Family Wiki
Advertisement

קיין מוביל את הבל ביער לפני רציחתו, בציור מאת ג'יימס טיס

מותו של הבל, גוסטב דורה

קין והבל מה באו ללמדנו מאת: הרב יעקב מדן
התקציר באתר:
המראת פי ה' ועבירות על המוסר בין אדם לחברו מלוות אותנו מראשית הבריאה. מה רצתה התורה ללמדנו בפרשת הרצח הראשון כבניין אב לבאים אחריו? לאילו פרשיות אחרות בתורה ובחיים שולחת אותנו התורה מפרשה זו?

ראו ערך מורחב:קין והבל

בראשית רבה[]

מראי מקומות:

ז [על מה התדיינו קין והבל?]
ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם וגו'.
על מה היו מדיינים?
אמרו: בואו ונחלוק את העולם, אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין.
דין אמר ארעא, דאת קאים עליה דידי!
ודין אמר מה דאת לביש, דידי!
דין אמר: חלוץ!
ודין אמר: פרח!
מתוך כך ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו.

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: שניהם נטלו את הקרקעות, ושניהן נטלו את המטלטלין.
ועל מה היו מדיינין?
אלא, זה אומר: בתחומי בהמ"ק נבנה.
וזה אומר: בתחומי בהמ"ק נבנה, שנא' ויהי בהיותם בשדה, ואין שדה אלא בהמ"ק.
היך מה דאת אמר (מיכה ג): ציון שדה תחרש.
ומתוך כך (בראשית ד): ויקם קין אל הבל אחיו וגו'.

יהודה בר אמי אמר: על חוה הראשונה היו מדיינין.
אמר רבי איבו: חוה הראשונה חזרה לעפרה.

ועל מה היו מדיינין?
אמר רבי הונא: תאומה יתירה נולדה עם הבל. זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור.
וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי. ומתוך כך ויקם קין:

המקור: בראשית רבה פרשה כ"ב - ז' או ח'

מסכת יומא[]

תנו רבנן: מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שָוִין ורָצִין ועולין בכֶּבֶשׁ, קָדַם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חברו - נטל סכין ותקע לו בלבו. עמד רבי צדוק על מעלות האולם, ואמר: אחינו בית ישראל שמעו! הרי הוא אומר (דברים כא) 'כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושפטיך', אנו על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? געו כל העם בבכיה. בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר. אמר: הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, ולא נטמאה סכין. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים.

המקור: תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כ"ג, עמוד א

מכילתא דרבי ישמעאל[]

משפטים מסכתא דנזיקין פרשה ד'

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי[]

"ואפילו עבודה בידו ועומד ומקטיר דוחין אותו ממנה וממיתין אותו.

המקור: פרק כ"א

ג'ון לוק - על המצב הטבעי[]

Cquote2.svg במצב הטבעי נתונה אפוא ביד כל אדם הסמכות להרוג רוצח. הן כדי להניא אחרים מלעשות רעה כזו אשר אין לה פיצוי, על ידי הדוגמה של העונש הבא בעקבותיה מידו של כל אדם, הן כדי להגן על הבריות מפני מזימותיו של פושע אשר התנכר לשכל.

ולפי כך נתונה הרשות להשמידו כאילו היה אריה או נמר, כלומר, כאחת מאותן חיות הטרף הפראיות שאין בני האדם יכולים להתחבר עמהן.

זה הבסיס לאותו חוק טבעי הגדול שופך דם האדם האדם דמו ישפך.

עד כמה היה משוכני היה קין שכל אדם רשאי להשמיד פושע כזה, על כך תעיד הקריאה אחרי שרצח את אחיו "והיה כל מוצאי יהרגני". כי הדבר חקוק בלב האדם בכתב ברור.

Cquote1.svg

המקור: ג'ון לוק על הממשל המדיני פרק ב': על המצב הטבי סעיף 11:

Advertisement