המקור: אורי בלאו חשיפה: הדו"ח הסודי של מערכת הביטחון על הבנייה הבלתי חוקית בהתנחלויות - הארץ 30 ינואר 2009


שם הישוב: קדומים


שמות קודמים : אלון מורה, מחנה קדום.


מקור השם : שם סמלי.


צורת ישוב והשתייכות ארגונית : ישוב עירוני.


נ"צ : 1650.1797


מס' תושבים: 3,547.


נפה: קלקיליה.


שיוך מוניציפאלי: מו"מ קדומים.


החלטות ממשלה:


א. 835 (הת/20) – 26/7/77 – הכרה בישוב כישוב קבע.


"מחליטים : הוועדה להתיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית מכירה בישובים אלון מורה, עפרה ומעלה אדומים כישובים לכל דבר ; ומטילה על המוסדות המיישבים לטפל בהם כמקובל."


          ב.     56 – 14/10/79 – הקצאת קרקעות לישובים ביהודה ושומרון.


"מחליטים : קדומים תורחב ע"י תוספת של 70 דונם שהם אדמות מדינה, בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ובהתאם למצוין במפה השמורה במזכירות הממשלה. יוחש פינוי המחנה הצבאי בקדומים והוא יימסר למתנחלים. שר הביטחון ושר החקלאות יבדקו דרכים נוספות לביסוס הישוב ויביאו המלצותיהם לועדת השרים לענייני ביטחון."


ג.   755 – 25/5/80 – קרקעות לישובים היהודיים ביהודה ושומרון.


"מחליטים : לאשר המלצת ועדת השרים לעניין בדיקת בעיית הקרקעות בישובים היהודיים ביהודה ושומרון (שהוקמה עפ"י החלטה מס. 701 של הממשלה מיום כ"ה באייר תש"ם – 11/5/80) בדבר הפתרונות שנבדקו ונמצאו לבעיית הקרקעות לישובים הבאים :

אריאל, אלקנה, אפרת, גבעון, בית חורון וקדומים.

לישובים אלה תוכן תכנית מתאר אשר במסגרתה יוקצו להם קרקעות מדינה שכבר אותרו."


ד. הת/50 – 14/5/84 – קדומים – פרוייקט תיירות.


"מחליטים : בהמשך להחלטה מס. הת/14 של הועדה להתיישבות מיום כ"ז בשבט התשמ"ד (31/1/84) : - להמליץ בפני משרד התיירות לקדם את התכנית של הפרוייקט התיירותי בקדומים, לרבות הקמת בית מלון.

הנ"ל – בהתחשב גם בתכנית להקמת קריית המדע באריאל מחד, ולפיתוח מכללת יהודה ושומרון בקדומים, מאידך."


שנת הקמה: 1977.


סטאטוס מקרקעין:


אדמות מדינה, תפיסות לצרכים צבאיים (7/70, 10/78,24/78) וחריגה לקרקעות פרטיות.
מאחזים בלתי מורשים בסמיכות:


1. הר חמד – הוקם בשנת 1996, ע"ג אדמות מדינה מוקצות להסתצ"י (06/94-05/2043) + חריגה לקרקע פרטית של 2 יבילים, מכולה ודרך הגישה, בתחום תב"ע מס' 113/18 למגורים שטרם קודמה בשל הנחיית שרהבט מאוק' 99' להסדרת דרך גישה למקום כתנאי לקידום התוכנית ותב"ע מס' 113/19 שלא אושרה לקידום ע"י רמ"א ומשהב"ט, תכנית רישוי שהוגשה למקום סורבה ע"י ועדת משנה לרישוי בתאריך 22.8.06, במקום מתגוררות 10 משפחות, תכולה: 17 קרוואנים (אחד משמש בית כנסת, 2 עם הרחבה, אחד מצופה אבן עם הרחבה ופרגולה, אחד עם פרגולה צמודה, אחד עם מחסן צמוד ואחד מצופה עץ עם מרפסת), מבנה קבע עם הרחבה, מבנה מבנייה קלה מצופה אבן, מבנה פח גדול מצופה חלקית באבן + פרגולה, מכולה למגורים, מבנה פח למגורים, מתחם לבע"ח (5 פחונים + לול פח + סככות + גידור), חדר חשמל מאבן, מכולה, אורווה, דיר, מחסן, סככה, בודקה שמירה מאבן, גן משחקים, מגדל מים, אנטנה סלולארית, חוט עירוב ע"ג עמודי עץ, עמודי תאורה, גידור, נטיעות, פריצות דרכים, דרך גישה.


