הערך נכתב בעקבות שיעורו של הרב יעקב זיסברג במשכן בנימין ליד ישיבת קדומים - תוכנו לא עבר בדיקה של הרב והאחריות על הכתוב היא של מחבר הערך .
ראו גם: להיות שייך - ספרו של חיים ציפורי

תחריט נחושת:גוסט דורא - " וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ כָל-יִשְׂרָאֵל, אֶבֶן, וַיִּשְׂרְפוּ אֹתָם בָּאֵשׁ, וַיִּסְקְלוּ אֹתָם בָּאֲבָנִים" ספר יהושע ז',כ"ה)

עכן בן כרמי היה מבין בני ישראל, אשר עברו את הירדן בימי יהושע בן-נון. לאחר, כיבוש יריחו ומפלת צבא ישראל בעת כיבוש העי נמצא כי נטל שלל מהעיר יריחו. וזאת, בניגוד להכרזתו של יהושע בן-נון. הוא נרגם באבנים על-ידי העם. המפרשים מרחיבים על מעשיהו.

בתלמוד ירושלמי נאמר:"אמר ר' יהושע דרומיא שלשה דברים גזרו בית דין של מטה והסכים בית דין של מעלה עמהן. ואילו הן חרמה של יריחו ומגילת אסתר ושאילת שלום בשם. חרמה של יריחו (יהושע, ז) חטא ישראל. ולא יהושע גזר. אלא מלמד שהסכימו בית דין של מעלה עמהן (ברכות, ט"ז,ה').

הרקע[עריכה | עריכת קוד מקור]

עכן היה משבט יהודה ונראה שהיה לכך משמעות. וכך מעלה הכתוב:" וַיִּמְעֲלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מַעַל בַּחֵרֶם וַיִּקַּח עָכָן בֶּן כַּרְמִי בֶן זַבְדִּי בֶן זֶרַח לְמַטֵּה יְהוּדָה מִן הַחֵרֶם וַיִּחַר אַף ה' בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל: (יהושע ז', א')

על מעמדו בשבט יהודה נאמר במדרש רבה לפרשת מסעי:"ואחמדם ואקחם ואל תאמר שאני עני והייתי צריך שאין בשבט עשיר ממני מיד (יהושע ז).

משמעות החזרה על "וגם"[עריכה | עריכת קוד מקור]

במצודת דוד הובא הפירוש הבא:

  1. "וגם שמו בכליהם" - רצה לומר לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב (משלי ו ל) אבל המה גם שמו בכליהם להיות שמור לאוצר לא להוציא לשבור רעבון נפש ואם כן מעשה הנבלה ההיא כפולה ומוכפלת
  2. "וגם כחשו" - הן לא יבוזו לגנב אם ישוב וניחם ומודה בה ומחזירה אבל המה גם כחשו
  3. "וגם גנבו" - אלו לקחו לעין כל היו על כל פנים משוים כבוד המקום לכבוד בשר ודם אבל המה גנבו להשמר מבני אדם ומה' לא יראו
  4. "וגם לקחו" - רצה לומר אף העובר אחת משאר מצות ה' ענש יענש והמה גם לקחו מחרמי גבוה חלק ה'
  5. "וגם עברו את בריתי" - בא להגדיל מעשה הנבלה ההיא לומר הלא אף אם יחטא איש לאיש לא ינקה והמה אף כי לא חששו ועברו בריתי שעברו על החרם שהיא כשבועה
  6. "חטא ישראל" - אף שהאיש אחד חטא מכל מקום על שלא שמרו זה את זה מעלה עליהם הכתוב כאלו כולם חטאו

חזרה שש פעמים. הרב זיסברג הסב את תשומת הלב שמספר הנופלים בקרב על העי היה "שש כפול שש - שלושים ושש"

על ההוצאה להורג[עריכה | עריכת קוד מקור]

בתלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין נאמר במשנה:"שכן מצינו בעכן, שאמרו לו יהושע :בני שים נא כבוד לה' אלהי ישראל, ותן לו תודה, והגד נא לי מה עשית אל תכחד ממני. ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי. ומניין שנתכפר לו וידויו שנא' ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך ה' היום הזה היום הזה אתה עכור ואין אתה עכור לעתיד לבוא. ואם אינו יודע להתודות אומרין לו אמור תהא מיתתי כפרה על כל עונותי ר' יהודה אומר אם יודע הוא שהוא מזומם יאמר תהא מיתתי כפרה על כל עונותי חוץ מן העון הזה אמרו לו א"כ יהו כל אדם אומר כן כדי לנקות את עצמו:

והגמרא מרחיבה: את מוצא שכשמעל עכן בחרם התחיל יהושע מפייס לפני הקב"ה ואומר רבון של עולם הודיעני מי זה האיש אמר לו הקב"ה איני מפרסם כל ברייה ולא עוד אלא נמצאתי אומר לשון הרע אלא לך והעמיד את ישראל לשבטיו והפל עליהן גורלות מיד אני מוציאו.

הדא הוא דכתיב וישכם יהושע בבוקר ויקרב את ישראל לשבטיו וילכד עכן בן כרמי בן זרח למטה יהודה. א"ל עכן מה בגורל אתה חופשיני לית בכל ההן דרא כשר אלא את ופינחס. אסקין ניבזין ביניכון פנטוס דמיתפיס חד מינכון. ולא עוד אלא למשה רבך לית מידמוך אלא תלתין או מ' יומין לא כל אלפן משה רבן על פי שנים עדים שריתה טעי.

באותה שעה צפה יהושע ברוח הקודש שהוא מחלק לישראל את הארץ בגורל הדא הוא דכתיב וישלך להם יהושע גורל. אמור מעתה אנו מוציאין שם רע על הגורלות. ולא עוד אלא שאם נתקיימו עכשיו יהו כל ישראל אומרים בדיני נפשות נתקיימו כל שכן בדיני ממונות ואם בטלו עכשיו יהו כל ישראל אומרים בדיני נפשות בטלו כל שכן בדיני ממונות.

באותה שעה התחיל יהושע מפייס לעכן. ומשבע ליה באלהי ישראל ואומר לו בני שים נא כבוד לה' אלהי ישראל ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה מהו אמנה קושטא אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל. א"ל מה אנא בעי מינך חדא ואת אמרת לי תרתי.

א"ל אני הוא שמעלתי בחרם מדין ובחרם יריחו. אמר רבי תנחומא בארבעה חרמים מעל בחרם כנעני מלך ערד בחרם סיחון ועוג בחרם מדין בחרם יריחו. ומניין שכיפר לו וידויו שנאמר ובני זרח זימרי ואיתן וגו'. ר' יהושע בן לוי אמר זמרי זה עכן שעשה מעשה זמרי. ר' שמואל בר נחמן אמר הימן זה עכן אמנה אנכי חטאתי. כולם חמשה וכי איני יודע שהן חמשה אלא מלמד שאף עכן יש לו חלק לעתיד לבוא.

חטאות עכן[עריכה | עריכת קוד מקור]

חז"ל הציגו חטאים אחדים של עכן, על בסיס ההודאה שלו. וכך הובא במצודת דוד:"מצודת דוד: "וכזאת עשיתי" - אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין מב ב) שאמר עשיתי עוד וכדומה לזה במלחמת הכנעני ובמלחמת מדין כי גם במלחמת הכנעני נאמר (במדבר כא ב) והחרמתי את עריהם ובמדין גם כן נתנו הזהב קדש לה'

בתלמוד בבלי הובא הפירוט הבא:"חטא ישראל, אמר רבי אבא בר זבדא אף על פי שחטא ישראל הוא... וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם, גם לקחו מן החרם גם גנבו גם כחשו גם שמו בכליהם, אמר ר' אילעא משם ר' יהודה בר מספרתא מלמד שעבר עכן על חמשה חומשי תורה, שנאמר חמשה גם. ואמר רבי אילעא משום רבי יהודה בר מספרתא עכן מושך בערלתו היה, כתיב הכא וגם עברו את בריתי, וכתיב התם את בריתי הפר... וכי עשה נבלה בישראל, א"ר אבא בר זבדא מלמד שבעל עכן נערה המאורסה, כתיב הכא וכי עשה נבלה, וכתיב התם כי עשתה נבלה בישראל...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.