Arvut jeudit.png

ערבות יהודית במבחן - הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה (1939-1945) קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות, מאת: ד"ר חוה אשכולי וגמן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספר זה המחזיק 322 תעודות מן השנים 1945-1939 שמתפרסמות זו הפעם הראשונה בצירוף הערות ומבואות חושף תמונה מורכבת ומרתקת באשר לאופן התמודדותה של הציונות הדתית עם שני ציוויים: גאולת הארץ מזה והצלת יהודים, שחיו במדינות שתחת שלטון הנאצים, מזה. מצד אחד פעלה הציונות הדתית במסגרת הציונית בלהט רב לקידום המאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל וליישוב הארץ. מצד אחר, מתוך דבקות בערך "ערבות יהודית הדדית", היא הקדימה להבין את חשיבות מפעל העזרה החומרית ליהודי הגטאות. מן התעודות עולה ייחודה של התגובה הציונית-הדתית הבא לידי ביטוי בדרכים אחדות: בתהייה תאולוגית שניסתה להסביר את השואה, בין השאר, כ"חבלי משיח"; בשאיפתה להעלות את הרמה התורנית והדתית ביישוב, כדי למלא את מקום מרכזי התורה שחרבו באירופה וכדי להחיש את הגאולה; בקריאתה לאבל, לתפילה ולזעקה מתמידים; ובמאמציה החינוכיים להרחיב את ההזדהות עם הקהילות היהודיות שנספו ולתעל את שאיפת הנקם בנאצים לחיים של בניין.

הרקע לפירסום הספר - קובץ מקורות כזה (אולי - הערת העורך) שומט בסיס עובדתי מוצק לדיונים המתנהלים בציבוריות הציונית–הדתית על פעילות המגזר הציוני–הדתי לנוכח השואה. דיון זה התנהל בחלקו גם בהשפעת עמדותיהם של חוגים מצומצמים של פעילי התנועה מקרב שארית הפליטה, שהגיעו לארץ לאחר מלחמת העולם השנייה, והתקשו לקלוט את כוחם הזעום — מבחינה פוליטית וכלכלית כאחד — של היישוב בכללו ושל התנועה הציונית–הדתית בפרט, בייחוד במחצית הראשונה של המלחמה. דומה שרק האותנטיות של מקורות ראשוניים יכולה להציג את הפער בין ציפיותיהם של הנצורים לבין ההיענות המצומצמת של היישוב ושל תנועתם באופן המאוזן ורב–הצדדי ביותר.

את אוסף התעודות מקדימים מספר מבואות: המבוא של פרופ' דן מכמן מעלה תפיסות חדשניות בהקשר ההיסטורי הכללי של השואה: המושג "שואה" ותחולתו; המדיניות האנטי–יהודית של הנאצים; התגבשות "הפתרון הסופי של שאלת היהודים" ודרכי יישומו. המבוא שלי ]ח"א[ מתמקד בתנועה הציונית הדתית: הוא מאיר את הרקע ההיסטורי של התנועה, של היישוב ושל העולם בעת המלחמה; בוחן את תגובותיה המגוונות של הציונות הדתית לנוכח השואה — על פי נושאים — ומפנה את הקורא לתעודות הרלוונטיות לכל סוגיה וסוגיה בנוסף ל"מפתח השמות" בסוף הקובץ. המבוא של פרופ' דב שוורץ מעמיק בשורשי התודעה שבבסיס התגובה הציונית הדתית. הוא מגדיר את הרכיבים של הדתיות החדשה ומתחקה אחר השפעתם לנוכח המלחמה והשואה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.