את העיר � על פי הגרסה הרשמית, נחוג פסטיבל הצ'רי כאקט נאמנות של תושבי העיר לחשמ � של הצ'רי נקבע על פי ערב יו - המירו ) על 11 שכנותיה (ראה לעיל). תארי � 1160 והוביל את העיר לניצחו ־ 1130 � בשני מותו 15 במאי 1160 . לפי גרסה אחרת ,הפסטיבל בגוביו איננו אלא גלגולו של פסטיבל פגאני לכבודה של האלה צ'רס 23 � ; ס � האחרי � . בגרסתו הקתולית, נוספו לפסטיבל שני הקדושי + אלת האסי (Ceres) . כל ילד � של האיכרי � אנטוניו, פטרונ � ; וס � והסוחרי � של האומני � ג'יורג'יו, פטרונ . ) למי מאלה הוא שיי � שנולד בעיר שואלי � הפעמוני � ב- 15 במאי בכל שנה מתחיל טכס הרמת הצ'רי בשעה 12 בדיוק כשמתחילי לצלצל במרומי הפלאצו דאי קונסולי. של כארבעה ) , באור � ומזדקרי � ומעוטרי � ענקיי - אלא שלושה בולי ע � הצ'רי הללו אינ נושאי (ceraioli) על ידי הצ'ריולי � כל אחד נישאי � ובמשקל של כ־ 270 קילוגר � מטרי � בטקס, לבושה בחולצה בצבע המזוהה ע � הפעילי � הצ'רי. כל קבוצה של המשתתפי Corsa dei Ceri " הנרות * ג'יורג'יו ושחורה של "מירו � הקדוש שלה: חולצה צהובה סנט אובלדו, חולצה כחולה של ס להחזיר את הצ'רי אל + א � עליה � היו + בריצה. בסו � את העיר, חלק מהזמ - בולי הע � ע + להקי � אנטוניו, הצ'ריולי אמורי � ס אובלדו שבראש הר אינג'ינו. � הכנסייה ס נרות � באיטלקית ה ceri � , ואכ - המאה ה־ 16 הוחלפו הנרות בבולי הע + נרות שעווה, רק לקראת סו � היו נושאי � בימי הביני שעווה. � הלוחות האיגוביניי . אלו לוחות ברונזה שנתגלו � שבעה לוחות איגוביניי � בפלאצו דאי קונסולי מצויי באטרוסקית � של גוביו. חמישה לוחות כתובי � ב- 1444 על ידי אחד התושבי בכתב לטיני. � לשמאל באותיות הדומות לאותיות יוניות. ושני לוחות כתובי � מימי הלוחות הוא חוקי רגולציה של � הלוחות. תוכ � היה אפשר לפענח את תוכ ) כ על השפה � 250-150 לפה"ס. לוחות אלו מעידי � השני � נכתבו בי � . ה � נזירי האומברית. השפה האטרוסקית אינה שפה הינדו-אירופית בעוד שהשפה שלכותב לא � האומברית היא הינדו-אירופית כמו יונית ולטינית. לפי הכתוב רואי � הלוחות האיגוביניי . � ואז הוא גולש לשוליי + בד � נותר מקו � רומאיי � שרידי רומאי שנבנה במאה הראשונה לספירה ובו 6000 � תיאטרו � יפהפה ובעמק רואי + נו � מהרחבה של הפלאצו דאי קונסולי רואי מקומות ישיבה. � בגוביו הייתה קיימת קהילה יהודית. בשנת 1486 גורשה הקהילה היהודית מ � אחרות באיטליה, ג � בגוביו: כבערי � יהודי מאוחר יותר שבה אליה. ) העיר, א 24 Fian di Nesse למעלה משמאל המבצר וסביבתו; באמצע המבצר והחצר צימר במבצר � מימי מארחת � גב הלפרי � למטה מימי � משמאל : האירוח וקבלת הפני היא אמריקאית חרת אדודת דנטה בפירוג'ה. לפי � הגב' הלפרי .Convento Mincione ב- במבצר � הלפרי � אירוח של גב ג'וא . אמה תבעה את החזרת הרכוש וזכתה בתביעה. את כספי � סיפורה, בתקופת השואה משפחתה היתה בעלת נכסי דלא ניידי בפולי והפכה אותו לבית � מנזר נשי � ג � את המבצר הזה שהיה פע � הפיצויי + קנתה בכס � . ג'וא � היא חלקה לבנה ולבתה ג'וא � הפיצויי . � לאירוח. במבצר זה ערכה לנו קבלת פני � הארחה שבו היא משכירה חדרי (Cascata delle Marmore) Marmore מפלי � אלו נוצרו על ידי הרומאי � מפלי .