PBHBI.jpg

העורכים: טרודה דותן, שמואל ספראי, בנימין זאב קדר

בספר כונסו תיאורי המציאות המסחרית בפרקי זמן שונים ונדונו ההתפתחויות במסחר הארצישראלי בתקופות שלטון אחדות. סחר המעבר, ההשתלבות במסחר הבינלאומי, קשרי מסחר עם מרכזי המעצמות, סחר הפנים ועוד. חלקו הראשון של הספר עוסק בהיבטים שונים של המסחר למן האלף השלישי לפנ"הס ועד לשלהי הבית הראשון, מתבסס בעיקרו על המחקר הארכיאולוגי ועל המקורות הכתובים. בחלקו השני, מראשית בית שני ועד לסוף התקופה הביזאנטית, הודגשו קשרי המסחר הימיים והיבשתיים, המדיניות הכלכלית של מעצמות האזור, דרכי המסחר ומערכת המסים, כפי שהשפיעו על המרקם הפוליטי והחברתי. החלק השלישי דן בתקופה שבין הכיבוש הערבי לשלהי השלטון העות'מאני, כאשר ההתעוררות המסחרית לקראת ראשית המאה העשרים משפיעה על תהליכי המודרניזציה ועל מעמדן של ערי החוף בארץ-ישראל.

שנת הוצאה: תש"ן / 1990

מס' עמודים: 337

בשיתוף החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ספרי ארץ ישראל

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.