Family Wiki
Advertisement
ימי_עיון_בתנ"ך_תשע"ח_-_חזקיהו_והמודל_המשיחי_-_מהתנ"ך_ועד_תשע"ח_-_ד"ר_ברכי_אליצור-0

ימי עיון בתנ"ך תשע"ח - חזקיהו והמודל המשיחי - מהתנ"ך ועד תשע"ח - ד"ר ברכי אליצור-0

שיעור נוסף של דר' ברכי אליצור

על דמותה הנאצלת של מרים בספרות חז"ל מאת: ד"ר אליצור ברכי

בשיעור נעסוק בהיבט ייחודי המאפיין את מדרשי חז"ל העוסקים במרים. אנו מכירים לא מעט מדרשי חז"ל מהם עולה יחס שונה לדמות מקראית מההערכה הנלמדת מהפסוקים, בבחינת 'הזכאים במקרא וחייבים בספרות חז"ל' ולהפך. במקרה של מרים מדובר בתופעה חריגה הרבה יותר, שכן הדרשנים בונים סביב דמותה, ממד רחב, הקשור לתפקידה כמקדשת את מוסד הנישואין ומעודדת ילודה, אשר אחיזתו לפשט הכתובים רופפת למדי. בשיעור נעקוב אחר תהליך פיתוח דמותה של מרים במדרשי חז"ל, ונציע השערה המתמקדת בהיבטים היסטוריים של תקופת היווצרותן מבחינת מעמד הנשים, דמוגרפיה והפולמוס עם הנצרות.

המדרש על תלונת מרים על משה רבינו[]

איך המדרש גורם לכך שחז"ל יעלו את ההשערה כי משה גירש את ציפורה

Cquote2.svg ותדבר מרים ואהרן במשה על־אדות האשה הכשית אשר לקח כי־אשה כשית לקח

ויאמרו הרק אך־במשה דבר יהוה הלא גם־בנו דבר וישמע יהוה והאיש משה ענו [עניו] מאד מכל האדם אשר על־פני האדמה (ס) ויאמר יהוה פתאם אל־משה ואל־אהרן ואל־מרים צאו שלשתכם אל־אהל מועד ויצאו שלשתם וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם ויאמר שמעו־נא דברי אם־יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר־בו לא־כן עבדי משה בכל־ביתי נאמן הוא פה אל־פה אדבר־בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה ויחר אף יהוה בם וילך והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל־מרים והנה מצרעת ויאמר אהרן אל־משה בי אדני אל־נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו אל־נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו ויצעק משה אל־יהוה לאמר אל נא רפא נא לה (פ) ויאמר יהוה אל־משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד־האסף מרים ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן (פ)

Cquote1.svg

זהותה של הכושית ותוכן תלונת מרים בפרשנות[]

האם דרגה נבואית גבוהה יש היתר לקחת אישה כושית. למעשה המסקנה שדרגה נבואית אינה עילה לגירושים . נראה 3 גישות בפרשנות:

 1. משה נשא אשה נוספת שאינה מישראל - כושית ממש. הוא נשא מלכה מארץ כוש. אינו רוצה להתחתן מעמו. לא מצא אישה מבנות ישראל. החסרון של הפירוש שאין קשר לתלונה. מה הקשר בין דרגה נבואית לבין היכולת הנבואית.
 2. משה פרש מציפורה ממה בגלל מוצאה הכושית - לא שכב עימה בגלל שאינה יפה. לא קרב אליה היות ולא התגיירה. יתרון הגישה: קשר בין החטא לעונש - יש כאן "משחק של צבע", הוא נמנע בל הצבע, מרים הופכת להיות לבנה. החסרון לא כתוב שמשה פרש מאשתו.
 3. משה פרש מציפורה מחמת תפקידו הנבואי. הם סברו שחיי האישות לא דרשו לפרוש מהאישה - אחרי שהתנבאו הנביאים. הפריש לא נבע ממראה הכושי.לא הגישה הזאת אין כל הצדקה שהיא כושית.