(water park) � כ'פארק המי � אלו ידועי � מפלי � הגבוה ע Velino כאשר חברו בשנת 271 אחה"ס בתעלה מלאכותית את הנהרות מגובה של 165 מטר בשלוש מדרגות, � נשפכי � ממנו. המפלי ) הנמו Nera הנהר יש פארק � . מסביב למפלי � את הבגדי � המרטיבי � והאויר מלא עד למרחוק זרזיפי מי � אל המפלי � התחתוני � בהר החל מהמפלי � ועולי � הולכי � מתפתלי � יפה שבו שבילי אל נקודות תצפית � שבילי משנה המובילי � יוצאי � הראשיי � השבילי ) . מתו � העליוני זו עיר תעשיית פלדה Terni ליד העיר � נמצאי � . המפלי � שוני � בגבהי � על המפלי ' � 'פתוחי � , המפלי ) תעשיית הפלדה. אי לכ ) לצור � במי � ומשנת 1920 משתמשי כמו משעה 11:00 לפה"צ עד שעה 13:30 אחה"צ. � בשעות מסויימות של היו . � ודועכי � הולכי � ואחר השעה 13:30 ראינו כיצד ה � בכל עוז � בביקורנו ראינו את המפלי 25 Todi במעלה המדרגות לטודי . היא עיר גבול בממלכה האטרוסקית � טודי נמצאת בגובה 400 מטר מעל פני הי שפירושה 'גבול'). באימפריה הרומית tutere נגזר מהמלה האטרוסקית � (הש לטודי היו שני ראשי גבעות שיושרו על מנת ליצור את רחבת הככר. החומה נבנתה � שונה ממה שהיתה בימי הביני � סביב העיר האטרוסקית. טודי לא נראית היו והוקפה בחומה שלישית כדי � כאשר העיר התרחבה והתחלקה לארבעה רבעי � אחרות באומבריה וג � ערי � לחומות הראשונות. העיר נכנסה לחסות מדינת האפיפיור יחד ע - שמחו � לכלול את החלקי בנו קרוניות לעלייה לפסגה. במקביל יש עליה רגלית מסודרת ויפה. � . כיו � בתקופת הרנסנס נעשו בה מעט שינויי נשאר כפי שהייה foro romano - הוא ה ,Piazza del Popolo מרכז העיר

� מונומנטליי � שלושה בניני � הדואומו וכ � בתקופה הרומית. בכיכר זו מרוכזי

Palazzo del Priori; (� בתמונה למטה מימי ) Palazzo del Popolo בתמונה למטה משמאל) ) Palazzo del Capitano ;( � (בתמונה מימי הפחות � של הקומונה. הבני � מסמל את האבות הראשוני Palazzo del priori -1293 � השני � נבנה בי � שמימינו. הבניי � והמאוחר משני הבניני � מרשי מוצב נשר מברונזה (נוצר ב- 1339 ) שהוא סמל העיר � 1385 . בראש הבני ) (תומכי הקיסר) במש � בשנתות מרובעות סמל הגיבלני + מוק � פיאצה דל פופולו בחזית פלאצו דל פריורי טודי. ראש הבניי האפיפיור � מטע � של העיר כולל המושלי � שוני � מושלי � שימש הבניי � ימי הביני העתיק ביותר מסוגו � פלצו דל פופולו שימש לאסיפות ציבוריות. הוא הבניי גותי. חזיתו פונה לכיכר � באיטליה. בנייתו החלה ב- 1213 . הוא נבנה בסגנו ) והוא הסמל של � כתר (שני משולשי � מעי � שיניי � גריבלדי. בראשו רואי (תומכי האפיפיור). � הגוולפי מדרגות המחבר את � נבנה