Family Wiki
Advertisement

המעבר למחנה הצבאי "קדום" ומעבר לקרוונים

4 חודשים גרו 12 המשפחות ועשרות רווקים במחנה הצבאי "קדום", בחדרי כיתות, באהלים וצריפים. לפני חג הפסח עברו להתגורר בגבעה שמעל לבסיס הצבאי. לאור בקשתו של רוה"מ יצחק רבין מאריה דולצ'ין, יו"ר הסוכנות הועברו קראוונים ע"י הסוכנות היהודית וכך הוקמה השכונה הראשונה של הישוב. לאחר שנה נבנתה שכונת האשקוביות (מבנים טרומיים).

המקור: אתר קדומים

(המשך יבוא

Advertisement