Family Wiki
Advertisement

פרקי דרבי אליעזרר"ת: פדר"א) הוא חיבור מדרשי המיוחס לרוב לתנא רבי אליעזר בן הורקנוס. על פי המחקר זמן חיבורו הוא לאחר עליית האסלאם (אשר אליו פדר"א מתייחס), וככל הנראה במאה השמינית, על רקע עליית בית עבאס והתנועות המשיחיות שפעלו באותה תקופה. מקום חיבורו, מעבר לכך שמדובר באחת מארצות האסלאם, אינו ידוע, אך ישנם רמזים לכך שהתחבר במקום שתחת השפעת המנהג הארץ-ישראלי (ארץ ישראל, מצרים, או המגרב).

המדרש היה ידוע בקרב לומדי התורה בכל הדורות. רב עמרם גאון מצטטו, כמו גם רש"י, הרמב"ם, הרמב"ן וראשונים אחרים.

לפי הויקיפדיה העברית


פרקי דרבי אליעזר היה מוכר יפה בכל תפוצות ישראל בימי הביניים, בייחוד במרחב התפוצה האשכנזית. רישומו ניכר בחיבורים רבים ומגוונים, בייחוד מתחומי האגדה, אבל לא רק בהם, ובייחוד בספרים שנתחברו באשכנז רבתי. לדוגמה, בעל הפירוש המצורף למחזור ויטרי למסכת אבות מפרט בקצרה את רשימת הניסיונות ומציין שהכול מפורש בפרקי דרבי אליעזר. ייתכן שגם הרמב"ם בפירושו למשנה המתאימה במסכת אבות נשען על פרקי דרבי אליעזר אף כי הנחה זו צריכה עיון, וכבר עמד על הקושי הזה בעל פירוש "מלאכת שלמה", שחי וכתב בתימן כמה מאות שנים לאחר הרמב"ם. הד מעניין אחר לרשימת הניסיונות המפורטת שבפרקי דרבי אליעזר נמצא במקצת כתבי היד של מדרש תהלים ("שוחר טוב") למזמור צ"ה על הפסוק "אל תקשו לבבכם כמריבה", וכבר הוכיחו חוקרים שכתבי יד אלה מייצגים בעליל את נוסח מדרש תהלים כפי שהיה מוכר באשכנז ולא בספרד ובארצות האיסלאם. שלמה בובר, שההדיר את מדרש תהלים, נמנע מלשלב את הרשימה בגוף המדרש אבל הביא את הדברים ודן בהם בהערותיו‏‏[1] .

הערות שוליים

  1. פרופ' חננאל מאק מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן במאמרו בנושא:ניסיונותיו של אברהם אבינו – מקרא, משנה, אגדה, פיוט ופירוש לפיוט
Advertisement