Family Wiki
Advertisement

ר' צמח בן חיים נתמנה לגאון בשנת 889 עד 895 ומלא מקום ר' נחשון בן צדוק גאון שהיה אחיו חורגו. ר' צמח זה נודע מתשובתו לאנשי קירואן אודות אלדד הדני. קצת מהשאלה והתשובה הביאו בעל שלשלת הקבלה (דפוס ויניציא דף ל"ז) אך עפשטיין הדפיס השו"ת בשלמות בספרו אלדד הדני. השאלה מתחילה בתארים גדולים להגאון:

לפני רכב ישראל ופרשיו עמוד הימיני פטיש החזק אביר הרועים ראש הנצורים, חמוש השלוח במלחמתה של תורה וכו', אדונינו מאור עינינו וכו' אלופנו ומאליפנו מר רב צמח גאון יעקב וכו'.

והוא משיב:

בעסק ר' אלדד הדני ששלחתם לפנינו אשר שמעתם ממנו, ספרו לנו חכמים ששמעו מן רבנא יצחק בן מר ורבנא שמחה שראו ר' אלדד הדני זה והיו תמהים מדבריו, שהיו במקצתן נראים כדברי חכמים ומקצתן היו מופלגין וכו' (עי' הוצאות עפשטיין אלדד הדני עמ' 10--6).

הרקע[]

(מהויקיפדיה העברית הערך קירואן קישור לויקיפדיה


"בשנת 880 ביקר אלדד הדני בעיר ותיאר באוזני הקהילה המקומית את מסעותיו. הוא ריתק את מאזיניו גם בעברית השגורה בפיו, והביא עימו מקבץ דינים שנהגו לטענתו בקרב השבטים האבודים. אלו נראו תמוהים בקרב אנשי קירואן, אולם משנשלחו לרב צמח בן חייםבסורא הוא ניסה ליישבם"

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

מובא אתר דעת

Advertisement