Family Wiki
Advertisement

בזכרונות ארץ ישראל פרק כ"ג 1885 - 1877 יפו וירושלים והתחבורה בינהן.

  • "כשבאתי לארץ בראש חודש כיסלו תרל"ז יחד עם סבי המנוח רבי משה נחמיב כהנוב, הרב מחסלוויץ, רכבתי אני עם כל שיירות הנוסעם על חמורים"
  • על הרב מחסלוויץ" עלה לארץ בשנת 1860. חבר "שאלו שלום ירושלים" "ארץ חפץ" - על תרומות ומעשרות, חקות עולם - על כלאים עען תולדות לכמי ירושלים לפרומקין-ריבלין חלק ג' 270 -271
  • "בספרו של הנוסע וולני שביקר באזורנו בשנים 1785-1783 יש רמז לגידול הצבר וכנימת הצבע: "צמח הזהורית, הגדל לאורך כל החוף ההוא, מזין אולי כבר אותו חרק יקר ערך כמו במכסיקו ובסנט דומינגו". מידע ברור יותר מובא בספרו של הנרי בייקר טריסטרם, שביקר בארץ ישראל בשנים 1864-1863: "מדרוני עיבל מכוסים עד לגובה מסוים בצבר בלי קוצים, שמגדלים אותו כמזון לכנימה שמפיקים ממנה את צבע השני" (ה"ב טריסטראם, מסע בארץ ישראל, ירושלים 1977).

מטע הצברים בהר עיבל התפרסם בטיב פרותיו. פ' כהנוב, שעבר להתגורר ב – 1884 בשכם לצורכי מסחר, מספר:

כאשר הבשילו פרות הצבר, הועמדו שומרים לשמור על המטעים, והגנבים, כדי שלא ייתפסו, התפשטו עירומים ומשכו את גופם בשמן (פ' כהנוב, "מן השמור בזכרוני", א' דרוינוב (עורך), מימים ראשונים, כרך ב 1935, עמ' 179).

מקור

  • בספרו של הנוסע וולני, שביקר באזורנו בין השנים 1785-1783, יש רמז לגידול הצבר וכנימת הצבע: "צמח הזהורית, הגדל לאורך כל החוף ההוא, מזין אולי כבר אותו חרק יקר ערך כמו במכסיקו ובסנט-דומינגו". המידע הברור יותר מובא בספרו של הנרי בייקר טריסטראם, שביקר בארץ-ישראל בשנים 1864-1863: מדרוני עיבל מכוסים עד לגובה מסוים בצבר בלי קוצים, שמגדלים אותו כדי שישמש מזון לכנימה שמפיקים ממנה את צבע השני"3. מטע הצברים בהר עיבל התפרסם גם בגלל טיב פרותיו, שנחשבו לצברים הטעימים ביותר בארץ-ישראל.

פ' כהנוב, שעבר להתגורר בשכם (1884) לצורכי מסחר מספר, שכאשר הבשילו פרות הצבר, הועמדו שומרים לשמור על המטע והגנבים, בכדי שלא יתפסו, התפשטו ערומים ומשכו את גופם בשמן.


מקור

Advertisement