במאה ה- 13 . בחזיתו גר – Palazzo del Capitano 26 פלאצו דל פופולו משמאל פלאצו דל קפיטנו � מימי לתרבות � הוא מוזיאו � . בחלקו היו � לשני הבניני + חדר המדרגות משות � הכניסה אליו ואל הפלצו דל פופולו שנמצא מימינו. ג אטרוסקית רומנית. הדואומו � הדאומו נבנה בסגנו . Maria Santissima Annunziata– הדואומו מוקדש ל רומנסקי במאה ה- 12 כנראה על שרידי מקדש רומי. בנייתו של הדואומו לא . חזיתה של � לאחר מכ � נעשו במבנה ג � ושינויי � נסתיימה עד לאחר 200 שני . המדרגות � אופקיי � הכנסייה פשוטה. החזית מחולקת על ידי שלושה כרכובי פיאצה דל פופולו. בחזית, הדואומו � הכנסיה, קשתות מקשרות עמודי � מהמאה ה- 18 מובילות לדלת מגולפת מהמאה ה- 16 . הרוזטה מהמאה ה- 15 . בפני . הכריסטוס הצלוב מהמאה ה- 13 . בתמונה הוא מתואר מת � קשתות גותיות על עמודי � בצורה מתומנת. בצדדי � רומנסקיי שיש בו � ולא כאל, כגירסת הכפירה. מעל דלת הכניסה העתק של הציור של מיכלאנגלו. בקשו להרוס את הציור משו � כאד סצנות בלתי מוסריות. � 1607 בסגנו – 1508 � השני � לחומות העיר נבנתה בי - הכנסייה ממוקמת מחו . - Santa Maria della Consolazione שברומא. � בדומה לפנתיאו + הרנסנס. לכנסיה צורה רבת צלעות בצורה של צלב יווני. הכנסייה עגולה ללא התחלה וללא סו מסביב לכיפה המרכזית הגבוהה יש ארבע כיפות חיצוניות או גומחות פנימיות. במרכז � רנסנסי אוורירי ומואר ויוצר צורת צלב. ברנסנס האד � סגנו � הפני בהשוואה למבנה הגותי הגבוה והמרוחק � קרוב לאד ) . המבנה נמו � העול עתיקה המוליכה ) (ראה בכתוב על אורביאטו). הכנסיה נבנתה על דר � מהאד הכנסיה ממול לפתח. ) שבתו � האורג � בקו המחבר את פתח הכנסיה ע Santa Maria della Consolazion על � את המבצר שהג � את חומות העיר. מהפנורמה רואי � לכנסיה רואי - 19 . מחו – ברוק מהמאות ה- 18 � דלת הכניסה בסגנו � לראש ההר וש � את השולח � העיר. המבצר נבנה למטה כי תחילת העיר האטרוסקית היתה למטה. אלא לפי האגדה הנשר הרי נבנתה העיר. כאמור לעיל, הנשר הוא סמלה של טודי. San Fotunato כנסיית . השלב � לכיכר המרכזית של טודי.. בניית הכנסייה היתה בשני שלבי ) הכנסיה הפרנציסקנית הבלתי גמורה ממוקמת סמו 27 ענק של מדרגות רחבות. השער � לכנסיה בגר � רומנסקי-גותי. עולי � 1292-1328 והשני ב 1400 . החזית בסגנו � בי � הראשו כנסיות פרנציסקניות. � האורירי אינו בסגנו � גותי. הפני � בסגנו + מגו האסכולה של ג'וטו לפי הסיפור, � בפרסקות בסגנו � הקירות מצויירי האדריכל שבנה את הכנסיה נרצח ובנייתה נפסקה. הכנסיה התפרסמה עקב הקדוש של טודי. ג'קופונה היה איש עשיר שבעקבות Jacopone הקבר של � לדנטה בכתיבת שירי � מות אשתו נעשה איש מסטי ומשורר. הוא קד בשפה עממית ולא בשפה לטינית. הוא דחה את הגישה הפרנציסקנית זכרו התקדש כסמל של � הזמ ) בכפירה. הוא מת ב- 1306 ובמש � והואש פוטונטו � טודי. כנסיית ס Fonti del Clintunnu מעיינות � קרי � האדריאטי (ראה במבוא). מי המעינות הקרסטיי � מרומא אל הי Via Flaminia הרומאית ) על הדר � ממוק � המקו הכירו את סגולות המעינות ובנו � . הרומאי � אותו. אדמת האתר ידועה כעתירת מי � מנקבות הסלע המקיפי � לאג � וזורמי . לפי האגדה, השותה ממי המעיינות � בילוי בחגי � מרחצאות ומקו � במקו על � שהיו מפוזרי � אחדי � נבנו מבני � לשתות אלכוהול. כ ) מתגבר על הצור היה מקדש של � למעי � נעלמו. כקילומטר מצפו � ה � שפת הנהר קלינטונו והיו שהיה אורקל של הנהר ,(Tempietto del Clintunnu) האל קלינטונו � סבורי � כיו � רבי � מהמאות 4-5 והוזנח אחר התקופה הרומאית. חוקרי שנלקחו ממבנה � שהמקדש נבנה במאה ה- 8 לספירה, כי נמצא שנבנה מאבני . החדר מקושט בפרסקו מהמאה � נוצרי. המקדש מכיל קריפטה וחדר פולח ה- 7 שזה הציור הקדוש העתיק ביותר באומבריה. Fonti del Clintunnu Pian Grande di Castelluccio נורצ'יה � בהר מכייו � באומבריה ומרוחק 28 ק"מ מנורצ'יה. כשעולי � בהרי האפניני � 150 תושבי � קסטלוצ'יו הוא כפר ב שמסביבו. הכפר נמצא � על רקע המישורי � לגובה 1500 מטר הכפר נראה מתנשא מרחוק בראש גבעה במראה מקסי � מגיעי 28 בשטח � . אנחנו מטיילי � רכס הרי האפניני � קסטלוצ'יו בראש הגבעה הנמוכה. ברקע מימי היווסד הכפר הוא המאה ה- 13 ואולי ) . תארי � הישוב הגבוה ביותר של האפניני � ונחשב למקו � בגובה 1452 מטר מעל פני הי � יפהפיי � מישורי � בגובה 2478 מטר. את הכפר מקיפי (Monte Vettore) � . מעליו מתנשא רכס הרי האפניני � יותר מוקד של � המיוחדי � . אחד הגידולי � מרהיבי � בצבעי � בעונות מסויימות פרחי � המכוסי בצבע צהוב. בכל החנויות והעגלות של � יוצר מרבדי � שגידול � עדשי � האזור ה הכפר במכירת � מצטיי � . כמו כ � לקנות שקיות ארוזות של עדשי � נית � במקו � רוכלי גידול עדרי � יש ש � הפוריי � כמו בנורצ'יה הסמוכה. עקב המישורי � מעולי � נקניקי . � וכבשי � גדיי � ג � ובחווה מצויי � לכפר הקימו חוות סוסי ) . במישור הסמו � כבשי + בעונות החור � מזמיני � לקמפינג. הרי האפניני � ש � שחוני � ראינו אנשי ) בדר � בגלל הרוחות המצויינות. הכפר עצמו חנות הנקניקי � במצנחי + פעילות של ריחו � פעילות של סקי וכ כמו שכונת עוני בישראל. � ונראי � עלובי � נראה מוזנח ביותר ועני. הבתי Norcia והסתובבנו בעיר בצורה חופשית. � לא היתה לנו הדרכה במקו היפה שלו + בנו � מזרח אומבריה. האיזור מפורס � בפרובינציה של פרוג'ה בדרו � נורצ'יה היא עיר קומונאלית ליד האפניני עד � משובחי � בציד חזירי בר ובתעשיית נקניקי � המקו � מאופיי � . כמו כ + וגלישה בחור � ספורט של טיפוס הרי � ומשמש מקו עוד מצטיינת נורצ'יה בפטריות שחורות משובחות הנמכרות בחנויות. .norcino � האלו באיטליה הש � לנקניקי � שנית מהמאה � רומאיי � שרידי � נמצאו במקו � ב- 290 לספירה, אול � שָב במאה החמישית לפה"ס. נכבש על ידי הרומאי 8 י � המקו בנדיקטו (בנדטו) שנולד ב- 480 � ס � והחשוב מכול � חשובי � שנולדו בה קדושי ) הראשונה לספירה. העיר מפורסמת בכ והיה מחוז של � על ידי הלומברדי � לספירה. באותה מאה נכבש המקו על ספולטו). במאה התשיעית העיר סבלה מהתקפות � ספולטו (ראה להל לעיר להתדרדר. במאה ה- 12 נורצ'יה � ) שגר � (סוג של תורכי � סרציני עלית חשיבותה � נעשתה עיר קומונה בטריטוריה של האפיפיורות, ע ). ב- 1354 נכנסה לחסות מדינת � הפוליטית והכלכלית (גידול חזירי הראשיות של אומבריה, נורצ'יה יושבת על � האפיפיור. בניגוד לערי מהתקופה הרומאית � מישור היא מוקפת חומה בעלת שמונה שערי � ושחודשה במאה ה- 13 . העיר סבלה מרעידות אדמה (הראשונה 1324 חומת העיר נורצ'יה ואחד השערי � העומדי � מיוחדי � מחומרי � והאחרונה ב- 1979 ). עקב רעידות האדמה הראשונות הוציא האפיפיור הוראה לבנות את הבתי ברעידות. את האזור ביבול שופע � המעשירי � על ידי סכרי � ומעינות המווסתי Sordo בשפע של מי נהר � לעיר ניח - העמק שמחו שבעיר. יש בעמק טחנות קמח � בנדיקטיניי � הופעלה בעבר על ידי נזירי � ובצמחיה עשירה. כל מערכת הרגולציה של המי שוקמה לאחרונה והיא פועלת. הצמחיה בעמק הוכרזה כצמחיה מוגנת. � . אחת מה � שהופעלו בזרימת מי בנדטו מ- 1880 . הבסיליקה הראשית מוקדשת ל- נבנתה במאה ה- � בנדיטו היא מרכז העיר ובמרכזה ניצב פסלו של ס � כיכר ס וצמודה למנזר בנדיקטיני. חזית הבסיליקה היא גותית מאופיינת ברוזטה ומסביבה סמלי ארבעת � רומאיי � 13 על שרידי מבני 29 הדואומו � ממול הבזיליקה ומימי Piazza San Benedetto מצוירות פרסקות מהמאות הששית והשביעית. � הכנסיה עוצב מחדש במאה ה- 18 . על קירותיה מבפני � . פני � האונגליוני . שנבנה בשנת 1492 Palazzo communale בכיכר משמאל ארבעה � מבוצר מרובע ע � שהוא ארמו La Castelluna - הכיכר עומד ה � בדרו נבנה ב- 1554 לכבוד יוליוס השלישי. בקומה העליונה שלו � בקצותיו. הארמו � מגדלי . � מוזיאו � היו � ממוק נבנה ב- 1560 . מגדל (Santa Maria Argentea) ניצב הדואומו � מול הארמו � (קמפנלה) נבנה ב- 1869 . המזבח בתוכו נבנה ב- 1469 והעיצוב בפני � הפעמוני נעשה ב- 1755 . הקסטלונה מול הדואומו Spoleto שהיתה קולוניה ,Spoletium של העיר הוא � , האיזכור ההיסטורי הראשו � לפי המשוער, היה בספולטו ישוב אומברי. אול � חניבעל על אג � אחר יש איזכור שספולטו היתה קולוניה רק בשנת 95 לפה"ס. אחרי נצחו � רומאית ב- 241 לפה"ס. במקו תושביה הדפו את ההתקפה. העיר פרחה בחסות האימפריה � טרסימני ( 217 לפה"ס), הותקפה ספולטו על ידי חניבעל אול ( 570 � הלומברדי � (מאה 6). תחת שלטו � והגותי � הרומית, ועקב מיקומה הגבוה היא החזיקה מעמד בהתקפות של הונדלי לספירה) ספולטו נעשתה עיר בירה של דוכסות ספולטו, ששלטה על חלק של מרכז איטליה. במאה ה- 9 דוכסות ספולטו נבלעה ברברוסה וב- 1213 נשלטה על ידי האפיפיור גרגוריוס התשיעי. ) בממלכה הקרולינגית. העיר נהרסה ב- 1155 על ידי פרידרי . ב- 1354 העיר