המכנה המשותף של 3 ממדרשי חז"ל[]

נראה את שלושת המדרשים

חזל מרים.jpg

שלושה מדרשים ולכולם מכונה משותף: "הכושית" היא ציפורה, התלונה היא על פרישת משה מאשתו, השלשית, למרים ניתנמת "המילה האחרונה". היא הביא דוגמא מ"האבות הראשונים". משתמע מכך דגרת נבואה אינה עילה לגירושים.

הפרשן ר'ייוסף אבן כספי[]

רבי יוסף אבן כספי 1.jpg

לא מקבל את "המכנה המשותף". למה לא כתוב במפורש "כי אישה כושית שלקח עזב או הרחיק". ואז הביא הסבר משלו. למה נמשכו לפירוש החז"ל, אם היה פורש מהאישה הוא לא היה המשובח. לדעתו, משה רבינו היה יכול לחיות עם אשתו גם בגילו כמו אברהם אבינו ויעקב אבינו. אינו מקבל את הדעה כי מטענו הרוחני של משה רבינו לא איפשרה לא להיות עם אשתו וזה הפירוש של דעת מרים.

זהותו של המיילדות[]

נסקור אגדות של מרים הנביא היא הופכת להיות נשיאת "אגודת אפרת".

המיילדות מרים הנביא.jpg

יוסף בן מתיתיהו סבור שהמיילדות היו מצריות. אחרת "החתול שומר על השמנת". בספרי מובאת השעה כי "פועה" היא מרים. (31:00)

המדרשים על הולדת משה[]

(ראו לעיל את המדרשים)

 • בקדמוניות היהודים מיחסים את היוזמה לאיצטנגנינים, המזהירים מפני הבן שיוולד
 • בקדמוניות המקרא (מקור לא ידוע) מרים מספרת חלום להורים
 • חז"ל - היכן מצינו שמרים היא נביאה, כאן אביה אינו מקבל זאת. מרים יותר דומיננטית מן המדרשים הקודמים. בזכות הנבואה ההורים התחתנו. חז"ל לא הכירו את המקורות הקודמים.

נישואי עמרם ליוכבד[]

(ראו לעיל את המדרשים)
יש בעיה כרונולוגית, שכן נישאו כאשר היה להם ילדים !

 • יוסף בן מתיתיהו - דאג, חשש כי בנו יומת, הוא מתכנן, אין איזכור לגירושים האפשריים, את מרים הוא לא מזכיר כלל !
 • חז"ל - מדרש לו מוכר - שימו לב על ההבדל בינו לבין המדרש בתלמוד הבבלי (ראו להלן). המדרש על מרים מצוטט ואילו על עמרם אינו מצוטט !
חלק 1 מהמדרשים.jpg
חלק 2 מהמדרשים.jpg

למי נישאה מרים[]

לפי תנחומא (ראו לעיל). נעשה נסיון להשיא אותה שכן איך אפשר שאחרי כל המאמצים שהיא עושה לגדל ילדים, איך יתכן שאין לה ילדים ! "אפרת זו מרים" ! מכאן שם האגודה.

מסורות חז"ל מטיבות עם מרים הנביאה - יותר מאשר נכתב במקרא - מגמה אחידה סנגוריה על מרים. ההיבט החשוב הוא קידוש נישואין ועידוד הילודה. לפי מדרש "סדר עולם" מרים הוכיה את אביה כאשר היתה בת 7 !יש לי שלושה הסברים:

