מהתלמוד הירושלמי[עריכה | עריכת קוד מקור]

מאת: הרב אברהם בלס
השבת אנו נקרא את פרשת זכור. שאלה מרכזית היא האם עמלק הוא משהו גזעי או מדובר בשיטה שעל היהדות להילחם בה.

ישנה סוגיה מרתקת בתלמוד הבבלי (בבא בתרא כא, א). הסוגייה מתייחסת לכיבוש דוד המלך את אדום. התנ"ך מספר לנו שיואב שר צבא דוד הרג כל זכר באדום. הסוגייה מבקרת את יואב על כך שהרג רק את הזכרים. יואב התנצל באומרו שהמלמד שלו לימד אותו שצריך למחות את זכר עמלק (עם שוא מתחת הזין) ולא את זכרו של עמלק. השאלה המתבקשת היא שאדום היה הסבא של עמלק, אם כן מדוע יש להורגו. התשובה על כורחך היא שמדובר על הוראה גזעית. מדובר על אותו גזע.

התלמוד הירושלמי לא רק שלא מסכים עם ההנחה שיואב היה צריך להרוג יותר, אלא שגם מאשים את יואב שהוא בכלל נגע לרעה בזכרים של אדום. הירושלמי (ראש השנה א, א) קובע שבגלל החצי שנה שיואב הרג כל זכר

באדום, חצי שנה לא נחשבת לדוד המלך בכלל שנות המלכות. כל זאת בגלל שעם ישראל קיבל הוראה מפורשת שלא להתחיל במלחמה מול אדום – אל תתגר בם מלחמה . ולא זו בלבד אלא שהירושלמי (יבמות ב, ו) מביא מימרא שקובעת שהמדתא בכלל לא היה אביו הביולוגי של המן הרשע. אם כן מדוע כתוב המן בן המדתא? התשובה היא שהמדתא היה צורר יהודים ידוע. וכדי להשחיר כמה שיותר את פניו של המן הצמידו לו את הצורר המדתא."מלמד אותנו שככל שאתה משחיר את פניהם של הרשעים כך מוטב."

מקורות:((ש}} תלמוד ירושלמי ראש השנה א, א -כתיב והימים אשר מלך דוד על כל ישראל ארבעים שנה וגומ' וכתיב בחברון מלך על יהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלם מלך וגו' בכלל חסיר

ובפרט יתירים... אמר רבי יודן בי רבי שלום: כתיב: כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל ישראל אמר לו הקב
אני אמרתי לך אל תתגרו בם וביקשת להתגרות בם, חייך שאינן נימנין לך

תלמוד ירושלמי יבמות ב, ו -קוצץ בן קוצץ כמה דאת אמר כי המן בן המדתא וכי בן המדתא היה אלא צורר בן צורר אוף הכא קוצץ בן קוצץ

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמתם של הקדושים אשר נרצחו על קדוש ה'[עריכה | עריכת קוד מקור]

המקור

אבי המשפחה, יהודה, ואם המשפחה רות והילדים הרכים, תנוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא - יואב אלעד והדס - למשפחת פוגל "ארץ ארץ אל תכסי דמם יהי רצון שתהא נשמתם צרורה בצרור החיים, והיה המחנה הנשאר לפליטה גדולה והקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, ויחיש לגאלינו גאולת עולמים, ונזכה לנראה בתחיית המתים, ובגאולה קרובה, אכי"ר."

הוקדש ע"י מערכת הלכה יומית

בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרבה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (פרשת תצווה), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת זכור" (ומקומה של פרשת זכור הוא בפרשת כי תצא).

ולדעת רוב הפוסקים קריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה, ומכיון שהלכה רווחת שמצוות צריכות כוונה (בשלחן ערוך סימן ס סעיף ד) יש להזהר לכוין בזמן שמיעת פרשת זכור לצאת ידי חובת מצות זכירת מעשה עמלק ומחייתו, וכן צריך הקורא בתורה לכוון להוציא את הציבור ידי חובתם.

מי שנאנס ואינו יכול לבוא ולשמוע קריאת פרשת זכור בשבת זו, יכוין לצאת ידי חובתו בפרשת כי תצא כשקוראים בה פרשת זכור. וצריך שיאמר לשליח ציבור שיכוון להוציאו ידי חובה. ומרן הרב עובדיה יוסף שליט"א הוסיף, שמכל מקום נכון שיקרא פרשת זכור מתוך חומש בשבת זכור.

נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור, שלדעת ספר החינוך ועוד פוסקים, נשים פטורות משמיעת פרשת זכור, משום שענין קריאת פרשה זו הוא זכירת מעשה עמלק כדי להילחם בו, ונשים בדרך כלל אינן שותפות באופן פעיל במלחמה, ואינן מצוות על המלחמה, ולכן אינן חייבות בשמיעת פרשת זכור. (ופשוט שאין בזה חילוק בין אשה רגילה לאשה שנשאה רוחה אותה לצאת לקרב, כי התורה לא צותה את הנשים על מחיית עמלק, לפי שאינן בנות כיבוש, שאין דרכן לכבוש בדרך כלל). אך לדעת פוסקים רבים נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור, (וכן המנהג ברוב המקומות), ולכן המחמירות לבוא לעזרת נשים לשמוע קריאת פרשת זכור תבוא עליהן ברכה. ואשה שיש לה ילדים קטנים שאי אפשר לעזבם לנפשם מבלי מי שיפקח עליהם יכולה לפטור עצמה משמיעת קריאת פרשת זכור.

וכיום נהוג במקומות רבים להוציא ספר תורה לקריאת פרשת זכור במיוחד לנשים, לאחר זמן התפילה, ואז יכולות הנשים לבוא לבית הכנסת לשמוע פרשה זו, ואחרים ישמרו על הילדים בביתם, ומנהג נכון הוא.

על המנהג לקרוא בנוסחים אחדים בבית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

בדברים שכתב ראש ישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה, הרב אליהו זייני ותוכנם מתפרסם לראשונה ב'סרוגים', הוא מכנה את התופעה קרקס. "הלכה היא בישראל שבשבת שלפני פורים אנו קוראים פרשת 'זכור את עשה לך עמלק', כזכרון מרכזי בתודעה היהודית".

"הוא הוביל רבים מיראי ה' לתת לו את הביטוי המדוקדק ביותר על פי ההלכה, שאיפה הראויה בודאי להוקרה, אבל שהולידה בדור האחרון תופעות בלתי נסבלות, בעקבות אי-הבנת מהותה האמיתית של המצווה."

"בהיותם משוכנעים שעיקרה היא בקריאתה בספר תורה דוקא, מתגלים כיום מחזות הגובלים בחילול ה'. לעיתים, חוזרים על פרשה זו בבית כנסת אחד, עשרות יהודים הקוראים זה אחרי זה במנהגים שונים, בטעמים שונים, בהיגויים שונים (אשכנזי, ספרדי, תימני ועוד), עד שאותו בית מקדש מעט – בית הכנסת – נהפך לקירקס ממש בעיני כל מי שעדיין מעט מוח בקדקודו."

בהמשך הדברים, מתייחס הרב זייני, לאופן קיום המצווה ומצטט הרב את דברי הרמב"ם בספר המצוות, לפיו הציווי הוא לזכור את עמלק לאו דווקא באמצעות קריאה בספר תורה אלא "בהנצחת הזכרון של השנאה האנטישמית הקיצונית בדבורנו, בסירוב עקרוני למחילה כלפי אלו שרצו בהשמדתנו."

"חובת קריאת פרשה זו אינה כמין 'מעשה כשפים' הבא להעלים מעצם קריאה זו (תהיה זו אף מתוך הספר הקדוש) את השואפים ל'פתרון סופי', אלא היא חינוך לזכירה הדוחה בתוקף כל אפשרות של שכחה.", כותב הרב.

את החובה לקרוא דווקא מתוך ספר תורה מסביר הרב בכך, ש"הזכירה בפה מעוררת אותנו למודעות נכונה וגם כל השומעים מסביב… על מנת שעם ישראל הרחום והרחמן לא ישכח את כל אלו שרצו מאז ומעולם במחיקתו המוחלטת וכדי שלא יפול עוד בנסיון השמדה דומה".

"במסכת מגילה אמרו חז"ל שעתידים תיאטראות וקרקסאות שבאדום להיהפך לבתי כנסיות, אבל לא שבתי כנסיות יהפכו לקרקסאות." מסיים הרב זייני.

http://www.srugim.co.il/29429-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%96%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A1?di=1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.