Family Wiki
Advertisement

"קונטרס הספקות". זהו קונטרס קצר, אשר נדפס בסוף החלק הראשון של מהדורות "קצות החושן", ובו מנותחות בבהירות ובעמקות שאלות היסוד הנוגעות לספקות בדיני ממונות. הכלל הראשון בקונטרס הספקות עוסק בחזקת מרא קמא, ובעל הקונטרס מציע שתי הבנות יסוד בחזקה זו:

א. מושג מקביל ל"חזקא דמעיקרא". כידוע, בדיני איסור והיתר יש עיקרון של "חזקה דמעיקרא". לפי עיקרון זה, אנו מניחים שהמציאות הידועה והמוכרת לנו לא השתנתה אם אין לנו סיבה לחשוב אחרת. למשל: אם אישה נישאת זה עתה בראשונה לאיש, יש להניח שהיא בתולה, ולא בעולה, שהרי כל אישה נולדה בתולה, ובמקרה שלפנינו אין סיבה להניח שמציאות זו השתנתה.

על הדרך הזה הציע קונטרס הספקות לבאר גם את חזקת מרא קמא: מאחר שידוע לנו שמאן דהו היה בעבר הבעלים של הממון הנידון, אנו מניחים שהוא הבעלים גם כעת, עד שיתברר לנו בוודאות שהבעלות ניטלה ממנו ועברה למישהו אחר.

ב. חזקת מרא קמא נובעת מדין "חזקת ממון". כידוע, התורה קובעת ש"המוציא מחברו עליו הראיה", דהיינו שאם אדם מחזיק בממון, יש להניח שהממון שלו. לפי גישה זו, אין מדובר בהמשך קיומה של מציאות קודמת אלא בבירור מסוג אחר: עצם ההחזקה בממון מקנה למחזיק בו בעלות עליו. אמנם בנידון דידן אין המוכר אוחז בַּממון המוטל בספק (כפי שמסבירה סוגייתנו, מדובר כשהבהמה "עומדת באגם", דהיינו בשטח הפקר) – וזהו בדיוק החידוש שבדין חזקת מרא קמא: הבעלות שנקנתה לאדם מכוח החזקתו נמשכת והולכת גם כלפי העתיד, כשתוסר האחיזה הזאת.

לחקירה זו יש השלכות מרובות ביותר, ועוד חזון למועד.

על חושן משפט: "הרב אריה ליב הכהן (פולין-גליציה, 1745–1812 למניינם) התפרסם בעולם התורה בזכות חיבורו המדהים "קצות החושן" – ביאור לחלק חושן משפט של השולחן ערוך."

המקור: הרב אדי שוורץ בית המדשר הוירטואלי של ישיבת הר עציון

Advertisement