2. חוות גלעד – הוקם מחדש ביולי 2003, ע"ג קרקע פרטית (גוש 6, חלקה 1, כפר פרעתא) - הוחלט ע"י ועדת ערר לרשום החלקה ע"ש חברת "הר וגיא" אך הרישום טרם הושלם (טרם הוגשה מפת מדידה מעודכנת עפ"י דרישות קמ"ט רישום מקרקעין), בתחום תוכנית רישוי שנדחתה בתאריך 16.12.04, במקום מתגוררים 2 משפחות ורווקים, תכולה: 11 קרוואנים (3 מחוברים המשמשים בית כנסת, 2 עם הרחבה, 2 עם הרחבה ומחסן, אחד עם מחסן הנמצא ע"ג משטח בטון, אחד עם קונטיינר והרחבה, אחד עם קונטיינר צמוד ואחד עם 2 הרחבות ופרגולה), בית עץ בבנייה, מבנה עם קירות עץ ללא גג, 2 מבנים מבנייה קלה, הכנה לבנייה, 2 שלדות אוטובוס מחוברות באמצעות סככת פח, קונסט' ברזל (שימשה בעבר כאורווה וכיום משמשת כמעין נגרייה), קונסט' ברזל נוספת, 2 סככות (אחת עם קונטיינר צמוד), 2 קונטיינרים (אחד עם הרחבה), 3 מיכלי מים, מיכל סולר, גנראטור, גן משחקים, מכולת אשפה, גידור, עמודי תאורה, פריצות דרכים, דרך גישה. בשל לתיחום בכפוף לאישור רוה"מ + שהב"ט.


מידת מימוש תכניות מפורטת שבתוקף:


1. תוכנית 113/4 – יעודה למוסדות חינוך, מבני ציבור ואזור תעשייה – במקום הוקם ככל הנראה מוסד חינוכי, שאר השטחים טרם מומשו. חלק מהתוכנית הוחלף על ידי תוכנית 113/12.


2. תוכנית 113/5 – מאפשרת בנייה של 118 יח"ד – טרם נבנו 2 מגרשים. התוכנית אושרה בחריגה מאדמות המדינה.


3. תוכנית 113/6 – מאפשרת בנייה של 190 יח"ד – טרם נבנו כ-10 מגרשים.


4. תוכנית 113/7 – יחד עם 113/8 מאפשרות בנייה של 253 יח"ד – 4 מגרשים טרם נבנו, כל המגרשים באזור מגורים לבנייה רוויה טרם נבנו (כ – 60 יח"ד).


5. תוכנית 113/8 – יחד עם 113/7 מאפשרת בנייה של 253 יח"ד – 2 מגרשים טרם נבנו, 2 מבני תעשייה בדרום התוכנית שיועדו להריסה טרם נהרסו.


6. תוכנית 113/10 – מאפשרת בנייה של 66 יח"ד – מומשה במלואה.


7. תוכנית 113/11 – מאפשרת בנייה של 192 יח"ד – טרם מומשה כל הבנייה באזור מגורים ב' (בנייה רוויה) – 56 יח"ד.


8. תוכנית 113/13 – מאפשרת בנייה של 193 יח"ד – טרם מומשה למעט מבנה באזור מסחרי. קיים אישור של אפו' תוך חריגה מאדמות מדינה.


חריגות בנייה בגבול תוכניות:


1. תוכנית 113/7 – תחנת הדלק בדרום שטח התוכנית אינה תואמת את ייעוד התוכנית (הוגשה תוכנית 113/7/1 שטרם נדונה).


2. תוכנית 113/12 – תוכנית בתוקף – בפועל בוצעה בנייה על פי תוכנית 113/12/1 שמאפשרת בנייה של 61 יח"ד – לא מומשה במלואה.


3. תוכנית 113/5 – שכונת מבני קבע, מחציתה נמצאת בחריגה מאדמות המדינה.


4. תוכנית 113/13 שטרם מומשה – חורגת מאדמות המדינה.


בניה בהיעדר תכניות מאושרות:


1. מחוץ לתוכנית 113/11 – ממזרח כ-12 קרוואנים באדמות מדינה תוך חריגה לאדמות פרטיות, במקום מצויים גם 2 מבני קבע.


2. מחוץ לתוכנית 113/11 – במרכזה ממזרח – כ-10 מבני קבע וקרוואן אחד – נבנו תוך חריגה מאדמות המדינה.


3. מחוץ לתוכנית 113/11 – במרכזה ממערב – פיתוח ובנייה של מבנה.


4. מחוץ לתוכנית 113/11 – במרכז באחת המובלעות – בנייה של מבנה בודד.


5. ממערב לתוכנית 113/8 – שכונת קרוואנים הכוללת כ – 30 קרוואנים בחריגה מאדמות המדינה.


גורם מיישב אחראי: ההסתדרות הציונית, משרד הבינוי והשיכון (בניה כפרית).

תוקף חוזה/הרשאה:


הסכם הרשאה – ההסתדרות הציונית – כ – 1 דונם – תעשייה – עד 8/2,036.


הסכם הרשאה – ההסתדרות הציונית – כ – 1,900 דונם – הקמת היישוב – 5/2,043.


הסכם הרשאה – ההסתדרות הציונית – כ – 10 דונם – הרחבה – עד 5/2,043.


הסכם הרשאה – ההסתדרות הציונית – כ – 36.461 דונם – הרחבה – עד 5/2,043.


הסכם הרשאה – ההסתדרות הציונית – כ – 165 דונם – מחנה קדומים – עד 31/3/99 (פג תוקף).


הרשאה לתכנון – ההסתדרות הציונית – כ – 30 דונם – הרחבה למגורים – עד 17/6/03 (פג תוקף).


הרשאה לתכנון – ההסתדרות הציונית – כ – 41 דונם – הרחבה – עד 10/2,003.


גורם בונה: בנה ביתך + בר אמנה, משרד הבינוי והשיכון.


הערות : אגד מחנות בסמוך לישוב (מת"ק + חטמ"ר)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.