FANDOM


Pinkasroma

פנקס קהילת רומא - שע"ה-תנ"ה (3 במאי 1615- 10 במאי 1695) - ההדיר והוסיף מבוא: יעקב לאטס, ירושלים: הוצאת יד-יצחק בן-צבי תשע"ב

הקהילה היהודית ברומא אמנם קיימת ברציפות מתקופת בית שני, אולם במהלך המאה הט"ז, במקביל לכניסתם של היהודים לתוך חומות הגיטו (משנת 1555), היא עברה מהפכה ארגונית ופוליטית אשר במסגרתה הקימה מוסדות הנהגה אוטונומיים. הם נשארו בתפקידם במשך שלוש מאות השנים הבאות. פנקס הקהילה הוא ספר הרישומים של כל החלטות ההנהגה ובעצם של כל פעילות הקהילה שכללה מגוון רחב של תחומים: מיסוי וכלכלה, תקנות הקהילה, הפוליטיקה הפנימית וארגון המוסדות, רווחה, עזרה הדדית וסיוע לזולת, תחזוקת רחובות הגיטו ואספקת המים לשתיה, דימויים של היהודים בעיני הנוצרים והיחסים בין שתי הקבוצות, ועוד.

פנקס הקהילה שראה אור לראשונה בהוצאת יד בן-צבי בירושלים, הינו אם כן, אשנב רחב אשר דרכו ניתן להתבונן באורחות החיים של החברה היהודית בעיר האפיפיורים בפרט, ובחברה אנושית בסביבה האירופית של תחילת העת החדשה בכלל.

דוגמא: סכסוך בקהילהעריכה

מבוא לשם הבנת הרקע:

Bate cneset italia

הרקע : בתי הכנסת ברומא

אטיליו מילאנו בספרו גיטו רומא הבהיר:
כנסת יראי ה' המכונה Scola Nova לפי המסורת גם היא עתיקה, אך כנראה התארגנה מחדש כאשר קלטה פליטים יהודיים מערי איטליה האחרות.
כנסת הקסטיליאני - מעיד בבהירות על מוצא מייסדיה (עמ' 135)

Casteliani irei hasem

דוגמא לנושא שהובא בספר