Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

"הכתם הלבן" מערבית לעלי זהב היא שכונת לשם


עתירה לבג"ץ על הדרך[]

חיים לוינסון מדווח בעיתון הארץ מיום 2 במאי 2012 עתירה לבג"ץ: לעצור בנייה בהתנחלות בגלל דרך הגישה - הדרך לאתר הבנייה הועברה בלי אישור בקרקע פלסטינית פרטית. המדינה: הפגיעה ברוכשי הדירות גדולה מהפגיעה בבעלי הקרקע. בין השאר נאמר בכתבה:

  • מדובר בעבודות בהיקף נרחב, בתחום שטח השיפוט של ההתנחלות עלי זהב בשומרון. בחודשים האחרונים, החלו קבלנים לממש תוכנית בנייה ישנה בסך 700 יחידות דיור שיש במקום, שאמורה לשלש את אוכלוסיית הישוב. בשלב הראשון, נבנים כ-150 בתים צמודי קרקע, שכולם כבר נמכרו.
  • כותבת המדינה כי "עשרות יחידות דיור כבר נמכרו לרוכשים תמי לב, אשר רכשו את בית מגוריהם במקום בו הבניה נעשית מכוח תוכנית מאושרת ולאחר הוצאת היתרי בנייה. ברור אפוא, כי היענות לבקשת העותרת לצו ביניים אשר יאסור על המשך השימוש בדרך העפר, תוביל לפגישה קשה ביותר ביזם ובצדדים שלישיים, רוכשי הדירות תמי הלב". בינתיים, מבקשת המדינה לאפשר את המשך המעבר, מכיוון שהוא רק זמני, וכן היזם יחויב דמי שימוש לבעלי הקרקע.
Advertisement