סירוס בעלי חיים - התורה מונה רשימת מומים שפוסלים בקר וצאן לקורבן ובהם עיוורון, מחלות עור קשות ושברי עצמות. אולם בעוד שתחילת הרשימה מתייחסת למומים מולדים או לפציעות שאירעו לבעלי החיים, הרי שבסוף הרשימה אנו מוצאים מומים שנגרמו כנראה באופן יזום בידי האדם: "מעוך וכתות ונתוק וכרות" (ויקרא כב, כא-כד). ישנם פירושים אחדים למשמעות כל אחד מהמונחים הללו, אך מוסכם שמדובר בצורות שונות של פגיעה באיברי הרבייה שלהם לצורך סירוסם, בלי שהדבר יפגע בתפקודם הרגיל.

יש כאן עדות קדומה לפעולה של סירוס בעלי חיים שנעשו במשק האדם לתועלתו, לצרכים שונים:פיטום,הגברת כוח העבודה וקבלת מזג כנוע יותר.האיסור כולל קבלת בעלי חיים בעל מום לקורבן גם מידי גוי (ויקרא כב, כה). סירוס הצאן נעשה בעיקר לזכרים בעודם צעירים, שהרי רובם נשלח לשחיטה ורק מיעוטם שימש להרבעה, כפי שעולה ממנחת יעקב לעשו (בראשית לב, טו).

ישנן עדויות היסטוריות וארכאולוגיות לסירוס בקר בעולם הקדום, כמו במצרים העתיקה. על פי ההלכה איסור הסירוס חל על כל בעלי החיים, הן הטהורים הן הטמאים. כך למשל: "שאלו את בן זומא: מהו לסרוסי כלבא? אמר להם: 'ובארצכם לא תעשו' – כל שבארצכם לא תעשו" (בבלי, חגיגה יד ע"ב).מכל מקום, אף שקיים איסור לבצע סירוס בין בארץ ישראל ובין בחו"ל,ואין להשתמש בבהמה מסורסת לקורבן, הרי שבפועל מותר להשתמש בה לאכילה, כדין תוצר כלאיים (בבלי, חולין קטו ע"א). לכן נהגו לאכול בשר של בעלי חיים מסורסים שנעשו על ידי הגויים,אבל אסור לבקש מהם לעשות זאת.

פרשנים אחדים סבורים ש"ברברים אבוסים" שעלו על שולחנו של שלמה המלך בכל יום (מל"א ה, ג) הם עופות מסורסים. ישנן עדויות רבות להיתר שפשט להשתמש בבשר בהמות ובעיקר תרנגולים מסורסים, בתפוצות רבות בקהילות ישראל, למשל באיטליה, בפולין, באנגליה, בטורקיה, בעיראק ובארץ ישראל.

כיום סירוס תרנגולים בעולם מוגבל למקומות שמגדלים בהם גזעים מסורתיים (בעלי גדילה איטית), בעיקר בארצות מתפתחות ובהיקף מסוים גם בצרפת ובצפון איטליה. בישראל הנוהג פסק החל מאמצע המאה העשרים כאשר החל להתפשט הגידול של גזעי פיטום, כלומר, תרנגולות שטופחו לגידול מהיר ולתפוקת בשר גבוהה, וכך הצורך בסירוס הפך מיותר. בשל האיסור ההלכתי אין מסרסים כיום בקר בישראל, אם כי מדי פעם מגיעים לארץ עגלים מסורסים מיבוא.גם חלק ניכר מהבקר המיובא מיבשת אמריקה עבר סירוס. בשנים האחרונות סוגיית סירוס בעלי החיים עלתה לדיון מחודש בעיקר בקשר לחיות מחמד כחתולים וכלבים, על מנת לצמצמם את ריבוים (להרחבה, ראו מאמרי ב"המעין" 225 (תשע"ח), עמ' 60–66).

פרופ' זהר עמר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.