נכללה במדינת האפיפיור והקרדינל אלבורנוז � והגיבלני � הגוולפי � במאה ה - 14 הייתה בה מלחמה נמשכת בי במזרח העיר בגבעה שמעל (rocca) נשלח לשלוט בעיר בפקודת האפיפיור אינוצנטיוס הששי. אז נבנה המבצר (Albornos) � בקרו במקו � על העיר (רק חלק מהמטיילי � תמונות) כדי להג � ראה להל )(Ponte della Tori) לאקודוקט בעל עשר הקשתות ). � הזה, השאר הלכו לטקס קבלת הפני בה � מתקיימי "Festivals of the two World" � בכל שנה בחודש יוני הנקראי � מאז 1958 העיר הפכה להיות עיר פסטיבלי . אנו ראינו את התכונה � החגיגיי � פוקד את העיר לקראת האירועי � וקהל קוסמופוליטי של תיירי � בינלאומיי � קונפרנסי � ג . העיר משנה את אופיה הביניימי ומשנת � כל ההמולה הנלווית לה � שבעיר ע � הזאת בחזרות שנעשו על במות שני תיאטרוני � . הרחובות היו מלאי אד � עצמות דגי � במרצפות מודרניות בסגנו � אבני הרחוב הישני � 1998 הוחלפו ברחובות המרכזיי לחגיגיות. � את הרחובות ומוסיפי � מקשטי � וחלונות ראווה מודרניי � חוגגי � שנראי 30 רומי � תיאטרו � מאוחר יותר שוחזא על ידי הרומאי � נבנה בתקופה הרומית האימפריאלית � התיאטרו נשארו כמו שהיו בתחילה. השורות מעל � התסמורת המסדרונות והמעברי � . מקו � עצמ למדרגות שונו ושוקמו. הבמה נעלמה כתוצאה מבנית האכסדרה של הכנסיה הצמודה . לעונת � הקשורי � מופעי � וכ � על במת התיאטרו - הצגות שונות מוצגות בקי � כיו רומי � תיאטרו � הפסטיבלי Casa Romana הבית הרומי המאה � של הבית הרומי מ � יש שרידי Palazzo Cummunale מתחת לבית העיריה הראשונה אחה"ס. לפי תיעוד זה היה ביתה של אמו של אספניאנוס. זה בית רומי טיפוסי ( ( 9-29 � קבלת האורחי � מקו Atrium ונראה כמו וילה לנופש. במרכז � יש בו בור מי . � שמעליה הגג פתוח לקבלת מי גשמי impluvium שבמרכזו נמצאת ברכת שחיה קטנה . � שוני � דגמי � הרצפה מרוצפת שיש ע .triclinium במרחב הזה נמצא חדר אוכל Casa Romana .� והתקרה מקושתת ונותרו שאריות של פרסקות במקומות אחדי . � מוטבע שעו � שער ובחלקו העליו � עומד מבנה ע � ש .Piazza Mercato הוא ככר השוק � שהיו � הרומאי היה במקו � הפורו Santa Maria Assunta הקתדרלה � המשולבי � נבנתה במאה ה- 12 . מבנה הקתדרלה מורכב מסגנונות בניה שוני החל מהתקופה � שוני � נבנה מחומרי � הרמוניה אדריכלית. הבני ) ביחד תו , דבר � . רוב המבנה הוא מימי הביניי � הרומית פרט הנראה במגדל הפעמוני על ידי שני � הבולט בהחזית הרומנסקית שלו. החזית מחולקת לשלושה חלקי . � ומקושטת בשמונה רוזטות, חמש בחלק המרכזי ושלוש בחלק העליו � כרכובי חמש קשתות על � הרוזטות עשויות מוזאיקה משנת 1207 . האכסדרה בחזית ע הכנסיה מקושט בפרסקות מצוירות על ידי ) היא מתקופת הרנסנס. תו � עמודי האצולה � ) תיאטרו � 1467-69 . הקתדרלה, הככר והמדרגות. משמאל (הפיגומי � בשני (Lippi) הצייר הרנסנסי הפלורנטיני פיליפו ליפי הכנסיה. הקתדרלה שוכנת בקצה של רחבה גדולה ) תמונות