 • חז"ל אינם מתלהבים שנשים יהיו מנהיגות - וקבעו שאין ממנים אישה לפרנסת על הציבור. יותר בהתיחסות נשות המקרא, נקרא מדרש על דינה בת לאה מדרש תנחומא לפרשת בשלח "רבנן אמרי אף בחול אסור לצאת בהן לר"ה מפני שהעם מסתכלין בה ופגם הוא לאשה, שלא נתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן לתוך ביתה שאין נותנין פרצה לפני הכשר ביותר לפני הגנב, אמר רבי שמואל בר נחמני ראה מה כתיב באיוב (ל"א) ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה, ראה צדקתו של איוב ומה בתולה שאדם רשאי להסתכל בה שמא ישאנה לעצמו או ישאנה לבנו או לאחיו לא נסתכל בה, באשת איש על אחת כמה וכמה, לכך צריכה אשה להיות יושבת בתוך הבית ולא תצא לרחוב שלא תכשל עצמה ולא תביא מכשול לבני אדם ונמצאו מסתכלין באשת איש א"ר יהודה בר שלום תדע לך שכך כתיב (בראשית א') ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, וכבשה כתיב האיש כובש האשה, ואין האשה כובשת האיש, האיש כובש את הארץ, ואין האשה כובשת את הארץ, שלא תצא ותגרום תקלה לעצמה, שהרי דינה בת יעקב בשביל שהיתה רגילה פדרנית גרמה תקלה לעצמה, מנין ממה שקראו בענין ותצא דינה:"
 • החשיבות שלהן בחיק המשפחה - נראה את המדרש ממסכת מגילה על שבע נביאות. והנה: מגילה י״ד א:י״ג "שבע נביאות מאן נינהו שרה מרים דבורה חנה אביגיל חולדה ואסתר שרה דכתיב אבי מלכה ואבי יסכה ואמר רבי יצחק יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסכה שסכתה ברוח הקדש שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה דבר אחר יסכה שהכל סוכין ביופיה" כלומר אין לה פן של מנהיגות. גם אביגיל יש לה "נימה מינית - שגילתה שוקה" - מה חשובה הנהגה לנשים. ררק חולדה ודבורה נחשבו לנביאות. יש עוד מדרשים שמגנות את הנשים. היא נבראה ממקור צנוע ובכל זאת יצא ... והכל מוכח מאימהות האומה.
  מכן אנו מגיעים למרים הנביא, חלה תמורה במעמד האישה, הנישואין אינן רק למטרת פריה ורביה, הנהגה ציבורית לא אך יש לה הנהגה בבית. מרים הופכת להיות מודל של נביאה. בתוך מעשיה היא מופת למנהיגה משפחתית, הוא מוכיחה את אביה ואת אימא, העניין המשפחתי. אם נקשיב טוב לדברים שמרים אומרת למשה, נחוש את העלייה במעמד האישה. מרים מראה איך להיות בהנהגה משפחתי
 • מצב הדמוגרפיה - הדרשות חוברו אחרי חורבן הבית ומרד בר כוכבא. ברומא חוברו חוקים לעידוד הילודה. כלומר הייתה ילודה פחותה. היה חשש שפחתה הילודה לאחר חורבן הבית. דמות מרים נבחרה לעידוד הילודה. מרים היא דוגמא לכך. אפילו בתקופת שעבוד מתרים. זאת לא סיבה להפסקת הילודה. עילה נבואית אינה סיבה להפסקת הילודה.

השפעת הנצרות[]

הנצרות מעודדת פרישות. מי שרוצה מלכות שמים, צריך לפרש מילודה. מרים משמשת כשופר. היא נבחרה, אולי מסיבה כי הספרות הנוצרית מעלה את "מרים מגדלה" - שתיהן מכונות "עלמה". הנוצרות מיחסות את הקשר בן שתי ה"מרימיות" . הם יחסו את מרים שלהן למשה ! מרים אם ישו מבטאת כפרה על החטא הקדמון, שלא נזקקה ליחסי אישות. חז"ל מכירות את ההקבלות. מרים הנביא מעודדת נישואין וילודה שומאת "דרגא נבואית אינה עילה לפרישה" - הכוונה בדיוק נגד הנצרות !!!

Advertisement