מחיי הבתולה. ליפי נקבר בקפלה שבתו � ציורי הפרסקו מתארי במדרגות רחבות ומסוגננות אל ראש הגבעה, ומהווה רקע לחגיגות הפסטיבל המתקיימות בככר. � שממנה עולי Caio Melisso � תיאטרו לה. תחילת בנייתו במאה ה- ) האצולה נמצא ברחבה של הכנסייה וסמו � תיאטרו ופיסול. במאה ה- � 17 . במחצית המאה ה- 18 שוכלל על ידי תוספות של ציורי על Caio Melisso Theare 19 נבנה מחדש אחרי יסוד הממלכה( 1860 ) ונקרא הזה � איש מהתקופה הרומית שנולד בספולטו בתקופת אוגוסטוס. התיאטרו � ש זה הייתה בשנת 1864 � האצולה. ההצגה הראשונה בתיאטרו � נחשב לתיאטרו Caio Melisso . מוחזק על ידי העיריה. בשעת ביקורנו היתה תכונה על הבמה לקראת � התיאטרו 31 באותו ערב. � הופעה שהיתה אמורה להתקיי Theatro Novo אנדרו. � מנזר ע"ש ס � החדש נבנה ב- 1864 על מבנה שהיה לפני כ � התיאטרו של האצולה. חזית � עממי גדול יותר מהתיאטרו � של ספולטו רצו בתיאטרו � התושבי בשורות � שמכיל 550 מקומות ישיבה, המסודרי � המבנה היא קלסית ובתוכו אול .(Marella) מעשה ידיו של הצייר גוספה מרלה � והסטוקו ה � בצורת פרסה. הציורי בכל השנה כולל הצגות בתקופת הפסטיבל השנתי. � אירועי � מתרחשי � בתיאטרו Theatro Novo Rocca מבצר כאמור לעיל במבוא לספולטו, רק חלק ממטיילי הקבוצה טרחו להגיע לאזור שבו יש החולש על ספולטו ממזרח. Monteluco בצד הר � תצפית על המבצר. המבצר ממוק המבצר נבנה במאה ה- 14 על ידי הקרדינל אלבורנז בפקודת האפיפיור כדי לבצר את המאות המבצר הורחב ) האפיפיור. במש � שליטתו על ספולטו והוא נחשב כסמל לשלטו המאה ה- 15 ) גרו בו לוקרצ'יה בורגיה ואחיה צזרה. + ושוכלל ובתקופת הרנסנס (סו מכובד ותוכו צויד בציוד לוקסוסי נינוח. בתקופות מסוימות � במאה ה- 16 זה היה ארמו המבצר שימש בית סוהר. הרוקה Ponte della Tori בתחתית הגבעה שעליו עומד המבצר מתוח אקודוקט על עשר קשתות מאסיביות מעל � 230 מטר. הגשר נשע ) גשר באור � המהווה ג לעֵמק בגובה 80 מטר. הגשר נבנה במאה ה- 14 לפני המבצר והוא מחבר את � בדבר השרידי � חלוקי � גבעת המבצר ממזרח לה. החוקרי � הגבעה ממערב ע המבצר � שעליו נבנה הגשר. נראה שאותו אדריכל עיצב את שני המבני � הרומיי בזכוכית. בעבר נהגו להוציא � מרובע שאטו � חלו � והגשר. באמצע הגשר רואי זה אטמו אותו � זה. מאחר והיו התאבדויות מחלו � בזריקה מחלו � להורג נאשמי העליונה הרוקה � בזכוכית. אקודוקט. בפינה הימני הביקור - אירוח אגודת דנטה בספולטו ' סו קבל � באירוח ובכיבוד.של חברי אגודת דנטה בספולטו. באירוע הוחלפו ברכות ומתנות וכל אחד מהמטיילי � הביקור הסתיי + סו מהודר של אומבריה. � מאגודת דנטה בספולטו אלבו 32 da Cesarino במסעדת � סעודת הסיו 33 תמונת מחזור לתמונה הזאת + דוד. אשמח לקבל תמונה מלאה יותר כתחלי � ביניה � כמה חברי � בתמונה הזאת חסרי אוטנטיות וצולמו בטיול על ידי ועל ידי אלישבע. � הערה: פרט לתמונות בודדות, כל התמונות ה

Advertisement